ComeuntoChrist.org Világszerte

Ki ma a mormon próféta?

Hivatalos válasz

Isten, ahogyan az ősi időkben, úgy ma is prófétákat hívott el arra, hogy vezessék az Ő egyházát. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza jelenlegi prófétája és elnöke Russell M. Nelson. Két tanácsos támogatja: Dallin H. Oaks és Henry B. Eyring. Ők közösen alkotják az egyház Első Elnökségét (nagyon hasonlóan Péter, Jakab és János apostolokhoz Krisztus halála után).

Az Első Elnökség és a Tizenkét Apostol Kvórumának mindegyik tagja apostol és próféta. Ők a jelenlegi apostolok:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares