ComeuntoChrist.org Širom svijeta

Tko je mormonski prorok danas?

Službeni odgovor

Gospodin je pozvao proroke da vode njegovu Crkvu u naše dane, kao što je to činio u drevna vremena. Trenutni prorok i predsjednik Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana je Russell M. Nelson. Njemu pomažu dva savjetnika – Dallin H. Oaks i Henry B. Eyring. Zajedno, oni čine Prvo Predsjedništvo Crkve (slično Petru, Jakovu i Ivanu nakon Kristove smrti).

Svi članovi Prvog predsjedništva i Zbora dvanaestorice apostola jesu apostoli i proroci Trenutni apostoli su:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares