ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.
Մորմոնի Գիրք

Պատվիրել Մորմոնի Գրքի անվճար օրինակը

Մորմոնի Գիրքը. Եվս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, հիշատակարան է հնագույն Ամերիկայի բնակիչների հետ Աստծո գործերի մասին (Ավելին իմանալ Մորմոնի Գրքի մասին):

Եթե ցանկանում եք միսիոներները ձեզ հանձնեն այս գրքի ձեր անվճար օրինակը և կիսվել ուղերձով, լրացնեք ստորև տրված ձևը: Կամ դուք կարող եք նաև առցանց կարդալ կամ լսել Մորմոնի Գիրքը: Այս գիրքը նվեր է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կողմից:

Խնդրում ենք մուտքագրել ձեր անձնական տվյալները ստորև` գրքի ձեր անվճար օրինակը ստանալու համար:
Կամ զանգահարեք այս անվճար համարով` 877-537-0003 (միայն ԱՄՆ):

Ստուգեք անհրաժեշտ դաշտերը ստորև:

Շնորհակալություն Մորմոնի Գիրքը Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցուց պատվիրելու համար: Մի քանի օրից միսիոներները կկապնվեն ձեզ հետ: