Ziemassvētku GIFi

GIF faili ir animēto failu formāta paveids. Ziemassvētku GIFi ir veltīti mūsu Glābēja, Jēzus Kristus, piedzimšanas svinēšanai. Lejupielādējiet un dalieties šajos animētajos GIF failos ar saviem mīļajiem šajos Ziemassvētkos.

Mateja 1:18

Bet Jēzus Kristus piedzimšana notika tā:

Lūkas 1:26-27

Eņģeli Gabriēlu Dievs sūtīja uz Galilejas pilsētu Nacareti pie jaunavas, kas bija saderināta vīram, kam vārds Jāzeps, no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija.

Lūkas 1:26-30

Un eņģelis, pie viņas ienācis, sacīja: „Esi sveicināta, tu apžēlotā, Tas Kungs ar tevi!”

Lūkas 1:31-33

Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus.

Lūkas 1:32

Tas būs liels, un Viņu sauks par Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida troni.

Mateja 1:20-21

Bet, viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis parādījās sapnī.

Lūkas 1:41-42

Kad Elizabete Marijas sveicinājumu dzirdēja, tad bērniņš viņas miesās sāka lēkt.

Lūkas 2:1

Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus.

Lūkas 2:3

Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.

Lūkas 2:4-5

Arī Jāzeps no Galilejas, no Nacaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, vārdā Bētlemi, ... ka pierakstītos ar Mariju, savu saderināto, kas bija grūta.

Lūkas 2:7

Tiem citur nebija vietas tai mājoklī.

Lūkas 2:6

Un, tiem turpat esot, viņai laiks pienāca dzemdēt.

Mateja 2:2

Mēs Viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.

Lūkas 2:8

Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus.

Lūkas 2:9

Un Tā Kunga eņģelis pie tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti.

Lūkas 2:10

Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks.”

Lūkas 2:13-14

Un piepeši tur pie eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: „Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”

Mateja 2:9-10

Un, zvaigzni ieraudzījuši, tie priecājās ar varen lielu prieku.

Lūkas 2:7

Viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To ietina autiņos.

Lūkas 2:19

Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.

Lūkas 2:16

Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu.

Lūkas 2:15

Gani runāja savā starpā: „Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis.”

Mateja 2:1

Gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzālemi.

Mateja 2:11

Tie atvēra savas mantas un dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Jesajas 9:5

Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.