ComeuntoChrist.org Világszerte

A Mormon könyve

Isten igéje

Miközben ezt olvasod, a misszionáriusok világszerte a Mormon könyve példányait osztogatják. Szóval mi ez a könyv? Ha ingyen osztogatják, akkor miért tekinti Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza oly sok tagja a Mormon könyvét az egyik legértékesebb tulajdonának? Miféle könyv vezethet oda, hogy ilyen sok olvasó megváltoztassa az életét, a gondolatait és a szívét? Miféle könyv válaszolhatja meg az élet látszólag megválaszolhatatlan kérdéseit?

A Mormon könyve, csakúgy mint a Biblia, Isten szava. Ez egy szentírás, mely felépítésében és tartalmában hasonlít a Bibliához. Mindkét könyv Istennek a prófétákon keresztül kinyilatkoztatott iránymutatásait, illetve egyes civilizációk vallástörténetét tartalmazza. Míg a Biblia Izráel és a környező területek népei által és részére íródott, és történetvezetése a világ teremtésétől nem sokkal a Jézus Krisztus halálát követő időszakig tart, addig a Mormon könyve azon népek történetét és Isten köztük végzett cselekedeteit tartalmazza, akik körülbelül Kr. e. 600 és Kr. u. 400 között, az amerikai földrészen éltek. A Mormon könyve prófétái feljegyezték Istennek a népe között végzett cselekedeteit, amit aztán egy Mormon nevű próféta kivonatolt aranylemezekre.

Mielőtt ezek a hithű keresztények elpusztultak, a feljegyzéseiket biztonságosan elrejtették. Joseph Smith 1827-ben kapta meg ezeket az ősi feljegyzéseket, és Isten ajándéka és hatalma által képes volt az ősi írásokat abba a formába fordítani, amelyet ma ismerünk. A Mormon könyve a Bibliával együtt bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus a mi isteni Megváltónk, és hogy az Ő evangéliuma szerinti élet révén békességet nyerünk ebben az életben, valamint örökkévaló boldogságot az eljövendő életben.

Lefordítva Isten hatalma által

Amikor Joseph Smith 21 éves volt, egy angyal, akit Moróninak hívtak, átadta neki az ősi feljegyzéseket. Joseph Smith nem volt magasan képzett, és az aranylemezeken található ősi nyelv ismeretlen volt előtte. Ennek ellenére le tudta azokat fordítani, mert Isten megadta neki az ehhez szükséges ajándékot és hatalmat. A fordítás kevesebb mint három hónapig tartott, és 1830-ban megjelent a New York állambeli Palmyrában a Mormon könyve első 5 000 példánya. Isten arra választotta ki Josephet, hogy próféta, látnok, kinyilatkoztató és fordító legyen, aki visszaállítja Jézus Krisztus Egyházát a mai időkben. A Mormon könyve alapvető fontosságú volt ebben a visszaállításban. Joseph Smith rendkívüli elhívást kapott, és mivel érdemes maradt a menny áldásaira, képes volt elhozni a Mormon könyvét a világnak.

Tudj meg többet Joseph Smithről

A Mormon könyve bizonyságot tesz Krisztusról

Hisszük, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit jelenti az első lépést az evangélium megértéséhez és azon örökkévaló boldogság elnyeréséhez, melyet Isten, a mi Mennyei Atyánk nekünk szán. De honnan ered a hit? Hogyan tehetünk szert hitre abban, hogy Jézus Krisztus a Szabadítónk, ha nem tudjuk, hogy ki Ő és mit tett? Úgy fejleszthetjük ki a hitet Jézus Krisztusban, ha olvasunk Őróla a szentírásokban, és imádkozunk arról, hogy megtudjuk az olvasottak igazságtartalmát.

A Mormon könyve címlapja leszögezi, hogy a könyv célja meggyőzni mindannyiunkat, „hogy JÉZUS a KRISZTUS, az ÖRÖKKÉVALÓ ISTEN, aki minden nemzetnek kinyilatkoztatja magát”. Azért lett leírva, hogy segítsen valódi tudást kialakítanunk Jézus a Krisztusról és az Ő földi küldetéséről. A Mormon könyve megerősíti mindazt, amit a Bibliából tanulunk, vagyis hogy Jézus Krisztus Isten Fia, aki a földre jött, hogy segítsen leküzdenünk a bűneinket. A Mormon könyve népei, a nefiták és a lámániták feljegyezték a Jézus Krisztusról vallott bizonyságaikat. A Mormon könyvét alkotó feljegyzéseket készítő próféták közül sokan személyesen is látták Krisztust, ahogyan az a Biblia tanúsága szerint Pál apostollal is megtörtént (lásd Apostolok cselekedetei 9:3–6). A könyv csúcspontja Jézus megjelenése a nefiták között, nem sokkal a feltámadása után. Jézus megáldotta őket, tanította őket az evangéliumról, és kijelentette:

A Mormon könyve és a Biblia egymást támogatja

Egyesek úgy vélik, hogy mivel mi a Mormon könyvét olvassuk, ezért nem olvassuk a Bibliát. Ez egész egyszerűen nem igaz. Olyan, mintha azt mondanánk, hogy nem eszünk narancsot, mert almát eszünk. Mindkettő kiváló gyümölcs! A Mormon könyve nem helyettesíti a Bibliát. Valójában, mivel a Mormon könyve és a Biblia egyaránt Jézus Krisztus evangéliumát tartalmazza, ahogyan az ki lett nyilatkoztatva két eltérő civilizáció részére, ezért az együttes tanulmányozásuk segíthet tisztázni néhány nehezebben érthető tant. A Mormon könyve arra tanít, hogy olvassuk a Bibliát, és megerősíti annak igazságát (Mormon 7:8–10). A Bibliában pedig Jézus ezt mondta az apostolainak: „Más juhaim is vannak nékem, a melyek nem ebből az akolból valók: azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra; és lészen egy akol és egy pásztor” (János 10:16). A feltámadását követően Krisztus meglátogatta ezeket a „más juhokat” az amerikai földrészen, ahol ugyanazt az üzenetet tanította a nefitáknak, mint amelyet Izráel népének tanított. A Mormon könyve világossá teszi, hogy Jézus Krisztus üzenete és engesztelése egyszerre nem csak egy bizonyos népcsoportnak vannak szánva. Azok mindenkinek, mindenhol szólnak, a föld kezdetétől annak végezetéig. Az, hogy rendelkezünk a Mormon könyvével, amely egy másik bizonyság Jézus Krisztusról, emlékeztet minket arra, hogy Ő mindannyiunkra gondol.

A Mormon könyve megválaszolja a lélek kérdéseit

Legtöbbünket foglalkoztatnak bizonyos nehéz kérdések, amelyeket senki nem válaszolhat meg helyettünk. Néhány ezek közül olyan messzemenő, a létezésünket érintő kérdés, mint például:

Kérj egy ingyenes példányt a
Mormon könyvéből.

Miközben a Mormon könyvét olvassuk, az evangéliumról és Isten boldogságtervéről tanulunk. E dolgok ismerete a kérdéseinket örökkévaló nézőpontba helyezi. Például abból a szentírásból, mely szerint az ember élete „idő arra, hogy felkészüljön az Istennel való találkozásra”, megtudjuk, hogy a létezésünk a halálunk után is folytatódik, és a parancsolatok betartásával visszatérhetünk a mennybe (Alma 12:24). Megtudjuk azt is, hogy a bűnbánat, a megbocsátás és a mások szolgálatára szóló szövetség alapvető fontosságú az örök szabadulásunkhoz. A lélek e kérdései közül bármelyik megválaszolható Jézus Krisztus evangéliumának alkalmazásával, ahogyan azt a Mormon könyve tartalmazza.

A Mormon könyve közelebb viszi az embereket Istenhez

Az Istenről szóló leírások némelyikéből úgy tűnhet, hogy Ő elvont és megközelíthetetlen, vagy éppen haragos és bosszúálló. A Mormon könyvéből azonban megtudjuk, hogy „Isten minden népre gondol” (Alma 26:37), és hogy a Mormon könyvebeli Lehi prófétához hasonlóan „szeretetének karjai örökre átölel[het]nek” (2 Nefi 1:15) bennünket.

Habár nekünk talán nem lesz lehetőségünk szemtől szemben beszélni Istennel ebben az életben, Ő szentírásokat adott nekünk, hogy azok segítségével közelebb kerülhessünk Őhozzá. Joseph Smith azt mondta a Mormon könyvéről, hogy „aki annak előírásai szerint él, közelebb kerül Istenhez, mint bármely más könyv által”. Úgy kerülünk közelebb Istenhez, ha építjük az Őbelé vetett hitet; úgy építhetjük az Őbelé vetett hitet, ha megismerjük a tervét és megtartjuk a parancsolatait.

A Mormon könyve Isten tervéről tanít bennünket, és megmutatja, hogyan áldatnak meg ebben és az eljövendő életben azok, akik az Ő tanácsa szerint élnek. Amikor imádságosan olvasunk, a Szentlélek a szívünk mélyén taníthat minket arról, hogy a Mormon könyve szavai Mennyei Atyánk üzenete számunkra, melyet azért küldött, hogy segítségünkre legyen az életünk során.

Honnan lehet megtudni, hogy a Mormon könyve igaz

Természetesen egy dolog elolvasni a Mormon könyvét, és más dolog mélyen a szívünkben hinni, hogy a benne foglaltak igazak. Ez az őszinte hit a Mormon könyve igazában, vagyis a bizonyság, akkor jelenik meg, amikor Isten elküldi az Ő Lelkét, hogy erősítse meg számunkra az olvasottak igazságát. Akkor érezhetjük ezt a megerősítést, amikor szorgalommal és hittel tanulmányozzuk a Mormon könyvét, ahogyan az alábbi szentírásrészlet is ígéretet tesz rá:

Isten módszere egyszerű: olvassuk a Mormon könyvét, imádkozunk, és kérjük Őt, hogy erősítse meg az olvasottak igazságtartalmát, Ő pedig a békesség és bizonyosság Szentlélek által adott érzésein keresztül válaszol nekünk. Először is szorgalmasan kell tanulmányoznunk a Mormon könyvét, alkalmazva a tantételeit az életünkben, és a tőlünk telhető legjobban igyekezzünk megérteni azokat a leckéket, melyeket Isten meg akar nekünk tanítani. Másodszor, „őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel” kell imádkoznunk. Remélnünk és hinnünk kell, hogy Isten válaszolni fog; előfordulhat, hogy többször is kell imádkoznunk. Végül pedig késznek kell lennünk arra, hogy elfogadjuk a választ, bármikor és bármilyen formában érkezzen is. Az abban való hit, hogy a Mormon könyve valóban Isten igéjét tartalmazza, azt jelenti, hogy készek vagyunk megfelelni a hit és engedelmesség azon mércéjének, amelyeket Ő abban felállít. Isten megígérte, hogy sokkal többel fog megáldani, mint ami ahhoz szükséges, hogy megfeleljünk az Ő magas mércéinek.