ComeuntoChrist.org På verdensplan

Genoprettelsen af Jesu Kristi kirke

Kristus organiserede sin kirke på jorden

»Jeg er vejen og sandheden og livet« (Johannesevangeliet 14:6), fortalte Kristus sine disciple i løbet af sin korte, men storslåede mission på jorden. Det var et veltilrettelagt og nødvendigt budskab, da mange mennesker nogle få hundrede år inden hans fødsel var holdt op med at efterleve Guds bud. Kristus førte lyset tilbage i verden, da han forkyndte sit evangelium på samme måde, som han havde gjort det med tidligere profeter som Abraham, Isak og Moses. Han kaldte tolv mænd til at være sine apostle – bl.a. Peter, Jakob og Johannes – og lagde sine hænder på deres hoved for at give dem myndighed, det som kaldes præstedømmet, så de kunne udføre dåb, lede hans kirke og udbrede hans ord til hele verden.

På trods af Jesu Kristi store indflydelse og mange mirakler blev han til sidst forkastet og korsfæstet. Efter hans død fortsatte Jesu modige og trofaste apostle uden ham, døbte nye medlemmer og oprettede forskellige forsamlinger.

Kristendommens mørke tidsalder

Uanset hvor ihærdige Kristi apostles og deres trofaste disciples bestræbelser var, begyndte den oprindelige kirke, som Kristus oprettede, at smuldre. Medlemmerne mødte alvorlige forfølgelser, og alle apostlene med undtagelse af en led martyrdøden. Denne periode kaldes det store frafald, hvor folk vendte sig væk fra (Andet Thessalonikerbrev 2:1-3) Kristi evangelium. Den apostolske myndighed til at overdrage præstedømmets nøgler og modtage åbenbaring på vegne af Kirken gik tabt sammen med mange dyrebare læresætninger. Fejl angående hans lære krøb ind i kirken og resulterede i modstridende meninger og tabte sandheder. Denne periode kaldes det store frafald.

Uden myndighed eller guddommelig vejledning kæmpede kristendommen for at overleve de modsatrettede meninger om selv de mest grundlæggende læresætninger i evangeliet. Uden præstedømmemyndighed eller evangeliets fylde forlod folk sig på menneskelig forstand til at tolke skriften, principperne og ordinancerne. Falske lærdomme blev fremlagt som sandhed, og meget viden om Gud Faderens og hans Søns, Jesus Kristi, og Helligåndens sande natur og karakter gik tabt. Vigtige doktriner som tro, omvendelse, dåb og Helligåndsgaven blev forvansket eller helt glemt.

Nogle inspirerede mennesker, såsom Martin Luther og John Calvin, indså mange århundreder senere, at praksis og læresætninger var blevet ændret eller gået tabt og prøvede at reformere den kirke, de tilhørte. Dog kunne Kristi evangelium ikke vende tilbage til sin oprindelige form uden præstedømmets myndighed.

Gud har genoprettet Kristi kirke gennem Joseph Smith

Ville vi tro nabodrengen, hvis han påstod, at han var kaldet af Gud til at genoprette den sande kirke på jorden? Sandsynligvis ikke. Mange folk i Nazaret troede heller ikke, at deres nabo, tømreren Jesus Kristus, var Messias.

Efter århundreder med åndelig forvirring var menneskeheden i desperat behov for Jesu Kristi oprindelige sandheder. Da Gud udvalgte en 14-årig dreng i 1820 som sin budbringer, nægtede de fleste at lytte. Joseph Smith levede i USA, hvilket var det eneste land, som på det tidspunkt havde religionsfrihed. Hans familiemedlemmer var dybt religiøse og søgte hele tiden efter sandheden.

Joseph var nødt til at beslutte, hvilken af de mange kristne kirker han skulle tilslutte sig. Efter længere tids søgen stod det stadig ikke klart for Joseph Smith, hvilken kirke han skulle tilslutte sig. Han skrev senere: »Så stor var forvirringen og striden mellem de forskellige trosretninger, at det var umuligt for en, der var så ung, som jeg var … at komme til nogen sikker konklusion om, hvem der havde ret, og hvem der havde uret … Midt i denne krig på ord og tumult af forskellige meninger sagde jeg ofte til mig selv: Hvad kan man stille op? Hvilke af alle disse samfund har ret, eller har de alle sammen uret? Om et af dem er rigtigt, hvilket er det da, og hvorledes kan jeg finde ud af det?« (Joseph Smith – Historie 1:8, 10).

Han vendte sig til Bibelen for at få et svar. Han læste: »Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den« (Jakobs Brev 1:5). Med enkel tro besluttede han sig for at prøve. I foråret 1820 gik han ud i en lund i nærheden og knælede i bøn. Han beskrev sin oplevelse: »Jeg en lyssøjle lige over mit hoved, som var stærkere end solens glans, og som dalede gradvis ned, indtil den faldt på mig … Da lyset hvilede på mig, så jeg to personer, hvis glans og herlighed trodser enhver beskrivelse, stående over mig i luften. Den ene af dem talte til mig, kaldte mig ved navn og sagde, mens han pegede på den anden: Det er min elskede Søn. Hør ham!« (Joseph Smith – Historie 1:16-17). I hans syn viste Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus, sig for ham. Frelseren forbød Joseph at tilslutte sig nogen af kirkerne. Selv om mange gode mennesker troede på Kristus og prøvede at forstå hans evangelium og forkynde det, havde de hverken den fulde sandhed eller præstedømmemyndighed til at kunne døbe og udføre andre frelsende ordinancer. Synet markerede begyndelsen på genoprettelsen af Jesu Kristi Kirke på jorden, som Gud havde bemyndiget, at den skulle etableres 10 år senere af en klogere og af himlen undervist Joseph Smith, som igen gav alle mulighed for at modtage den glæde og de velsignelser, som kommer deraf.

Lær mere om Joseph Smith

Myndigheden til at lede Herrens kirke er blevet gengivet

Hvad betyder det i virkeligheden at have guddommelig myndighed? Myndigheden til at handle i Guds navn kaldes for præstedømmet. Nogle tror fejlagtigt, at det giver ret til at fortælle andre, hvad de skal gøre. Det betyder faktisk, at en person kan handle i Guds navn på vegne af hans kirke – ligesom når vi giver nogen fuldmagt til at handle på vore vegne.

Inden organiseringen af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige modtog Joseph Smith præstedømmets myndighed gennem Johannes Døber, Peter, Jakob og Johannes, som fik den samme »magt og myndighed« fra selveste Jesus Kristus (Lukasevangeliet 9:1). Disse mænd viste sig som engle og overdrog præstedømmet til Joseph Smith. Profeten i dag, Russell M. Nelson, er den bemyndigede efterfølger til Joseph Smith. Han og Kirkens andre apostle kan spore deres myndighed tilbage til Jesus Kristus i en ubrudt kæde af ordinationer.

Mormons Bog

Mormons Bog vidner om, at Jesus Kristus vitterligt levede på jorden og stadig lever i dag som vor guddommelige Frelser. Den er endnu et vidne, som bekræfter eksistensen af Jesus Kristus og Bibelens sandhed. Beretningen om, hvad der skete, er lige så mirakuløs som de andre begivenheder, der har med Kirkens genoprettelse at gøre.

I september 1823 fik Joseph Smith besøg af et himmelsk sendebud, Moroni, på samme måde, som engle ofte havde vist sig for apostlene i Det Nye Testamente. Moroni fortalte Joseph om en optegnelse om de gamle indbyggere på det amerikanske kontinent, som lå begravet i en nærliggende høj. Han fortalte, at den indeholdt Jesu Kristi evangeliums fylde og var skrevet på tynde metalplader af guld. Joseph oversatte optegnelsen til engelsk. Bogen blev kaldt Mormons Bog efter Mormon, den gamle profet, som samlede den.

Oversat og skrevet på samme måde som Bibelen fortæller Mormons Bog os om de kampe hos retfærdige mennesker, som prøvede at efterleve Guds befalinger. Ligesom det sker i dag, blev de ofte hånet og forfulgt for deres tro. En særlig inspirerende del af bogen fortæller om Kristi besøg hos folket på det amerikanske fastland kort efter hans opstandelse. Han lod folk mærke naglemærkerne i sine hænder, fødder og side. Han velsignede og helbredte dem, udførte mirakler og gav tolv mænd den samme myndighed som de tolv apostle i Bibelen fordum. Betydningen af hans besøg var så stor, at folket levede i næsten 170 år i fred og retfærdighed.

Lær mere om Mormons Bog

Gud er vor kærlige himmelske Fader

Den grundlæggende sandhed i det gengivne evangelium er, at Gud er vor himmelske Fader, og vi er hans åndelige børn. Han kender os personligt og elsker os mere, end vi forstår. Han ønsker, at vi skal opnå succes i dette liv og vende tilbage for at leve i hans nærhed. Livet på jorden er en del af hans plan, så vi kan få et legeme, lære, vokse og finde glæde. Nogle gange er livet hårdt, ensomt og skræmmende, men vor himmelske Fader er altid bekymret for os. Når han besvarer dine bønner, er han altid parat til at trøste, give fred og vejledning.

Han har beredt en vej, vi kan følge, som kan velsigne vores liv. Vejen er nødvendig for at komme tilbage til ham. Det vil gøre det muligt for os at modtagefylden af effekten af Kristi sonoffer. Når vi gør dette, finder vi større fred og glæde, både i dette liv og i det kommende.

Familien er vigtig i Guds plan

Måske er vi blevet opdraget i en lykkelig familie med to kærlige forældre. Måske var vi det ikke, og det var svært at vokse op uden den kærlighed og støtte, som vi længtes efter. Vi ønsker formentlig som voksen et lykkeligt hjem for vores familie.

At leve i fordragelighed er ikke altid let, men i Guds genoprettede kirke er ægteskab og familien de vigtigste sociale enheder både nu og i evigheden. Gud ønsker, at vi gør alt, hvad vi kan, for at forberede os til at leve evigt sammen med vores familie. Hvis vi bygger vores ægteskab og familie på Kristi principper som tro, bøn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kærlighed, omsorg, arbejde og sunde fritidsbeskæftigelser, kan hjemmet blive et tilflugtssted, fyldt med fred og usigelig glæde.

Vi må ikke tabe modet. Uanset hvor hårdt vi prøver, vil vores ægteskab og familie ikke være perfekt. Det er en del af udviklingsprocessen, som det er meningen, at vi oplever. Gud ønsker, at vi lærer tålmodighed og elsker vores ægtefælle, lille barn eller teenager, når de opfører sig uhensigtsmæssigt. Vores opgave er at tjene dem, og det vil til gengæld hjælpe os til at blive Gud lig.

Lær mere om at styrke familien

Sådan taler Gud til os i vore dage

Han giver også vejledning gennem sine profeter, som har myndighed til at tale og handle i hans navn. I løbet af historien har modige profeter som Noa, Abraham, Moses, Peter, Johannes Døber, apostlen Paulus og utallige andre båret deres brændende vidnesbyrd om Kristus for at befordre vores egen tro på ham og få den til at vokse.

Da Joseph Smith led den tragiske martyrdød i Carthage i Illinois i 1844, blev den genoprettede kirkes lederskab ført videre til Brigham Young, som var seniorapostel på det tidspunkt. Han ledte Kirken ved Kristi vejledning i de følgende 33 år – og ledte den første gruppe af pionerer henover sletterne til Saltsødalen i 1847. Han førte tilsyn med immigrationen af flere end 70.000 andre mennesker fra USA og Europa og grundlagde mere end 350 bosættelser i den vestlige del af USA, Canada og Mexico.

Rækkefølgen af profeter fortsætter i dag med vores nuværende profet og præsident for Kirken, Russell M. Nelson. Han har to rådgivere, Dallin H. Oaks og Henry B. Eyring. Sammen udgør de Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige (på samme måde som Peter, Jakob og Johannes på Kristi tid). Akkurat som Gud førte israelitterne ud af slaveri og til et bedre sted ved sin profet Moses, leder han i dag os til et lykkeligere, mere fredfyldt liv, dersom vi vælger at følge Jesus Kristus ved at følge hans levende profet. Vi bliver alle opfordret til at lytte til de levende profeters ord og overveje, hvordan Guds vilje kan gøre vores liv bedre.