ComeuntoChrist.org Világszerte

Adatvédelmi nyilatkozat (Updated 2018-09-01)

Ezen Nyilatkozatban mi, Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza és annak társszer- vezetei tájékoztatjuk arról, hogy miként kezeljük a személyes adatait. A „mi”, illetve „velünk”, és „számunkra” kifejezések az Egyházra és az Egyház társszervezeteire utalnak.

1. Ki szabályozza a személyes adatainak kezelését?

A személyes adatainak kezelése során Az Utolsó Napok Szentjei- nek Jézus Krisztus Egyháza képviselőin és az Egyház társszerve- zetein keresztül jár el. Amikor személyes adatokat oszt meg velünk, akkor azokat az Egyház társszervezetein keresztül az Egyházzal osztja meg.

a. Az Egyház: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza (az „Egyház”) olyan emberek közössége, akik ugyanabban a vallási tanban hisznek, ugyanazokat a vallási rítusokat és szertartásokat gyakorolják, és akiket papsági tantételek irányítanak. Az Egyház helyi egységei – mint például az egyházközségek, gyülekezetek, cövekek, kerületek, missziók és területek – pusztán alszervezetei a hívők ezen közösségének, nem pedig különálló jogalanyok, bár ez alól korlátozott mértékben előfordulhatnak kivételek.

b. Az Egyház társszervezetei: A világi ügyekkel kapcsolatos szükségletek kielégítése, valamint az Egyház egyéb céljai- nak betöltése érdekében egy különböző, egymástól elkülönülő jogi társszervezetekből álló jogi rendszer segíti az Egyházat világszerte. Ezek az egymástól elhatárolható jogi társszervezetek (a továbbiakban „az Egyház társszervezetei”) jogilag az Egyháztól különállóak. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Elnöklő Püspökének Testülete („CPB”) az Egyház egy vagy több további társszervezetével közösen, felelős ún. közös adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait. Az Egyház társszervezeteinek némelyike az Egyház más, adatkezelőnek minősülő társszervezetei nevében, adatfeldolgozóként kezel személyes adatokat. Kérésére tájékoztatjuk, hogy az Egyház melyik társszervezetei kezelik az Ön személyes adatait

2.  Milyen személyes adatokat gyűjtünk?

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket (a) Ön közvetlenül bocsát rendelkezésünkre, (b) mi rögzítünk, (c) és amelyeket harmadik féltől kapunk. Személyes adatait automatizált módon, illetve a nélkül is kezelhetjük; mely adatkezeléshez tartozik az Ön személyes adatainak gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása és tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, megtárgyalása, betekintése, felhasználása, közlése továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján, az adatok összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése vagy megsemmisítése.

a. Az Ön által közvetlenül rendelkezésre bocsátott adatok. Rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait, amikor csatlakozik az Egyházhoz, egyházi szertartásokban vesz részt, egyházi anyagokat igényel, egyházi eszközökhöz vagy szolgáltatásokhoz kér hozzáférést, illetve más módokon lép kapcsolatba vagy kommunikál az Egyházzal. Az Egyházzal való kapcsolatba lépése során az általunk általában kezelt személyes adatai a neve, születési ideje, születési helye, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, fényképe, neme, adományozási/fizetési adatai stb. További információkat is a rendelkezésünkre bocsáthat, ha saját kezdeményezéséből szeretne részt venni kérdőívek kitöltésében, pályázatokon, illetve más tevékenységekben vagy eseményeken. A kérdőívek kitöltése, valamint a pályázatokon és hasonló tevékenységekben való részvétel önkéntes. Ha nem kíván ilyen tevékenységekben részt venni, illetve ezek kapcsán a személyes adatait megadni, az semmilyen módon nincs hatással egyháztagsági státuszára vagy az elérhető egyházi eszközök, illetve szolgáltatások Ön általi használatára. Minden egyes ilyen esetben tudni fogja, hogy milyen személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, hiszen Ön saját kezűleg és önként adja meg adatait.

