ComeuntoChrist.org Համաշխարհային
Մեր մարդիկ
Մեր արժեքները
Մեր հավատալիքները
Այցելեք մեզ
.

Ո՞րն է իմ կյանքի նպատակը:

Ո՞վ եմ ես: Ինչու՞ եմ ես այստեղ: Ի՞նչ կպատահի, երբ ես մահանամ: Բացահայտեք կյանքի նպատակը և Աստծո ծրագիրը ձեզ համար՝ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ուսմունքների միջոցով:

Ավելին սովորել Հիսուս Քրիստոսի մասին

Ես ցանկանում եմ`

Ովքե՞ր ենք մենք

Մորմոնական Եկեղեցի անվանվող կրոնի պաշտոնական անունն է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի: Մենք նախևառաջ հավատում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը աշխարհի Փրկիչը և Աստծո Որդին է:

Լինելով ծագումով և փորձառություններով տարբեր, Մորմոնները միավորված են առ Հիսուս Քրիստոս պարտավորվածությամբ: Այս կայքը ներկայացնում է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու այն անդամներին, ովքեր կիսվում են իրենց պատմություններով և պատմում, թե իրենց հավատքն ինչ նշանակություն ունի իրենց համար:

Իմացիր ավելին մեր հավատքի մասին