ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kā tiek izlietota desmitā tiesa, ko maksā Pēdējo dienu svētie?

Oficiālā atbilde

Desmitās tiesas princips jeb vienas desmitās daļas brīvprātīga došana no ienākumiem Dieva darbam ir bijusi zināma kopš Vecās Derības laikiem. Ābrahāms maksāja desmito tiesu Melhisedekam (1. Mozus 14:17-20).

Desmitā tiesa ir veids, kā Tas Kungs finansē Savu Baznīcu. Mūsdienās visi uzticīgie Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi ziedo desmito daļu no saviem ienākumiem kā desmito tiesu. Desmitās tiesas fondi tiek izmantoti:

  • tempļu, sanāksmju namu un citu Baznīcas ēku celtniecībai;
  • Baznīcas ekspluatācijas izdevumu segšanai;
  • misionāru programmas finansēšanai (tas neietver misionāru personīgos izdevumus);
  • materiālu sagatavošanai, kas tiek izmantoti Baznīcas nodarbībās un organizācijās;
  • tempļa darbam, ģimenes vēsturei un daudzu citu svarīgu Baznīcas funkciju nodrošināšanai;
  • izglītībai.

Kad Tas Kungs caur pravieti Maleahiju Vecajā Derībā atgādināja Saviem ļaudīm par šo likumu, Viņš apsolīja svētīt tos, kuri labprātīgi maksā godīgu desmito tiesu (Maleahija 3:10).