b. Harmadik féltől kapott és más által megadott adatok. Ha a hazai jogszabályai megengedik, Ön megadhatja más valaki (vagyis harmadik fél) személyes adatait is, beleértve ebbe az elérhetőségeit, hogy felvegyük az illetővel a kapcsolatot, kézbesítsünk számára valamit, vagy más módon tegyünk eleget az Ön kérésének. Amikor nem saját magáról, hanem egy másik személyről ad meg személyes adatokat, és az érintett adatkezelési hozzájárulása törvényileg megkövetelt, akkor először meg kell szereznie az érintett személy kifejezett hozzájárulását.

Ha az Ön személyes kapcsolatfelvételi adatait Öntől vagy valaki mástól kaptuk meg, és Ön azt szeretné kérni, hogy a továbbiakban ne vegyük fel Önnel a kapcsolatot, akkor kérjük, kövesse az webhelyünkön, a hírlevélben vagy e-mail értesítőben megadott leiratkozási vagy törlési eljárást, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi címen: DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Nyilvánosan hozzáférhető személyes adatokat is kezelhetünk és azokat nyilvánosan elérhetővé is tehetjük. A vonatkozó nemzeti jogszabályoknak megfelelően kezelhetjük és tehetjük nyilvánossá a lakcímmel kapcsolatos adatokat.

A hely alapján meghatározott adatait mobilalkalmazásokon keresztül is gyűjthetjük azért, hogy segíthessünk megtalálni az Önhöz legközelebbi templom vagy gyülekezeti ház címét, illetve egyéb hasonló okokból is kezelhetjük a nevezett adatait. Az eszköze beállításaiban kikapcsolhatja a helyadatai elérésének engedélyezését.

Ha ellátogat bármelyik szolgáltatásunk oldalára, akkor a szerve- reink (log fájlok és szűrők segítségével) rögzíthetik a weblap meglátogatásakor az Ön webböngészője által küldött adatokat. Ezen adatokhoz tartozhat nem kizárólagos jelleggel: az Ön Internet Protocol (IP) címe, böngészőjének és operációs rendszerének a típusa, a nyelvi beállításai, az, hogy milyen hozzánk vezető webhelyekre látogatott el a mi webhelyünk előtt, a böngészések dátuma és időtartama, az, hogy milyen információra keres rá a szolgáltatásaink oldalain, valamint a sütik és hasonló technikai eszközök által begyűjtött egyéb adatai. Hogy többet megtudjon a sütikről és hasonló technikai eszközökről, illetve, hogy hogyan használjuk azokat, kérjük, olvassa el a sütikre vonatkozó nyilatkozatunkat, mely minden mobilalkalmazásunkban és weboldalunkon megtalálható.

3. Milyen céllal kezelünk személyes adatokat? 

Egyházi, genealógiai, humanitárius, társadalmi-szociális, misszionáriusi, oktatási, illetve egyéb működési és adminisztratív célokból kezelünk személyes adatokat.

A személyes adatok kezelése biztosítja az Egyház küldetésének megvalósítását az egyházi és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása által. A személyes adatokat a következő célokra használjuk: (a) Önnel vagy mással történő kapcsolatfelvétel céljából, (b) tagsági feljegyzések létrehozására és kezelésére, (c) az Öntől beérkező kérések teljesítésére, (d) önkéntes visszajelzések kérésére, (e) eszközeink vagy szolgáltatásaink beállításainak vagy tartalmának személyre szabására, (f) a templomi és egyéb szertartásokon való részvételre, a misszionáriusi szolgálatra, az önkéntes vagy vezetői hivatalokban történő szolgálatra való alkalmasság felmérésére, illetve (g) az Egyház vallási oktatási, jólléti vagy egyéb egyházi programjának működtetése céljából. Ezzel összefüggésben az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja lehet annak szükségessége, hogy az Önnel szembeni szerződéses vagy más kötelezettségeinknek eleget tegyünk, vagy pedig, hogy egyház- ként jogszerűen végezhető tevékenységeket folytathassunk.

Adatait felhasználhatjuk az alkalmazandó jogszabályoknak való megfeleléshez és jogi igényeink érvényesítéséhez is.

Személyes adatait belső célokra is felhasználhatjuk, például könyvvizsgálati, adatelemzési, rendszerhiba-elhárítási vagy kutatási célokra. Ezen esetekben az Egyház tevékenységeinek elvégzése iránti jogos érdekünk szolgál az adatkezelés jogalapjául.

4. Kivel osztjuk meg a személyes adatokat? 

Az alábbi esetekben osztunk meg személyes adatokat más felekkel:

a. Szolgáltatást nyújtó harmadik fél. Harmadik felek rendelkezésére bocsáthatunk személyes adatokat azért, hogy adatfeldolgozókként kezeljék azokat számunkra, bizonyos feladatok teljesítése céljából (például fizetés feldolgozása, karbantartás, biztonság, adatelemzés, tárhelyszolgáltatás, mérési szolgáltatások, adatvezérelt üzenetküldés a közösségi médiában, kérdőívek stb.). Ilyen esetekben, ezen Nyilatkozat és a vonatkozó jogszabályok alapján a szolgáltatókat szerződés kötelezi arra, hogy megvédjék a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő adatfeldolgozástól (beleértve a marketing célokat is), illetve azok továbbadásától.

b. Az Egyház társszervezetei. Személyes adatokat az Egyház bármely társszervezetének továbbadhatunk az Egyház céljainak elérése végett.

Ha Ön az Egyház tagja, akkor az általános tagsági adatai és bármely egyéb, Ön által választott további adatai (például e-mail címe és fényképe) megosztásra kerülhetnek az egyház- községe vagy gyülekezete, valamint a cöveke vagy kerülete tagjaival, amint azt a fentebb említett egyházi célok megkí- vánják. Néhány adata – korlátozott mértékben és hozzáférés- sel – esetlegesen megtekinthető lehet internetes oldalainkon is, például az LDS.org-on. Letilthatja az adatok megosztását, illetve korlátozhatja a megosztandó adatait azzal, ha módosítja a személyes profilja beállításait.

c. Jogi követelmények. Személyes adataihoz, bejegyzéseihez, naplóbejegyzéseihez, online üzenetváltásaihoz, személyes megjegyzéseihez, tartalmához vagy beküldött anyagaihoz bármely weblapunk kapcsán hozzáférhetünk és közzé is tehetjük azokat, amennyiben jóhiszeműen feltételezzük, hogy az szükséges idézés, bírósági vagy közigazgatási határozat teljesítése, illetve egyéb törvényi kötelezettségnek való megfelelés céljából. Ezenkívül személyes és más adatait akkor közölhetjük más címzettekkel: ha ezt a törvény írja elő; az törvény által biztosított jogaink érvényesítése vagy védelme érdekében szükséges; vagy abból a célból, hogy felelősségre vonásunkat megelőzzük; hogy  magánszemélyek vagy a köz érdekében mások jogai, tulajdona vagy javai biztonsága védelme érdekében fellépjünk; hogy fenntartsuk és megvédjük szolgáltatásaink vagy infrastruktúránk biztonságát és sérthetetlenségét; hogy védjük magunkat és szolgáltatásainkat a tisztességtelen, sértő vagy jogszerűtlen felhasználással szemben; hogy vizsgálatot folytassunk és megvédjük magunkat valamely harmadik fél követeléseivel és vádjaival szemben; illetve hogy segítsük a kormányzati végrehajtó szerveket.

5. Hol tároljuk a személyes adatokat? 

Személyes adatait tárolhatjuk az Egyesült Államokban lévő adatközpontokban, felhő alapú tárhelyeken vagy az Egyház társszervezeteinek épületeiben. Annak érdekében, hogy biztosít- suk a más joghatóságok alá tartozó címzetteknek továbbított adatok megfelelő védelmét, adatátviteli és -kezelési megállapodásokat hoztunk létre az Egyház adott társszervezetei és azok szolgáltatói között, mely megállapodások tartalmazzák az Európai Bizottság által az uniós jognak megfelelően jóváhagyott általános szerződéses záradékokat (melyek átnézésére Ön is jogosult, ha felveszi velünk a kapcsolatot a Nyilatkozat végén leírt módon).

6. Hogyan védjük a személyes adatokat? 

A hozzánk érkező személyes adatokat műszaki eszközökkel és szervezési intézkedésekkel védjük az adatvesztés, a helytelen használat, és a jogosultalan módosítások ellen, illetve így biztosítjuk az adatok bizalmas jellegét is. Rendszeresen áttekintjük a biztonsági eljárásainkat, és határozunk megfelelő, új biztonságtechnológiák és módszerek alkalmazásáról. Ezenkívül bejelentkezési oldalainkon modern titkosítási technológiát alkalmazunk az adattovábbítás során. Mivel azonban nem garantálhatjuk ezen titkosítási technológiák teljes biztonságát, kérjük, legyen körültekintő, amikor személyes adatokat ad meg online.

7. Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat? 

Az összegyűjtött személyes adatokat – beleértve a mobilalkalmazások által és más adatmegadási helyeken gyűjtött adatokat is – olyan észszerű időtartamig őrizzük meg, mely szükséges a fentebb említett adatkezelési célok megvalósításához. Ezt követően a  törvényi vagy más jogi szempontok által előírt vagy szükségesnek ítélt időtartamra archiváljuk azokat. Amikor már nincs szükség az archív adatokra, akkor néhány korlátozott profiladat, általános genealógiai feljegyzés, valamint egyéb személyes adatok kivételével, melyek az állandó genealógiai, egyháztagsági vagy egyháztörténeti feljegyzés részévé válnak, töröljük azokat a feljegyzéseink közül.

8. Miként férhet Ön hozzá a személyes adataihoz és javíthat- ja azokat?

Törekszünk arra, hogy fenntartsuk a személyes adatok pontosságát, így Öntől is kérjük, hogy működjön közre a saját személyes adatai teljességének és pontosságának biztosításában. A weblap-specifikus regisztrációján, a profilján vagy az UNSZ-fiókján (amelyik ezek közül vonatkozik Önre) keresztül kérhet hozzáférést személyes adataihoz, és ellenőrizheti, javíthatja vagy helyesbítheti (többek közt frissítheti), illetve akár zárolhatja is azokat.

Ha Ön egyháztag, akkor személyes adatai egy része csak az egyháztagsági feljegyzésén eszközölt változtatások által frissíthető. Ilyen változtatásokra úgy kerülhet sor, ha felveszi a kapcsolatot az egyházi egysége írnokával, és kéri adatai frissítését.

Lépjen kapcsolatba velünk, amennyiben további törvényen alapuló jogait kívánja gyakorolni, mint például: adathordozhatósághoz való jog; a vonatkozó törvények által biztosított tiltakozási jog; az adatkezelés korlátozása; és személyes adatainak törlése. Jogában áll emellett panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóság felé.

Ha nehézségekbe ütközik személyes adatai módosítása vagy frissítése kapcsán, a Nyilatkozat végén található módokon veheti fel velünk a kapcsolatot.

9. Hatályba lépés dátuma és módosítások. 

Jelen Nyilatkozat hatályba lépésének dátuma 2018. szeptember 1. A Nyilatkozat időről időre módosulhat.

10. Lépjen kapcsolatba velünk!

A globális adatvédelmi tisztviselőnk az adatvédelemmel vagy -biztonsággal kapcsolatos valamennyi kérdése megválaszolásában illetékes. Ezen Nyilatkozattal, illetve az általunk kezelt személyes adatok biztonságával kapcsolatos kérdéseit elküldheti e-mailben, faxon vagy levélben az alábbi címekre:

Ímél:                DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                 +1-801-240-1187
Levélcím:        Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA