ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Մորմոնի Գիրք

Աստծո Խոսքը

Պատվիրել Մորմոնի Գրքի անվճար օրինակը

Միսիոներները ողջ աշխարհում բաժանում են Մորմոնի Գրքի օրինակները, անգամ երբ դուք կարդում եք այն: Ուրեմն ի՞նչ է այս գիրքը: Եթե այն անվճար է, ինչո՞ւ են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու բազմաթիվ անդամներն իրենց Մորմոնի Գիրքը համարում իրենց ամենաթանկ ունեցվածքներից մեկը: Ինչպիսի՞ գիրքը կարող է փոխել այդքան շատ ընթերցողների կյանքը, միտքը և սիրտը: Ինչպիսի՞ գիրքը կարող է պատասխանել կյանքի թվացյալ անլուծելի հարցերին:

Աստվածաշնչի պես Մորմոնի Գիրքը Աստծո խոսքն է: Այն Սուրբ Գրություն է, որն իր կազմվածքով և բովանդակությամբ նման է Աստվածաշնչին: Երկու գրքերն էլ պարունակում են մարգարեներին հայտնված Աստծո առաջնորդությունը, ինչպես նաև տարբեր քաղաքակրթությունների կրոնական պատմությունները: Աստվածաշունչը գրվել է Իսրայելի և շրջակա տարածքների մարդկանց կողմից և նրանց մասին, իսկ Մորմոնի Գիրքը պարունակում է մ.թ.ա 600 - մ.թ. 400թ. Ամերիկաներում ապրող ժողովուրդների և նրանց հետ Աստծո գործերի պատմությունը: Մորմոնի Գրքում մարգարեները գրառել են Իր ժողովրդի հետ Աստծո գործերի մասին, որոնք համառոտագրվել էին ոսկե թիթեղների վրա Մորմոն անունով մարգարեի կողմից:

Այդ հավատարիմ Քրիստոնյաների մահանալուց առաջ, նրանց հիշատակարանն ապահով թաքցվել էր: Ջոզեֆ Սմիթը ձեռք բերեց այդ հնագույն հիշատակարանները 1827թ., և Աստծո պարգևով ու զորությամբ Ջոեֆը կարողացավ թարգմանել հնագույն գրվածքները, որը մենք ունենք այսօր: Մորմոնի Գիրքը Աստվածաշնչի հետ միասին վկայում է, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր աստվածային Քավիչն է, և որ Նրա ավետարանի համաձայն ապրելով մենք կարող ենք խաղաղություն գտնել այս կյանքում և հավերժական երջանկություն` գալիք կյանքում:

Թարգմանվել է Աստծո զորությամբ

Երբ Ջոզեֆ Սմիթը 21 տարեկան էր, Մորոնի անունով հրեշտակը նրան տվեց հնագույն հիշատակարանները: Ջոզեֆ Սմիթը շատ քիչ կրթություն էր ստացել և նրան անծանոթ էր ոսկե թիթեղների վրա գրված հնագույն լեզուն, սակայն նա կարողացավ թարգմանել դրանք, քանի որ Աստված նրան այդ անելու պարգև և զորություն տվեց: Թարգմանությունը տևեց երեք ամսից պակաս, և 1830թ. Մորմոնի Գրքի 5000 օրինակ հրատարակվեց Պալմիրայում, Նյու Յորք: Աստված ընտրեց Ջոզեֆին որպես մարգարե, տեսանող, հայտնող և թարգմանիչ` մեր օրերում Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին վերականգնելու համար, իսկ Մորմոնի Գիրքը շատ կարևոր դեր ուներ այդ վերականգնման գործում: Առանձնահատուկ կոչում էր տրվել Ջոզեֆ Սմիթին, և քանի որ նա արժանի մնաց երկնային օրհնություններին, կարողացավ Մորմոնի Գիրքն ի հայտ բերել աշխարհ:

Ավելին սովորել Ջոզեֆ Սմիթի մասին

Մորմոնի Գիրքը վկայում է Քրիստոսի մասին

Մենք հավատում ենք, որ առ Հիսուս Քրիստոս հավատք ունենալն առաջին քայլն է ավետարանը հասկանալու և հավերժական երջանկություն գտնելու հարցում, որ Աստված` մեր Երկնային Հայրը ցանկանում է մեզ համար: Սակայն որտեղի՞ց է այդ հավատքը գալիս: Ինչպե՞ս կարող ենք հավատալ, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր Փրկիչն է, եթե մենք չգիտենք, թե ով է Նա կամ ինչ է Նա արել: Մենք կարող ենք հավատք զարգացնել առ Հիսուս Քրիստոս, կարդալով Նրա մասին սուրբ գրություններում և աղոթելով իմանալու համար, թե արդյոք մեր կարդացածը ճշմարիտ է:

Մորմոնի Գրքի տիտղոսաթերթը սահմանում է, որ գրքի նպատակն է համոզել մեզ բոլորիս, «որ Հիսուսը ՔՐԻՍՏՈՍՆ է` ՀԱՎԵՐԺԱԿԱՆ ԱՍՏՎԱԾԸ, որը հայտնվում է բոլոր ազգերին»: Այն գրվել է օգնելու մեզ զարգացնել ճշմարիտ գիտելիք Հիսուս Քրիստոսի և երկրի վրա Նրա առաքելության մասին: Մորմոնի Գիրքը վերահաստատում է այն, ինչը մենք սովորում ենք Աստվածաշնչից, որ Հիսուս Քրիստոսն Աստծո Որդին է, որը Երկիր եկավ օգնելու մեզ հաղթահարել մեր մեղքերը: Մորմոնի Գրքի ժողովուրդները` Նեփիացիներն ու Լամանացիները, գրառում էին Հիսուս Քրիստոսի մասին իրենց վկայությունները: Մարգարեներից շատերը, ովքեր գրել են Մորմոնի Գիրքը կազմող հիշատակարանները, Քրիստոսին անձնապես են տեսել, ինչպես եղել է Պողոս Առաքյալի հետ, որի մասին նա գրել է Աստվածաշնչում (տես Գործք Թ.3-9): Գրքի գագաթնակետն է հանդիսանում` Իր հարությունից ոչ շատ ուշ Հիսուսի հայտնվելը Նեփիացիներին: Նա նրանց օրհնեց, ուսուցանեց իր ավետարանը, և ասաց.

Մորմոնի Գիրքը և Աստվածաշունչը լրացնում են միմյանց

Ոմանք կարծում են, թե մենք կարդալով Մորմոնի Գիրքը չենք կարդում Աստվածաշունչը: Դա ճշմարիտ չէ: Դա նման է կարծես ասելուն, թե մենք չենք ուտում նարինջ, որովհետև խնձոր ենք ուտում: Երկուսն էլ լավ միրգ են: Մորմոնի Գիրքը չի փոխարինում Աստվածաշնչին: Փաստորեն, քանի որ Մորմոնի Գիրքը և Աստվածաշունչը պարունակում են Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, ինչպես որ դա հայտնվել է տարբեր քաղաքակրթություններին, ուսումնասիրելով դրանք միասին, կարելի է պարզաբանել դժվար հասկանալի որոշ հասկացություններ: Մորմոնի Գիրքը մեզ պատվիրում է կարդալ Աստվածաշունչը և հաստատում է, որ դրանում պարունակվող ուղերձը ճշմարիտ է (Մորմոն 7.8-10): Իսկ Աստվածաշնչում, Հիսուսն ասում է Իր առաքյալներին. «Ուրիշ ոչխարներ էլ ունիմ, որ այս գավիթիցը չեն. և նորանց էլ պետք է բերեմ. և իմ ձայնին կլսեն. և մի հոտ և մի հովիվ կլինին» (Հովհաննես Ժ.16): Իր հարությունից հետո, Քրիստոսն այցելեց այդ «մյուս ոչխարներին» Ամերիկաներում, ուսուցանելով նույն ուղերձը Նեփիացիներին, որ Նա ուսուցանել էր Իսրայելի ժողովրդին: Մորմոնի Գիրքը պարզ է դարձնում, որ Հիսուս Քրիստոսի ուղերձը և Նրա քավությունը մարդկանց մեկ խմբի համար չեն: Դրանք բոլորի համար են, ամենուր, երկրի սկզբից մինչև վերջ: Ունենալով Մորմոնի Գիրքը որպես ևս մեկ վկայություն Հիսուս Քրիստոսի մասին, հիշեցնում է մեզ, որ Նա հոգում է մեզանից յուրաքանչյուրի համար:

Մորմոնի Գիրքը պատասխանում է Հոգու հարցերին

Մեզանից շատերն իրենց մտքում ունեն որոշ բարդ հարցեր — այնպիսի հարցեր, որ ոք չի կարող իսկապես պատասխանել մեզ համար: Մի քանիսը հեռուն գնացող հարցեր են մեր գոյության վերաբերյալ, օրինակ`

Պատվիրեք անվճար օրինակ
Մորմոնի Գիրքը:

Կարդալով Մորմոնի Գիրքը, մենք սովորում ենք ավետարանի և Երջանկության Աստծո ծրագրի մասին: Այս իմացությունը մեր հարցերին հավերժական տեսանկյուն է պարգևում: Սուրբ գրություններից, որոնք ասում են, օրինակ, որ այս կյանքը «ժամանակ է պատրաստվելու Աստծուն հանդիպելուն», մենք սովորում ենք, որ գոյություն կունենանք մահից հետո, և, պահելով պատվիրանները, կարող ենք վերադառնալ երկինք (Ալմա 12.24): Մենք նաև սովորում ենք, որ ապաշխարությունը, ներումը և մյուսներին ծառայելու ուխտը էական են մեր հավերժական փրկության համար: Հոգու հետ առնչվող այս հարցերից ցանկացածը կարող է ստանալ իր պատասխանը, եթե կիրառվի Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը, ինչպես գրված է Մորմոնի Գրքում:

Մորմոնի Գիրքը ավելի է մոտեցնում մարդկանց Աստծուն

Աստծո որոշ նկարագրություններ Նրան ներկայացնում են որպես վերացական և անհասանելի, բարկացած կամ վրիժառու, սակայն Մորմոնի Գրքում մենք սովորում ենք, որ «Աստված հիշում է ամեն ժողովրդի» (Ալմա 26.37) և Մորմոնի Գրքի Լեքիի նման մենք կարող ենք «հավերժորեն օղակված լինել նրա սիրո բազուկներում» (2 Նեփի 1.15):

Թեպետ այս կյանքում մենք չենք խոսում Աստծո հետ դեմ առ դեմ, Նա մեզ տվել է սուրբ գրություններ` օգնելու համար մեզ ավելի մոտենալ Իրեն: Մորմոնի Գրքի մասին Ջոզեֆ Սմիթն ասել է. «Մարդն ավելի կմոտենա Աստծուն ապրելով այդ գրքի ցուցումներով, քան որևէ այլ գրքի»: Մենք մոտենում ենք Աստծուն առ նա հավատք կառուցելով, և մենք հավատք ենք կառուցում, երբ սովորում ենք Նրա ծրագրի մասին և պահում ենք Նրա պատվիրանները:

Մորմոնի Գիրքն ուսուցանում է մեզ Աստծո ծրագիրը և ցույց է տալիս, որ ովքեր ապրում են Նրա խորհրդի համաձայն, օրհնվում են այս և հաջորդ կյանքում: Երբ մենք կարդում ենք աղոթքով, Սուրբ Հոգին կարող է ուսուցանել մեզ, խորը մեր սրտում, որ Մորմոնի Գրքի խոսքերը ուղերձ են մեզ մեր Երկնային Հորից, ուղարկված օգնելու մեզ այս կյանքում:

Ինչպես իմանալ, որ Մորմոնի Գիրքը ճշմարիտ է

Իհարկե, մի բան է` Մորմոնի Գիրքը կարդալը, և մեկ այլ բան է` խորը մեր սրտում հավատալը, որ գիրքը մեզ ճշմարտությունն է ասում: Մորմոնի Գրքի ճշմարտացիության մասին այդ անկեղծ համոզմունքը կամ վկայությունը գալիս է, երբ Աստված ուղարկում է Իր Հոգին հաստատելու, որ մեր կարդացածը ճշմարիտ է: Մենք կարող ենք զգալ այդ հաստատումը, երբ ջանասիրաբար և հավատքով ուսումնասիրում ենք Մորմոնի Գիրքը, քանի որ մեզ խոստում է տրվել հետևյալ սուրբ գրության մեջ.

Աստծո առաջարկած եղանակը պարզ է` մենք կարդում ենք Մորմոնի Գիրքը, աղոթում ենք և խնդրում ենք Աստծուն, որ հաստատի, որ մեր կարդացածը ճշմարիտ է, և Նա պատասխանում է Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ խաղաղության և հավաստիացման զգացում պարգևելով: Նախևառաջ, մենք պետք է ջանասիրաբար ուսումնասիրենք Մորմոնի Գիրքը, մեր կյանքում կիրառենք դրա սկզբունքները և փորձենք հասկանալ դասերը, որ Աստված ցանկանում է մենք սովորենք: Երկրորդ, մենք պետք է աղոթենք «մաքուր սրտով, անկեղծ միտումով, հավատք ունենալով առ Քրիստոս»: Մենք պետք է հուսանք և հավատանք, որ Աստված կպատասխանի մեզ, և մենք պետք է աղոթենք` ավելի քան մեկ անգամ: Վերջինը, մենք պետք է ցանկանանք ընդունել պատասխանը, երբ այն գալիս է, ուստի այն կգա: Հավատալով, որ Մորմոնի Գիրքն իսկապես պարունակում է Աստծո խոսքը, նշանակում է, որ մենք կկամենանք ապրել հավատքի և հնազանդության չափանիշներով, որ Նա ներկայացնում է գրքում: Աստված խոստացել է, որ Նա մեզ կօրհնի համեմատաբար շատ ավելիով, քան անհրաժեշտ է Նրա բարձր չափանիշներով ապրելու համար: