ComeuntoChrist.org Koko maailma

Kuka on nykyinen mormoniprofeetta?

Virallinen vastaus

Jumala on kutsunut profeettoja johtamaan kirkkoaan meidän aikanamme, aivan kuten Hän teki muinoin. Nykyinen profeetta ja Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon presidentti on Russell M. Nelson. Häntä avustavat kaksi neuvonantajaa: Dallin H. Oaks ja Henry B. Eyring. Yhdessä he muodostavat kirkon ensimmäisen presidenttikunnan (paljolti samaan tapaan kuin Pietari, Jaakob ja Johannes Kristuksen kuoleman jälkeen).

Kaikki ensimmäisen presidenttikunnan ja kahdentoista apostolin koorumin jäsenet ovat apostoleja ja profeettoja. Nykyiset apostolit ovat

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares