ទាញយក​ឯកសារ​បំភ្លឺលឺ​ពិភពលោក

ព្រះគ្រីស្ទជាព្រះឱរស
កាត
បដា​សាលាប្រជុំ
ប្រតិទិន
បំភ្លឺពិភពលោក ម្ដងម្នាក់ៗ​ដូចជាព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ
បំភ្លឺពិភពលោក ម្ដងម្នាក់ៗ​ដូចជាព្រះគ្រីស្ទ​បានធ្វើ (:30)
មក ហើយ​មើល

ព្រះគម្ពីរមរមនឥតគិតថ្លៃ

ជួបជាមួយអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា

ស្វែងរកព្រះវិហារមួយនៅក្បែរអ្នក

ComeUntoChrist.org Chat is typing...