ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kuka valitsee mormoniprofeetan?

Virallinen vastaus

Jeesus Kristus on tämän kirkon johtaja. Hän, jonka kirkko tämä on, ohjaa elävän profeetan kutsumista ja nimittämistä.

Profeetta Joseph Smithin kuoltua Carthagessa Illinoisin osavaltiossa Brigham Young johti kirkon Suolajärven laaksoon ja ohjasi sen kasvua ja laajenemista kaikkialle länteen. Hänen kuolemansa jälkeen virkaiältään vanhimmasta apostolista John Taylorista tuli kirkon kolmas presidentti. Aina kun kirkon presidentti kuolee, virkaiältään vanhimmasta apostolista tulee seuraava presidentti. Brigham Youngin jälkeen kirkkoa ovat johtaneet

 • John Taylor – 1877–1887
 • Wilford Woodruff – 1887–1898
 • Lorenzo Snow – 1898–1901
 • Joseph F. Smith – 1901–1918
 • Heber J. Grant – 1918–1945
 • George Albert Smith – 1945–1951
 • David O. McKay – 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith – 1970–1972
 • Harold B. Lee – 1972–1973
 • Spencer W. Kimball – 1973–1985
 • Ezra Taft Benson – 1985–1994
 • Howard W. Hunter – 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley – 1995–2008
 • Thomas S. Monson – 2008–2018
 • Russell M. Nelson – 2018-

Kukin kirkon presidentti valitsee neuvonantajansa kelvollisista ja kyvykkäistä miehistä. Yhdessä nämä miehet muodostavat kirkon ensimmäisen presidenttikunnan. He johtavat kirkkoa kahdentoista apostolin kanssa.