ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Vai Pēdējo dienu svētie pielūdz Džozefu Smitu?

Oficiālā atbilde

Prezidents Gordons B. Hinklijs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas iepriekšējais prezidents, 2005. gadā par Džozefu Smitu izdeva šādu paziņojumu:

„Mēs nepielūdzam Pravieti [Džozefu Smitu]. Mēs pielūdzam Dievu, mūsu Mūžīgo Tēvu, un augšāmcelto Kungu, Jēzu Kristu. Taču mēs izsakām atzinību Pravietim; mēs liecinām par viņu; mēs cienām viņu; mēs godājam viņu kā darbarīku Visuvarenā rokās, atjaunojot uz Zemes dievišķā evaņģēlija senās patiesības, kā arī priesterību, caur kuru tiek pielietotas Dieva pilnvaras, lai vadītu Viņa Baznīcu un svētītu Viņa ļaudis” (skat. Gordon B. Hinckley, „Joseph Smith Jr.—Prophet of God, Mighty Servant,” Ensign, 2005. g. dec., 2–6).