ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ի՞նչ է «վկայությունը», որի մասին խոսում են Մորմոնները:

Պաշտոնական պատասխան

Վկայությունը հոգևոր հաստատում է` տրված անհատին Սուրբ Հոգու կողմից: Մորմոնի վկայության հիմքը այն գիտելիքն է, որ Երկնային Հայրն ապրում է և սիրում է մեզ, որ Հիսուս Քրիստոսն ապրում է , որ Նա Աստծո Որդին է, և որ Նա իրագործեց անսահման Քավությունը, որ Ջոզեֆ Սմիթը մարգարե է, որին Աստված կանչեց վերականգնելու Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցին երկրի վրա, որ մեզ այսօր առաջնորդում է ապրող մարգարեն, և որ Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցին Փրկչի Եկեղեցին է` վերականգնված այսօր երկրի վրա: