ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Վերականգնում
Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցին

Քրիստոսը կազմակերպեց Իր Եկեղեցին երկրի վրա

«Ես եմ ճանապարհը և ճշմարտությունը և կյանքը» (Հովհ. ԺԴ.6) Քրիստոսն ասաց իր հետևորդներին երկրի վրա իր կարճ, բայց զորավոր ծառայության ժամանակ: Դա ժամանակավրեպ և կարևոր ուղերձ էր, քանի որ իր ծննդից մի քանի հարյուր տարի առաջ շատերը դադարել էին Աստծո պատվիրաններով ապրել: Քրիստոսը լույս վերադարձրեց աշխարհ, երբ Նա հռչակեց Իր ավետարանը, ճիշտ ինչպես նա հռչակել էր մարգարեներին հնում` Աբրահամին, Իսահակին և Մովսեսին: Նա ընտրեց տասներկու տղամարդկանց, որ լինեն Իր առաքյալները, որոնց շարքում էին` Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը, և Իր ձեռքերը դնելով նրանց վրա տվեց քահանայություն կոչվող իշխանությունը, որպեսզի մկրտություններ կատարեն, կառավարեն Իր եկեղեցին և տարածեն Իր խոսքը ողջ աշխարհում:

Չնայած Իր մեծ ազդեցությանը և բազում հրաշքներին, Նա, ի վերջո, մերժվեց և խաչվեց: Իր մահից հետո Նրա քաջարի և հավատարիմ առաքյալները շարունակեցին առանց Իրեն, մկրտելով նոր անդամների և հիմնելով տարբեր համայնքներ:

Մեծ անկում

Չնայած Քրիստոսի առաքյալների և նրանց հավատարիմ հետևորդների անվեհեր ջանքերին, սկզբնական եկեղեցին, որ Քրիստոսը վերականգնեց, սկսեց փլուզվել: Անդամները ծանր հալածանքների էին ենթարկվում և բոլոր առաքյալները, բացի մեկից, նահատակվեցին: Այդ ժամանակաշրջանը կոչվեց Մեծ Ուրացություն, երբ Քրիստոսի կազմակերպած ավետարանից «անկում» տեղի ունեցավ (Բ Թեսաղոնիկեցիս Բ.1-3): Քահանայության բանալիները շնորհելու և Եկեղեցու համար հայտնություն ստանալու առաքելական իշխանությունը կորսվեց շատ թանկարժեք ուսմունքների հետ միասին: Նրա ուսմունքների վերաբերյալ սխալ մեկնաբանություններ ներթափանցեցին եկեղեցի, որի արդյունքում ի հայտ եկան հակասող կարծիքներ և կորսվեցին ճշմարտություններ: Այդ ժամանակահատվածը մենք կոչում ենք Մեծ Ուրացություն:

Առանց իշխանության կամ աստվածային առաջնորդության, քրիստոնեությունը պայքարում էր, որպեսզի գոյատևեր ավետարանի անգամ առավել հիմնարար ուսմունքների վերաբերյալ իրար հակասող կարծիքների պայմաններում: Առանց քահանայության իշխանության կամ ամբողջական ավետարանի, մարդիկ ստիպված էին ապավինել մարդկային իմաստությանը՝ մեկնաբանելու համար սուրբ գրությունները, սկզբունքները և ծեսերը: Բազմաթիվ կեղծ գաղափարներ էին ուսուցանվում իբրև ճշմարտություն, իսկ շատ բաներ Հայր Աստծո, Նրա Որդի Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու մասին, որ մենք գիտենք այսօր, կորսվել էին: Էական վարդապետությունները, օրինակ՝ հավատքը, ապաշխարությունը, մկրտությունը և Սուրբ Հոգու պարգևը, խեղաթյուրվել էին և կարևոր շատ վարդապետություններ ամբողջովին կորսվել էին:

Դարեր անց ոգեշնչված մարդիկ, ինչպես օրինակ Մարթին Լյութերը և Ջոն Քալվինը, հասկացան, որ կիրառությունները և վարդապետությունները փոփոխվել էին կամ կորսվել, և փորձեցին վերափոխել եկեղեցիները, որոնց իրենք պատկանում էին: Սակայն առանց Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաքյալների իշխանության Նրա ավետարանը և Եկեղեցին չէին կարող վերադառնալ իրենց նախնական ձևին:

Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով Աստված վերականգնեց Քրիստոսի Եկեղեցին

Եթե մեր հարևան տղան ասեր մեզ, որ Աստծո կողմից կանչվել է երկրի վրա վերականգնելու Նրա ճշմարիտ եկեղեցին, մենք կհավատայի՞նք: Հավանաբար, ոչ: Ոչ էլ շատերը Նազարեթում հավատացին, որ իրենց հարևան հյուսն Հիսուս Քրիստոսը Մեսիան էր:

Հոգևոր խառնաշփոթի դարերից հետո մարդիկ Հիսուս Քրիստոսի զուտ ճշմարտությունների կարիքն ունեին: Երբ 1820թ. Աստված ընտրեց 14-ամյա տղային որպես Իր պատգամաբեր, շատերը չէին ցանկանում լսել: Ջոզեֆ Սմիթն ապրում էր Միացյալ Նահանգներում, որն այդ ժամանակ միակ երկիրն էր, որ հռչակել էր կրոնական ազատություն: Նրա ընտանիքը խիստ կրոնասեր էր և մշտապես ճշմարտությունն էր փնտրում:

Ջոզեֆը պետք է որոշեր, թե Քրիստոնյա բազում դավանանքներից որին պետք է միանար: Մանրակրկիտ ուսումնասիրելուց հետո Ջոզեֆ Սմիթը դեռևս շփոթված էր, չիմանալով, թե որ Քրիստոնյա եկեղեցուն պետք է միանար: Ավելի ուշ նա գրեց. «Այնքան մեծ էին տարբեր դավանանքների միջև եղած տարաձայնություններն ու վիճաբանությունները, որ ... այնպիսի մի երիտասարդի համար, ինչպիսին ես էի, անհնար էր որոշակի եզրակացության գալ, թե ով է ճիշտ և ով է սխալ ... Խոսքերի պատերազմի և տարաձայնությունների այդ աղմուկի մեջ, ես հաճախ ինքս ինձ հարց էի տալիս. Ի՞նչ անել: Այս բոլոր խմբակցություններից ո՞րն է ճիշտ. կամ, միգուցե նրանք բոլորը սխա՞լ են: Եթե դրանցից որևէ մեկը ճիշտ է, ապա ո՞րն է այն, և ինչպե՞ս կարող եմ դա իմանալ» (Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1. 8, 10):

Նա դիմեց Աստվածաշնչին` առաջնորդության համար: Նա կարդաց. «Եթե մեկը ձեզանից իմաստության պակասություն ունի թող խնդրէ Աստուածանից, որ ամենին տալիս է առատությամբ և չէ նախատում, և կտրուի նորան» (Հակոբոս Ա.5): Պարզ հավատով նա որոշեց հետևել այդ խորհրդին: 1820թ. նա գնաց մոտակա անտառը և ծնկի եկավ աղոթքով: Նա նկարագրել է. «Ես տեսա արևի պայծառությունը գերազանցող լույսի մի սյուն, որն աստիճանաբար իջնում էր ցած, մինչև որ ընկավ ինձ վրա:… Երբ լույսը հանգչեց ինձ վրա, ես տեսա երկու Անձնավորություն, ինձանից վեր՝ օդի մեջ կանգնած, որոնց պայծառությունն ու փառքն ամեն նկարագրությունից վեր էր:Նրանցից մեկը խոսեց ինձ հետ, դիմելով ինձ անունով, և ասաց՝ մատնացույց անելով մյուսին. Սա է Իմ Սիրելի Որդին:Լսի՛ր Նրան» (Ջոզեֆ Սմիթ—Պատմություն 1.16-17): Այս տեսիլքում Հայր Աստվածը և Նրա Որդին, Հիսուս Քրիստոսը հայտնվեցին: Փրկիչն ասաց Ջոզեֆին, որ չմիանա ոչ մի եկեղեցու: Թեպետ այդ ժամանակ շատ լավ մարդիկ հավատում էին Քրիստոսին և փորձում էին հասկանալ և ուսուցանել Նրա ավետարանը, նրանք չունեին ամբողջ ճշմարտությունը կամ մկրտելու և այլ փրկող արարողություններ կատարելու իշխանությունը: Այդ տեսիլքը նախանշեց երկրի վրա Հիսուս Քրիստոսի Եկեղեցու վերականգնման սկիզբը, որն Աստծո լիազորությամբ հաստատվեց 10 տարի անց իմաստուն, երկնքից ուսուցանված Ջոզեֆ Սմիթի կողմից, ևս մեկ անգամ թույլ տալով բոլորին ստանալ ավետարանով ապրելու ուրախությունն ու օրհնությունները:

Ավելին սովորել Ջոզեֆ Սմիթի մասին

Նրա Վերականգնված Եկեղեցին ղեկավարելու իշխանություն

Ի՞նչ է նշանակում Աստվածային իշխանություն ունենալ: Աստծո անունով գործելու իշխանությունը կոչվում է քահանայություն: Ոմանք սխալմամբ կարծում են, թե դա մարդուն տալիս է իշխանություն` ասելու մյուսներին ինչ պետք է նրանք անեն: Դա իրականում նշանակում է, որ տվյալ անձը կարող է գործել Աստծո անունով` Նրա եկեղեցու կողմից, օրինակ երբ մենք տալիս ենք ինչ-որ մեկին լիազորագիր, որպեսզի նրանք կարողանան գործել իրենց անունից:

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու կազմակերպումից առաջ, Ջոզեֆ Սմիթը ստացավ քահանայության իշխանություն Հովհաննես Մկրտչի, Պետրոսի, Հակոբոսի և Հովհաննեսի ձեռքից, ովքեր ստացան այդ նույն «զորությունն ու իշխանությունը» Հիսուս Քրիստոսից (Ղուկաս Թ.1): Այդ մարդիկ հայտնվեցին որպես հրեշտակներ և քահանայություն շնորհեցին Ջոզեֆ Սմիթին: Այսօր մարգարե Russell M. Nelsonը լիազորված իրավահաջորդն է Ջոզեֆ Սմիթի: Նրա և Եկեղեցու մյուս Առաքյալների քահանայական իշխանության գիծը, արարողությունների անխզելի կապով, հասնում է մինչև Հիսուս Քրիստոս:

Մորմոնի Գիրքը

Մորմոնի Գիրքը վկայում է, որ Հիսուս Քրիստոսը իրոք ապրել է երկրի վրա և դեռևս ապրում է առ այսօր որպես մեր աստվածային Փրկիչ: Սա երկրորդ վկայությունն է Հիսուս Քրիստոսի գոյության և Աստվածաշնչի ճշմարտացիության մասին: Նրա ծագման պատմությունը նույնքան հրաշալի է, որքան Եկեղեցու վերականգնման հետ կապված իրադարձությունները:

1823թ. Ջոզեֆ Սմիթին այցելեց Մորոնի անունով մի երկնային սուրհանդակ, ճիշտ ինչպես հրեշտակները հայտնվում էին Առաքյալներին Նոր Կտակարանում: Մորոնին ասաց Ջոզեֆին Ամերիկյան մայրցամաքի հնագույն բնակիչների մի հիշատակարանի մասին, որը թաղված էր բլրի մոտ: Նա ասաց, որ այն պարունակում էր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանի լրիվությունը և գրված էր բարակ ոսկե թիթեղների վրա: Ջոզեֆը գիրքը թարգմանեց անգլերեն: Գիրքը կոչվեց Մորմոնի Գիրք հնագույն մարգարե Մորմոնի անունով, որը կազմել էր այն:

Թարգմանված և Աստվածաշնչյան ոճով գրված Մորմոնի Գիրքը մեզ պատմում է այդ ժամանակի արդարակյաց մարդկանց մաքառումների մասին, ովքեր փորձում էին ապրել Աստծո պատվիրաններով: Ճիշտ ինչպես տեղի է ունենում այսօր, նրանց հաճախ ծաղրում և հալածում էին իրենց համոզմունքների համար: Գրքի հատուկ ոգեշնչող մասը պատմում է Ամերիկայի մայրցամաք Իր հարությունից հետո Քրիստոսի այցելության մասին: Նա հրավիրեց մարդկանց շոշափելու իր ձեռքերի, ոտքերի և կողերի վրա վերքերի դրոշմները: Նա օրհնեց և բժշկեց նրանց, հրաշքներ գործեց, և տասներկու տղամարդկանց շնորհեց նույն իշխանությունը, որը տվել էր Իր տասներկու առաքյալներին, որոնց գործերի մասին գրված է Աստվածաշնչում: Նրա այցելության ազդեցությունն այնքան մեծ էր, որ մոտ 170 տարի մարդիկ ապրում էին խաղաղության և արդարության մեջ:

Ավելի շատ սովորել Մորմոնի Գրքի մասին

Աստված ձեր Երկնային Հայրն է

Վերականգնված եկեղեցու հիմնական ճշմարտությունն այն է, որ Աստված մեր Երկնային Հայրն է, և մենք նրա հոգևոր զավակներն ենք: Նա գիտի մեզ անձնապես և սիրում է մեզ ավելի, քան մենք կարող ենք պատկերացնել: Նա ցանկանում է, որ մենք լինենք հաջողակ այս կյանքում և վերադառնանք ապրելու Իր հետ: Երկրի վրա մեր կյանքը Նրա ծրագրի մի մասն է, որ ձեռք բերենք մարմին, սովորենք, աճենք և ուրախություն գտնենք: Երբեմն կյանքը դժվար է, միայնակ կամ սարսափեցնող, սակայն Երկնային Հայրը միշտ մտահոգվում է ձեզ համար: Ի պատասխան ձեր աղոթքների, Նա պատրաստ է ձեզ սփոփել, առաջնորդել և խաղաղություն պարգևել:

Նա մեզ համար հետևելու ուղի է պատրաստել, որը կօրհնի մեր կյանքը: Այդ ուղին անհրաժեշտ է Նրա մոտ վերադառնալու համար: Դա ձեզ հնարավորություն կտա ստանալու Քրիստոսի քավող զոհաբերության հետևանքների ամբողջությունը: Այդ ժամանակ մենք կգտնենք ավելի մեծ խաղաղություն և ուրախություն այս և հաջորդ կյանքում:

Ընտանիքները կարևոր են Աստծո ծրագրի համար

Գուցե մենք մեծացել ենք երկու սիրող ծնողներով ուրախ և ապահով ընտանիքում: Գուցե ճիշտ հակառակը, և դժվար է եղել մեծանալն առանց սիրո և աջակցության, որը մենք փափագել ենք: Նմանապես, որպես չափահաս մենք ուզում եք երջանիկ տուն:

Ընտանիքում խաղաղ ապրելը միշտ չէ, որ հեշտ է, իսկ Աստծո վերականգնված եկեղեցին, ամուսնությունը և ընտանիքները համարվում են ամենակարևոր սոցիալական միավորը այժմ և հավերժության մեջ: Աստված ցանկանում է, որ մենք այժմ անենք ամեն հնարավոր բան, պատրաստվելով ապրել մեր ընտանիքի հետ հավերժ: Եթե կառուցենք մեր ամուսնությունը և ընտանիքը Քրիստոսի սկզբունքների վրա, որոնք են` հավատք, աղոթք, ապաշխարություն, ներողամտություն, հարգանք, սեր, կարեկցանք, աշխատանք և առողջարար զվարճանք, տունը կարող է լինել խաղաղության և անսահման ուրախության մի ապաստան:

Մենք չպետք է հուսահատվենք: Կապ չունի, թե որքան ենք մենք փորձում, մեր ամուսնությունը և տունը կատարյալ չեն լինի: դա աճելու գործընթաց է, որ մենք պետք է անցնենք: Աստված ցանկանում է, որ մենք սովորենք լինել համբերատար և սիրող, երբ մեր ամուսինը, նորածինը կամ դեռահասը մարդուն հատուկ ձևով է գործում: Մեր աշխատանքն է ծառայել նրանց, որն իր հերթին կօգնի մեզ ավելի նմանվել Աստծուն:

Ավելին սովորել ընտանիքներն ամրապնդելու մասին

Ինչպես է Աստված մեզ հետ խոսում այսօր

Նա նաև տալիս է մեզ ուղղություն իր մարգարեների միջոցով, ովքեր Նրա անունից խոսելու և գործելու իշխանություն ունեն: Պատմության ընթացքում, քաջարի մարգարեները, ինչպիսիք են` Նոյը, Աբրահամը, Մովսեսը, Պետրոսը, Հովհաննես Մկրտիչը, Պողոս Առաքյալը և շատ-շատերը, ջերմեռանդ վկայություններ են բերել Քրիստոսի մասին` օգնելու, որ առ Նա մեր հավատքն աճի:

Երբ 1844թ. Իլինոյսի Քարթեջում Ջոզեֆ Սմիթը նահատակվեց, վերականգնված Եկեղեցու ղեկավարությունն անցավ Բրիգամ Յանգին, որն այդ ժամանակ ավագ առաքյալն էր: Նա ղեկավարեց Եկեղեցին Քրիստոսի ուղղորդմամբ հաջորդող 33 տարիների ընթացքում` 1847թ. առաջնորդելով պիոներների առաջին խմբին տափաստաններով դեպի Սոլթ Լեյքի Հովիտ: Նա ղեկավարեց լրացուցիչ 70 000 մարդկանց գաղթը ԱՄՆ-ից և Եվրոպայից, և հիմնեց ավելի քան 350 բնակավայրեր արևմտյան ԱՄՆ-ում, Կանադայում և Մեքսիկայում:

Մարգարեների հաջորդականությունը շարունակվում է առ այսօր, և մեր ներկայիս մարգարեն և Եկեղեցու Նախագահն է Russell M. Nelsonը: Նրան օգնում են երկու խորհրդականները` Dallin H. Oaks և Henry B. Eyring: Միասին նրանք կազմում են Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաջին Նախագահությունը (ինչպես Պետրոսը, Հակոբոսը և Հովհաննեսը` Քրիստոսի ժամանակներում): Ճիշտ ինչպես Աստված Իր մարգարե Մովսեսի միջոցով Իսրայելցիներին գերությունից դուրս բերեց ավելի լավ վայր, Նա առաջնորդում է մեզ դեպի ավելի երջանիկ, ավելի խաղաղ կյանք, երբ մենք ընտրում ենք հետևել Հիսուս Քրիստոսին` հետևելով Իր կենդանի մարգարեին: Մենք բոլորս հրավիրվում ենք կարդալու կամ լսելու կենդանի մարգարեների խոսքերը և դիտարկելու, թե ինչպես կարող է Աստծո կամքն իմանալն օգնել մեզ կյանքում: