ComeuntoChrist.org På verdensplan

Meddelelse om personoplysninger (Updated 2018-09-01)

I denne meddelelse giver vi, Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og dens organisationer, dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Når vi henviser til »os« eller »vi«, mener vi Kirken og Kirkens organisationer.

1. Hvem kontrollerer dine personlige oplysninger? 

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige handler gennem dens repræsentanter og kirkeorganisationer, når vi behandler dine personlige oplysninger. Når du videregiver personlige oplysnin- ger til os, videregiver du dem til Kirken gennem Kirkens organisationer.

a. Kirken: Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (»Kirken«) er en gruppe mennesker, som tror på de samme religiøse læresætninger, praktiserer de samme religiøse ritualer og ordinancer og bliver ledet af kirkelige principper. Kirkens lokale enheder som for eksempel menigheder, grene, stave, distrikter, missioner og områder er blot undergrup- per af dette samfund af troende og er ikke adskilte, juridiske enheder; enkelte undtagelser findes.

b. Kirkeorganisationer: For at opfylde behovet for en timelig forvaltning og opfylde andre af Kirkens formål hjælper en juridisk struktur, der består af en række særskilte juridiske enheder, Kirken over hele verden. Disse særskilte juridiske enheder (heri kaldet »Kirkens organisationer«) er juridisk adskilt fra Kirken. The Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (»CPB«) behandler sammen med en eller flere andre kirkeorganisa-tioner dine personoplysninger som fælles dataansvarlige. Nogle kirkeorganisationer kan modtage personoplysningersom databehandlere, der hjælper de kirkeorganisationer, der virker som dataansvarlige. På anmodning vil vi oplyse, hvilke kirkeorganisationer der behandler dine personoplysninger.

2.  Hvilke personoplysninger oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler personoplysninger, som (a) du aktivt indsen- der til os, (b) vi registrerer, og (c) vi modtager fra tredje parter. Vi kan behandle dine personoplysninger med eller uden automatisk behandling, herunder foretage indsamling, registrering, organisering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse af dine personoplysninger.

a.  Aktivt indsendte oplysninger. Du indsender personoplysninger til os, når du tilslutter dig Kirken, søger Kirkens ordinancer, anmoder om Kirkens materialer, anmoder om adgang til Kirkens redskaber eller tjenester, eller engage- rer dig i anden kontakt eller kommunikation med Kirken. Når man er i kontakt med Kirken, behandler vi generelt oplysninger som navn, fødselsdato, fødested, telefonnum- mer, e-mailadresse, fysisk adresse, foto, køn, bidrags-/ betalingsoplysninger osv. Du kan give os yderligere oplysninger ved på eget initiativ at deltage i undersøgelser, konkurrencer eller andre aktiviteter eller arrangementer. Deltagelse i undersøgelser, konkurrencer og lignende aktiviteter er valgfrit. Hvis du ikke ønsker at deltage i eller udlevere personoplysninger i forbindelse med sådanne aktiviteter, vil dette ikke påvirke din medlemssta- tus eller evne til at anvende Kirkens tilgængelige redska- ber eller tjenester. I sådanne situationer vil du vide, hvilke personoplysninger du giver os, fordi du aktivt og  frivilligt indsender oplysningerne.

b. Oplysninger, vi erhverver fra tredje parter, og passivt afgivne oplysninger. Når lokal lovgivning tillader det, kan du indsende personlige oplysninger, herunder kontaktop- lysninger om andre end dig selv (med andre ord en tredjepart) for at give os tilladelse til at kontakte denne person, levere noget eller på anden måde opfylde din anmodning. Når du bidrager med personlige oplysninger om enhver anden end dig selv, skal du først have den anden persons informerede samtykke, hvis lovgivningen kræver dennes samtykke.

Hvis du eller en anden har givet os dine personlige oplysnin- ger, og du ønsker, at vi ikke kontakter dig igen, følg da pro- ceduren for at afmelde et abonnement eller en tjeneste, der står på den specifikke hjemmeside, nyhedsbrev eller e- mailmeddelelse eller kontakt os på DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Vi kan behandle og anvende offentligt tilgængelige personoplysninger, der kommer fraoffentliggjorte kilder. Vi kan behandle og offentliggøre oplysninger om levende personer, hvis det overholder relevante lokale love.

Oplysninger om din lokation kan indsamles af en mobil- applikation, hvis det er hensigten at hjælpe dig med at finde det nærmeste tempel eller kirkebygning eller af en tilsvarende grund. Du kan redigere opsætningen på din enhed til at afmelde tjenester, der er baseret på din lokation.

Når du besøger en af vores hjælpekilder, kan vores servere (ved hjælp af logfiler eller filtersystemer) indsamle oplysninger, som din browser sender, hver gang du besøger en hjemme- side. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til din internet-protokoladresse (IP-adresse), browsertype, dit operativsystem, dine sproglige præferencer, enhver hjemme- side, der har henvist videre, og som du besøgte, før du kom til vores hjemmeside, dato og tidspunkt for hver anmodning fra en besøgende, de oplysninger, du søgte på vores hjemmesider, og andre oplysninger indsamlet af cookies eller tilsvarende teknologier. Læs vores retningslinjer om cookies, der er tilgængelig på alle vores mobilapplikationer og hjemmesider, for at lære mere om cookies og tilsvarende teknologier, og hvordan vi bruger dem.

3. Med hvilke formål behandler vi personlige oplysninger?

Vi behandler personoplysninger til formål som kirkelige, genealogiske, humanitære, social velfærd, missionerende, undervisende og anden drift og administration.

Vi bruger personoplysninger til at støtte kirkeledere og andre relaterede tjenester for at opfylde Kirkens mission. Vi kan bruge personoplysninger til at (a) kontakte dig eller andre,(b) oprette og vedligeholde medlemsoptegnelser, (c) opfylde anmodninger, du fremsætter, (d) bede om dit frivillige feed- back, (e) skræddersy funktioner eller indhold på vores redska- ber eller tjenester, (f) bedømme værdighed til at deltage i tempelordinancer og andre ordinancer, missionering, frivillige stillinger eller lederkaldelser eller (g) administrere Kirkens religionsundervisning, velfærd eller andre kirkeprogrammer. I denne sammenhæng er den juridiske basis for vores behand- ling af dine personoplysninger enten nødvendigheden af at udføre kontraktmæssige og andre forpligtelser, som vi har over for dig, eller udførelsen af vores legitime aktiviteter som kirke.

Vi kan også bruge dine oplysninger til at overholde relevante love og udøve juridiske rettigheder som baggrund for vores databehandling.

Vi kan også bruge dine personoplysninger til interne  formål, herunder revision, dataanalyse, fejlfinding i programmer og undersøgelser. I disse situationer baserer vi vores behand- ling på legitime interesser i udførelse af Kirkens aktiviteter.

4. Hvem deler vi personoplysninger oplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med andre parter i følgende omstændigheder:

a. Tredjepartleverandører. Vi kan videregive personoplysninger til tredje parter til deres behandling i udførelse af opgaver på vores vegne som databehandlere (ved for eksempel udførelse af betalinger, vedligeholdelse, sikkerhed, dataanalyse, hosting, målingstjenester, beske- der på de sociale medier, undersøgelser osv.). I sådanne situationer og i overensstemmelse med denne meddelelse og relevante love er leverandører kontraktmæssigt forpligtet til at beskytte personoplysninger mod yderligere behandling (herunder for markedsføringl) og mod overførsel.

b. Kirkeorganisationer. Vi kan overføre personoplysninger til enhver kirkeorganisation for at opnå Kirkens formål.

Hvis du er medlem af Kirken, kan dine generelle med- lemsoplysninger og enhver anden valgfri oplysning, som du vælger at oplyse (for eksempel e-mailadresse og foto), blive videregivet til medlemmer af Kirken i din menighed, stav eller distrikt, alt efter hvad der er nødvendigt for Kirkens formål, som nævnes ovenfor. Nogle af dine oplysninger kan også være synlige i et begrænset omfang på vores ressourcer på internettet, herunder LDS.org. Du kan fravælge at videregive oplysninger eller begrænse de frivillige oplysninger, du oplyser, ved at ændre dine profiloplysninger på de enkelte ressourcer.

c. Juridiske krav. Vi kan gennemgå og oplyse dine personoplysninger, poster, dagbogsnotater, chat online, person- lige noter, indhold eller andre indsendelser på enhver ressource, hvis vi i god tro mener, at det er påkrævet af en stævning, et retmæssigt eller administrativt krav eller på anden vis påkrævet af lovgivning. Desuden kan vi oplyse dine personoplysninger samt andre oplysninger, når loven kræver det eller for at udøve eller forsvare juridiske rettigheder, for at forebygge erstatningsansvar, for at beskytte hjemmesidens, enkeltpersoners eller offentlighe- dens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, for at bevare og beskytte sikkerheden og integriteten af vores tjenester eller infrastruktur, for at beskytte os selv og vores tjenester mod bedragerisk, misbrugende eller ulovlig anvendelse, for at undersøge og forsvare os selv mod påstande eller beskyldninger fra tredje parter samt for at hjælpe politiet.

5. Hvor opbevarer vi de personlige oplysninger?

Vi kan opbevare dine personoplysninger i datacentre i USA, i opbevaringsløsninger i skyen eller på kirkeorganisati- oners ejendom. For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af data, som vi overfører til andre lande, har vi indgået aftaler om dataoverførsel og -behandling mellem de respektive kirkeorga- nisationer og deres serviceudbydere, herunder aftaler, der er omfattet af standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europakommissionen i overensstemmelse med EU- lovgivningen (som du kan være berettiget til at gennemgå, hvis du kontakter os, som foreslået sidst i denne meddelelse).

6. Hvordan sikrer vi de personlige oplysninger?

Vi bruger tekniske og organisatoriske skridt til at beskytte de personlige oplysninger, vi modtager, mod tab, misbrug og ubemyndigede ændringer og for at holde dem fortrolige. Vi gennemgår regelmæssigt vores sikkerhedsprocedurer og overvejer passende ny sikkerhedsteknologi og nye metoder. Vi benytter også moderne krypteringsteknologi til at kryptere overførsel af data på vores log på-sider. Vi kan imidlertid ikke garantere fuldstændig sikkerhed med disse krypteringsteknolo- gier, så vær forsigtig, når du indsender personoplysninger online.

7. Hvor længe beholder vi de personlige oplysninger?

Vi beholder indsamlede personlige oplysninger, herunder oplysninger indsamlet via mobil-applikationer og andre indsendelser, i en rimelig periode for at opfylde de behand- lingsformål, der er nævnt ovenfor. Vi arkiverer dem derpå i de tidsperioder, der kræves eller påkræves af lovgivning eller af juridiske hensyn. Når arkivering ikke længere er påkrævet, sletter vi personoplysningerne med undtagelse af et begrænset antal profiloplysninger, generelle genealogiske optegnelser og personlige oplysninger, som beholdes som en del af en permanent genealogisk, medlems- mæssig eller kirkehistorisk optegnelse.

8. Hvordan kan du få adgang til og rette dine personlige oplysninger?

Vi stræber efter at have korrekte personoplysninger og regner med, at du sørger for, at dine personoplysninger er fuldstændige og korrekte. Du kan anmode om adgang til dine personoplysninger og bekræfte, rette, korrigere (herunder opdatere) dem og blokere dine personlige data ved din registrering på en bestemt hjemmeside, via din profil eller gennem LDS Account, hvis det er relevant.

Hvis du er medlem af Kirken, bliver nogle af dine personoplysninger kun ajourført ved at foretage ændringer i din medlemsoptegnelse i Kirken. Sådanne ændringer skal ske ved at kontakte sekretæren i din menighed og anmode om ændringen.

Du kan kontakte os for at benytte dig af yderligere lovbestemte rettigheder som  dataportabilitet, indsigelse i medfør af relevant lovgivning, begrænsning af behandling og sletning af dine personlige oplysninger. Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis du oplever problemer med at rette eller opdatere dine personoplysninger, kan du kontakte os, som det foreslås sidst i denne meddelelse.

9. Ikrafttrædelsesdato og tillæg.

Denne meddelelse træder i kraft den 1. september 2018 og kan ændres fra tid til anden.

10. Kontakt os.

Vi har en global databeskyttelsesansvarlig leder, som kan besvare spørgsmål om databeskyttelse eller sikkerhedsspørgs- mål. Forespørgsler om denne meddelelse eller sikkerheden omkring personoplysninger, som vi behandler, kan sendes med e-mail, fax eller post til:

Email:             DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Post:               Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA