ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kurš izraugās Pēdējo dienu svēto pravieti?

Oficiālā atbilde

Jēzus Kristus ir šīs Baznīcas galva. Dzīvā pravieša aicināšanu un iecelšanu amatā vada Tas, kurš ir šīs Baznīcas galva.

Pēc Pravieša Džozefa Smita nāves Kārtidžā, Ilinoisā, Brigams Jangs aizveda Baznīcu uz Lielā Sālsezera ieleju un vadīja tās izaugsmi un paplašināšanos Rietumos. Pēc viņa nāves vecākais apustulis Džons Teilors kļuva par Baznīcas trešo prezidentu. Pēc katra Baznīcas prezidenta nāves par nākamo prezidentu kļūst vecākais apustulis. Pēc Brigama Janga Baznīcu ir vadījuši:

 • John Taylor—1877–87
 • Wilford Woodruff—1887–98
 • Lorenzo Snow—1898–1901
 • Joseph F. Smith—1901–18
 • Heber J. Grant—1918–45
 • George Albert Smith—1945–51
 • David O. McKay—1951–70
 • Joseph Fielding Smith—1970–72
 • Harold B. Lee—1972–73
 • Spencer W. Kimball—1973–85
 • Ezra Taft Benson—1985–94
 • Howard W. Hunter—1994–95
 • Gordon B. Hinckley—1995–2008
 • Thomas S. Monson—2008-2018
 • Russell M. Nelson—2018–līdz šai dienai

Katrs Baznīcas prezidents izraugās divus cienīgus un spējīgus padomniekus. Kopā šie vīri veido Baznīcas Augstāko Prezidiju. Kopā ar Divpadsmit apustuļiem viņi vada Baznīcu.