Karácsonyi GIF-ek

A GIF-ek egyfajta animált fájlformátumok. A karácsonyi GIF-ek célja, hogy ezekkel is ünnepeljük Szabadítónk, Jézus Krisztus születését. Töltsd le és oszd meg ezeket a GIF-eket a szeretteiddel a karácsonyi ünnepek alatt.

Máté 1:18

A Jézus Krisztus születése pedig így vala.

Lukács 1:26-27

Elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, a melynek neve Názáret, [e]gy szűzhöz, a ki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.

Lukács 1:26-30

És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

Lukács 1:31-33

És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.

Lukács 1:32

Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét.

Máté 1:20-21

Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki.

Lukács 1:41-42

Mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében.

Lukács 2:1

Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.

Lukács 2:3

Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.

Lukács 2:4-5

Felméne pedig József is Galileából, …a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, …[h]ogy beirattassék Máriával, a ki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

Lukács 2:7

Nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.

Lukács 2:6

És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.

Máté 2:2

Láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.

Lukács 2:8

Valának pedig pásztorok azon a vidéken, a kik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

Lukács 2:9

És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

Lukács 2:10

És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen.

Lukács 2:13-14

És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

Máté 2:9-10

És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala.

Lukács 2:7

Szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt.

Lukács 2:19

Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.

Lukács 2:16

Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

Lukács 2:15

Mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot.

Máté 2:1

Napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe.

Máté 2:11

És kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.

Ésaiás 9:6

Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!