ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Tko odabire mormonskog proroka?

Službeni odgovor

Isus Krist je glava ove Crkve. Pozivom i imenovanjem živućeg proroka upravlja onaj čija to Crkva jest.

Nakon smrti proroka Josepha Smitha u Carthageu, Illinois, Brigham Young je poveo Crkvu u dolinu Salt Lake i upravljao njezinim rastom i širenjem diljem Zapada. Nakon njegove smrti, stariji apostol, John Taylor, postao je treći predsjednik Crkve. Nakon što svaki predsjednik Crkve premine, stariji apostol postaje sljedeći predsjednik. Od Brighama Younga, Crkvu su vodili:

 • John Taylor – od 1877. do 1887.
 • Wilford Woodruff – od 1887 do 1898.
 • Lorenzo Snow – od 1898. do 1901.
 • Joseph F. Smith – od 1901. do 1918.
 • Heber J. Grant – od 1918. do 1945.
 • George Albert Smith – od 1945. do 1951.
 • David O. McKay – od 1951. do 1970.
 • Joseph Fielding Smith – od 1970. do 1972.
 • Harold B. Lee – od 1972. do 1973.
 • Spencer W. Kimball – od 1973. do 1985.
 • Ezra Taft Benson – od 1985. do 1994.
 • Howard W. Hunter – od 1994. do 1995.
 • Gordon B. Hinckley – od 1995. do 2008.
 • Thomas S. Monson – od 2008. do 2018.
 • Russell M. Nelson – od 2018. do danas

Svaki predsjednik Crkve odabire savjetnike među vrijednim i sposobnim ljudima. Zajedno, ti ljudi čine Prvo predsjedništvo Crkve. Zajedno s Dvanaestoricom apostola, oni usmjeravaju Crkvu.