ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ինչի՞ն են Մորմոնները հավատում շնորհի վարդապետության վերաբերյալ:

Պաշտոնական պատասխան

Ջոզեֆ Սմիթ մարգարեն ուսուցանել է. «Ուստի դուք արդարացվում եք հավատքով և գործերով, շնորհի միջոցով ...» (տես ՋՍԹ Հռովմայեցիս 4.16): Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է` «Քանզի մենք աշխատում ենք ջանասիրաբար՝ գրելու և համոզելու մեր զավակներին, և նաև՝ մեր եղբայրներին, հավատալու Քրիստոսին և հաշտվելու Աստծո հետ. քանզի մենք գիտենք, որ շնորհի միջոցով է, որ մենք փրկվում ենք՝ այն ամենից հետո, ինչ մենք կարող ենք անել» (2 Նեփի 25.23): Մորմոնի Գիրքը հավելում է` «այն ամենը, ինչ մենք կարող էինք անել՝ ապաշխարել բոլոր մեր մեղքերից» (Ալմա 24.11): Մորմոնի Գրքի մարգարե Լեքին ուսուցանել է` «Չկա մարմին, որ կարողանա բնակվել Աստծո ներկայության մեջ, ոչ այլ կերպ, քան Սուրբ Մեսիայի արժանիքների, ողորմածության և շնորհի միջոցով» (2 Նեփի 2.8):