ComeuntoChrist.org Világszerte

Ki választja ki a mormon prófétát?

Hivatalos válasz

Jézus Krisztus ezen egyház feje. Az élő próféta elhívását és kijelölését Jézus Krisztus egyházában Jézus Krisztus vezérli.

Miután Joseph Smith próféta meghalt az Illinois állambeli Carthage városában, Brigham Young elvezette az egyházat a Sóstó-völgybe, továbbá irányította a növekedését és a nyugati területeken történő terjeszkedését. Halála után John Taylor, az akkori rangidős (legrégebben szolgáló) apostol lett az egyház harmadik elnöke. Amikor meghal az egyház elnöke, az éppen akkor rangidős apostol lesz a következő elnök. Brigham Young óta az egyház vezetői a következő férfiak voltak:

 • John Taylor 1877–1887
 • Wilford Woodruff 1887–1898
 • Lorenzo Snow 1898–1901
 • Joseph F. Smith 1901–1918
 • Heber J. Grant 1918–1945
 • George Albert Smith 1945–1951
 • David O. McKay 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith 1970–1972
 • Harold B. Lee 1972–1973
 • Spencer W. Kimball 1973–1985
 • Ezra Taft Benson 1985–1994
 • Howard W. Hunter 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley 1995–2008
 • Thomas S. Monson 2008–2018
 • Russell M. Nelson 2018–tól

Az egyház mindenkori elnöke érdemes és derék férfiak közül választ magának tanácsosokat. Ők együtt alkotják az egyház Első Elnökségét. A tizenkét apostollal együtt ők mutatnak irányt az egyháznak.