ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kāpēc jūsu baznīca agrāk piekopa daudzsievību (poligāmiju)?

Oficiālā atbilde

Dažādos laikmetos Tas Kungs ir pavēlējis Saviem ļaudīm piekopt daudzsievību. Piemēram, Viņš deva šo pavēli Ābrahāmam, Īzākam, Jēkabam, Mozum, Dāvidam un Salamanam (Mācība un Derības 132:1). Citos laikos Tas Kungs ir devis citādus norādījumus. Mormona Grāmatā Tas Kungs teica pravietim Jēkabam, ka „tur nebūs būt nevienam vīram jūsu vidū, kā tikai tam, kas ir ar vienu sievu, un blakussievas viņam nebūs būt nevienas … Jo, ja Es gribēšu radīt Sev pēcnācējus, saka Tas Kungs Cebaots, Es pavēlēšu Savai tautai; citādi viņi paklausīs tām lietām” (Jēkaba gr. 2:27-30).

Šajā atklāšanā Tas Kungs pavēlēja dažiem no agrīnajiem svētajiem piekopt daudzsievību. Šī pavēle bija izaicinājums pravietim Džozefam Smitam un tiem, kas bija viņam līdzās, ieskaitot Brigamu Jangu un Hiberu Č. Kimbalu, taču viņi tai paklausīja. To regulēja Baznīcas vadītāji. Tiem, kas to veica, vajadzēja saņemt atļauju, un laulībām bija jānotiek ar priesterības saistošo spēku. 1890. gadā prezidents Vilfords Vudrafs saņēma atklāsmi, ka Baznīcas vadītājiem jāpārstāj mācīt daudzsievības piekopšana (Oficiālā Deklarācija — 1).

Tā Kunga likums par laulību ir vienlaulība (monogāmija), ja vien Viņš nepavēl citādi, lai palīdzētu nodibināt Israēla namu (skat. Encyclopedia of Mormonism 3. sēj., 1091.-1095. lpp.).