ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ո՞վ է ընտրում Մորմոնական մարգարեին:

Պաշտոնական պատասխան

Հիսուս Քրիստոսն այս Եկեղեցու գլուխն է: Կենդանի Մարգարեի կանչն ու նշանակումը ղեկավարվում է Նրա կողմից, ում Եկեղեցին է սա:

Իլինոյսի Քարթեջում Մարգարե Ջոզեֆ Սմիթի մահից հետո Բրիգամ Յանգն առաջնորդեց Եկեղեցին դեպի Սոլթ Լեյքի Հովիտ և խթանեց դրա աճն ու տարածումը դեպի Արևմուտք: Նրա մահից հետո ավագ Առաքյալ Ջոն Թեյլորը, դարձավ Եկեղեցու երրորդ Նախագահը: Եկեղեցու յուրաքանչյուր Նախագահի վախճանվելուց հետո ավագ Առաքյալն է դառնում հաջորդ Նախագահը: Բրիգամ Յանգից հետո Եկեղեցին ղեկավարել են հետևյալ Նախագահները`

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008-2018
 • Russell M. Nelson—2018–ներկա

Եկեղեցու յուրաքանչյուր Նախագահ ընտրում է խորհրդականներ` արժանի և ունակ տղամարդկանցից: Միասին, այդ տղամարդիկ կազմում են Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունը: Տասներկու Առաքյալների հետ միասին նրանք ղեկավարում են Եկեղեցին: