ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Ar ko Mormona Grāmata atšķiras no Bībeles? Kā Džozefs Smits ieguva „zelta plāksnes” jeb Mormona Grāmatu?

Oficiālā atbilde

Mormona Grāmata ir vēl viena liecība par to, ka Jēzus Kristus patiešām dzīvoja un ka Viņš bija un ir Dieva Dēls. Tā satur senatnes praviešu rakstus. Viens no šiem praviešiem, Lehijs, dzīvoja Jeruzālemē aptuveni 600 g. pirms Kristus. Dievs pavēlēja Lehijam vest nelielu ļaužu grupu uz Amerikas kontinentu. Tur viņi kļuva par lielu civilizāciju.

Dievs turpināja aicināt praviešus šo ļaužu starpā. Mormona Grāmata ir šo praviešu un pierakstu glabātāju rakstu apkopojums.

1823. gada septembrī Džozefam Smitam parādījās debesu vēstnesis vārdā Moronijs — pēdējais no senajiem praviešiem, kas veica pierakstus, — līdzīgi kā eņģeļi bieži parādījās Baznīcas vadītājiem Jaunās Derības laikos (it sevišķi skat. Apustuļu darbus). Eņģelis Moronijs pateica Džozefam, ka Dievs viņam ir uzticējis zināmu darbu. Moronijs pateica Džozefam, ka pieraksts par Amerikas kontinenta senajiem iedzīvotājiem ir noglabāts tuvējā pakalnā un ka šis pieraksts satur Jēzus Kristus evaņģēlija pilnību.

1827. gadā Džozefs saņēma pierakstu, kas bija rakstīts uz plānām zelta plāksnēm. Tagad mēs zinām, ka tā laikmeta Amerikas senajiem iedzīvotājiem pierakstu veikšana uz metāla plāksnēm nebija nekas neparasts. Ar iedvesmu no Dieva Džozefs pārtulkoja grāmatu angļu valodā. Tās nosaukums ir Mormona Grāmata — vēl viena liecība par Jēzu Kristu. Tā ir nosaukta sena pravieša Mormona vārdā, kurš saīsināja savu ļaužu svētos pierakstus.

Mormona Grāmata tika izdota 1830. gadā. Kopš tā laika šī grāmata ar savu spēcīgo vēstījumu par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju ir svētījusi miljoniem cilvēku dzīvi.

Šī grāmata, būdama vēl viena liecība par Kristu, apliecina Jēzus Kristus realitāti un dievišķību. Šie pravieši zināja par Debesu Tēva ieceri Viņa bērniem un par Jēzus Kristus misiju. Viņi pierakstīja, ka Jēzus Kristus pēc Savas Augšāmcelšanās parādījās Amerikas kontinenta iedzīvotājiem, mācīja viņiem Savu evaņģēliju un izveidoja Savu Baznīcu viņu vidū. Grāmatā ietvertas Jēzus Kristus mācības, kas liecina par Viņa veikto Izpirkšanu un Viņa mīlestību. Tā atbalsta un apstiprina Bībeli. Bībelē ir ietverti pravietojumi par šiem ļaudīm Amerikas kontinentā (skat. Ecēhiēla 37:15-17, Jesajas 29:18).

Mormona Grāmatas noslēgumā ir dots dižens apsolījums, ka tie, kuri to lasīs un sirsnīgi lūgs par to, ar Svētā Gara spēku varēs zināt, ka tā ir patiesa (Moronija 10:4).