ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kas ir Pēdējo dienu svēto pravietis šodien?

Oficiālā atbilde

Dievs ir aicinājis praviešus vadīt Viņa Baznīcu mūsdienās tieši tāpat, kā Viņš to darīja senatnē. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pašreizējais pravietis un prezidents ir Russell M. Nelson. Viņam palīdz divi padomnieki — Dallin H. Oaks un Henry B. Eyring. Kopā viņi veido Baznīcas Augstāko Prezidiju (līdzīgi kā Pēteris, Jēkabs un Jānis pēc Kristus nāves).

Visi Augstākā Prezidija un Divpadsmit Apustuļu kvoruma locekļi ir apustuļi un pravieši. Pašreizējie apustuļi ir:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares