ComeuntoChrist.org På verdensplan

Hvem er profet for mormonkirken i dag?

Officielt svar

Gud har kaldet profeter til at lede sin kirke i vore dage, ligesom han har gjort det i fordums tider. Den nuværende profet og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er Russell M. Nelson. Han assisteres af to rådgivere – Dallin H. Oaks og Henry B. Eyring. Sammen udgør de Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (på samme måde som Peter, Jakob og Johannes efter Kristi død).

Alle medlemmer af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum er apostle og profeter. De nuværende apostle er:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares