ComeuntoChrist.org På verdensplan

Lær hele livet

Modtag kundskab

Hvor meget af det, vi ejer, har en livstidsgaranti? Måske et fint sæt knive, et køkkenbord eller noget værktøj, hvis vi er heldige. Men hvilke af vore ejendele har livstidsgaranti? Joseph Smith sagde: »Uanset hvilket intelligensniveau vi opnår i dette liv, så opstår det sammen med os i opstandelsen.« Det betyder, at det, vi lærer, bliver hos os og vil gavne os, selv efter livet på jorden (Lære og Pagter 130:18). Gud forventer, at vi alle opnår så meget kundskab som muligt – i skolen, på arbejdet og af egen kraft. Ved at gøre dette vil det hjælpe os gennem udfordringerne i dette liv, lade os komme ham nærmere og forberede os til livet efter døden.

Vigtigheden af timelig og åndelig læring

Forestil dig, hvor unuanceret en musiker ville være, hvis hun kun beskæftigede sig med én musikgenre. Vi vokser og udvikler os hurtigere, når vi holder balance mellem vores åndelige studium og en krævende uddannelse og arbejde, ligesom Jesus gjorde, da han gik ud i verden og observerede naturen og lærte tømrerfaget. Vi bør følge hans eksempel ved »i visdom og vækst og yndest [at gå frem] hos Gud og mennesker« (Lukasevangeliet 2:52).

Mormoner opfordres til at lære om det verdslige såvel som det åndelige. Man kan sige, at verdslig kundskab har at gøre med det, som vi lærer i skolen – matematik, videnskab, historie, litteratur, sprog, musik osv. Åndelig kundskab er det, der læres gennem skriftstudium, bøn og ved at gå i kirke – ting som vor himmelske Faders plan for lykke, Jesu Kristi evangelium og hvorledes man opbygger sin tro. Begge former for kundskab hjælper os til at vide, hvordan vi skal arbejde med vores individuelle udfordringer på en balanceret måde.

Ifølge Guds plan kom vi til jorden for at lære og opleve alle de vidunderlige ting, som verden indeholder, og vi må være stræbsomme elever for at opnå så meget som muligt.

Verdslig kundskab og åndelig indsigt kan komplementere hinanden. Fordi Gud skabte verden og alt på den, vil studiet af geologi, fysik og biologi lære os om Skaberens storhed. Forfattere og digtere kan skrive med himmelsk inspiration, så ved at læse deres værker kan vi få indsigt i vores sjæls natur og betydningen af det at være et menneske. Til tider kan det at lytte til et stykke musik få os til at føle Guds kærlighed. Både verdslig kundskab og åndelig indsigt kan have fordel af dialog. Begge fordrer observation, arbejde og øvelse. Så selvom vi til tider tænker på verdslighed og åndelighed som modsætninger eller endda som modstridende, kan sand forståelse om Gud og den verden, han skabte, vise os, at vi ved at forstå det ene bedre kan forstå det andet.

Uddannelse og læse- og skriveegenskaber

At kunne læse og skrive er fundamentalt for at forstå det, som er af Gud, og det, som er af verden. Vi har brug for at kende skriften og andre gode bøger, fordi vi udvikler os hurtigere, både timeligt og åndeligt, jo mere veluddannede vi er. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige fremmer læse- og skriveegenskaber, og den donerer også penge til andre internationale initiativer til bekæmpelse af analfabetisme.

En god uddannelse og evnen til at læse hjælper os til at få kundskab og visdom, som så hjælper os til at skelne mellem sandhed og vildfarelse og træffe gode valg. Uddannelse og læsefærdighed er også nøgler til personlig udvikling, forberedelse til god beskæftigelse, til at opbygge stærke familier, til tjeneste i Kirken og til at yde meningsfulde bidrag til det samfund, som vi lever i. Evnen til at læse og muligheden for skolegang hjælper os til at blive gode borgere, bedre familiemedlemmer, ansatte og bedre børn af Gud. Præsident Dieter F. Uchtdorf fra Kirkens Første Præsidentskab har sagt: »Tilskynd jeres familier … til at lære og blive bedre uddannede. Hvis en formel uddannelse ikke er mulig, så lad det ikke holde jer fra at opnå al den viden, I kan få. Under sådanne forhold, kan de bedste bøger, på en måde blive jeres ›universitet‹ – et klasseværelse som altid er åbent og optager alle, der ansøger.« Joseph Smith sagde: »Det er umuligt for et menneske at blive frelst i uvidenhed« (Lære og Pagter 131:6). At gøre vores pligt med at lære så meget som muligt giver os mulighed for at bidrage til verden omkring os og være bedre forberedt på at møde vor himmelske Fader.

Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond

I 2001 fortalte profeten i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Gordon B. Hinckley om et »dristigt initiativ«, der skulle hjælpe unge i udviklingslande til at få en uddannelse, som de ikke selv havde råd til. Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond (PEF) er et program, som giver mormoner uden økonomiske ressourcer mulighed for at låne penge til finansiering af grundlæggende uddannelser eller videreuddannelse. Med denne hjælp kan de finde gode jobs til sig selv og hjælpe deres familie ud af fattigdom. Når de har etableret sig, betaler de lånet tilbage til fonden, så andre elever kan bruge pengene på samme måde. »Uddannelse er nøglen til muligheder,« sagde præsident Hinckley. I de sidste ni år har over 40.000 mænd og kvinder i 40 lande haft gavn af denne mulighed. Programmet bliver finansieret af bidrag fra mormoner og andre, som støtter dets mission.

Lær mere om Kirkens selvsupplerende uddannelsesfond

Seminar og institut

Eftersom vi tror, at åndelig læring kan og bør ske sammen med timelig læring, har Kirken etableret seminar og institut i 142 lande i verden.

Seminar er et sted, hvor elever fra 14 år – både medlemmer af Kirken og andre – gratis kan deltage i religiøse klasser i løbet af ugen. De fleste af disse elever mødes tidligt om morgenen inden skolestart. Institutprogrammet giver på lignende måde de 18-30-årige samme mulighed. Disse institutklasser beskæftiger sig med forskellige emner, heriblandt skrifterne, evigt ægteskab, forberedelse til mission og meget andet. Sidste år var flere end 700.000 studerende tilmeldt seminar og institut.

Studerende må i dag arbejde hårdt for at nå mål inden for uddannelse, men mange oplever, at deltagelse i seminar eller institut hjælper dem til at undgå stress i deres skolearbejde. Vi tror, at når vi anvender den åndelige dimension af tro i vore studier – selv hvad angår verdslige områder – kan vi styrke vores intellektuelle kapacitet. »Hvis I alene har [Guds] ære for øje, skal hele jeres legeme blive fyldt med lys [og fatte] alting« (Lære og Pagter 88:67).