ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Kristus Baznīca

Jēzus Kristus Baznīca

Par sekošanu Jēzum Kristum Viņš mums apsola divas lietas — atbildes uz mūsu lūgšanām un mieru mūsu dvēselei. Mēs visi varam nedaudz atpūsties. Mums visiem ir kaut kādas grūtības. Visiem mums Viņš saka: Nolieciet savas nastas. Ļaujiet Man nest jūsu slogus. Novērsieties no tumsas un nāciet gaismā. Viņš apsola arī mieru. „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; … Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas” (Jāņa 14:27).

Ceļš, kā nokļūt pie mūsu Debesu Tēva un Viņa Dēla, Jēzus Kristus, ir izklāstīts atjaunotajā evaņģēlijā, un to māca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca. Tas sākas ar kristīšanos Kristus baznīcā un Viņa svēto priekšrakstu pildīšanu, un sadraudzību Viņa Baznīcā. Šis ceļš turpinās kopā ar mīlošu draudzi, kuras locekļu mērķis ir iedvesmot un tapt iedvesmotiem — un galu galā tapt izglābtiem Dieva valstībā.

Mūsu Baznīcas locekļi

Ņemot vērā to, ka Baznīca tika nodibināta 1830. gadā, kad tajā bija tikai daži Baznīcas locekļi, tās izaugsmi ir grūti iztēloties. Neskatoties uz to, ko daudzi domā, šodien tikai aptuveni 14 procenti no Baznīcas locekļiem dzīvo Jūtas štatā un vairāk nekā puse — ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Baznīcai visā pasaulē ir vairāk nekā 30 000 draudžu un vairāk nekā 130 tempļi. Baznīca izdod ikmēneša žurnālus 50 valodās un ir publicējusi vairāk nekā 100 miljonu Mormona Grāmatas eksemplāru — vairāk nekā 93 valodās. Vairāk nekā 50 000 misionāru kalpojot 162 valstīs, Baznīcas locekļu skaits turpina pieaugt. Katru svētdienu mēs tiekamies vietējās apvienībās, ko sauc par bīskapijām vai draudzēm, lai pielūgtu Dievu un mācītos. Katru nedēļu bīskaps vai draudzes prezidents brīvprātīgi velta daudzas stundas, vadot savu vienību, un par to nesaņem nekādu samaksu.

Iepazīstiet mūsu cilvēkus

Kalpošana Baznīcā

Pieņemsim, ka mūsu kaimiņiene smagi saslimst. Viņa sirsnīgi lūdz, lai Dievs palīdzētu viņai atveseļoties, mierinātu viņu un palīdzētu viņai parūpēties par saviem bērniem. Dievs dzird viņas lūgšanas un sūta vienu no mums palīgā. Ja mēs ieklausīsimies Viņa pamudinājumos, mēs zināsim, ka viņu vajag apmeklēt, palīdzēt parūpēties par bērniem un, iespējams, pagatavot maltīti. Kad mēs kalpojam cits citam, mēs kalpojam Dievam. Mēs arī brīvprātīgi kalpojam savā draudzē, piemēram, mācām Svētdienas skolu, darbojamies ar jauniešiem, organizējam kalpošanas projektus un uzkopjam sanāksmju namu.

Tempļa svētības

Kāpēc Pēdējo dienu svētie ceļ tempļus 03:14

Vai var būt lielāks miers par to, ko sniedz zināšanas, ka cilvēks pēc nāves var dzīvot kopā ar savu ģimeni? Mūsu vairāk nekā 130 svēto tempļu galvenais nolūks ir vienot ģimenes uz mūžību. Kad vīrietis un sieviete tiek laulāti templī, viņu laulība var pastāvēt mūžīgi, nevis beigties līdz ar nāvi. Templī Baznīcas locekļi izpilda arī svarīgus priekšrakstus savu ģimenes locekļu labā, kuri nomiruši, nesaņemot iespēju tikt kristītiem Baznīcā. Tas nozīmē, ka viņi var pieņemt Dieva radīto glābšanas ieceri pat pēc savas nāves. Visi ir aicināti apmeklēt jebkura mūsu tempļa skaisto apkārtni. Ikviens var apmeklēt arī atvērto durvju dienas pirms tempļa iesvētīšanas tā svētajam darbam, taču pēc iesvētīšanas tajā drīkst ieiet vienīgi cienīgi Pēdējo dienu svētie.

Derības ļaudis

Derība ir svēta vienošanās starp Dievu un Viņa bērniem. Svēti apsolot turēt Dieva baušļus, mēs kļūstam par derības ļaudīm. Tas Kungs mācīja: „Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles” (Jāņa 14:15). Viņš mūs mīl un palīdz mums atgriezties pie Viņa. Lai derības stātos spēkā, mēs piedalāmies svētā ceremonijā, ko sauc par priekšrakstu, un to izpilda kāds, kuram ir Dieva pilnvaras.

Jēzu kristī Jānis Pirmais priekšraksts ir kristības. Kristības ir kā vārti, ceļa sākums, kas mūs aizvedīs atpakaļ — Viņa klātbūtnē. Šī derība ir mūsu apņemšanās sekot Jēzum Kristum visu savu dzīvi. Tā simbolizē mūsu vecās dzīves beigas un jaunās dzīves sākumu, kļūstot par Kristus mācekli. Turpinot iet pa ceļu atpakaļ pie Dieva, ir vēl citas derības, ko mēs noslēdzam, un citi priekšraksti, ko mēs saņemam. Cienīgi vīrieši var tikt ordinēti priesterībā. Viena no vissvarīgākajām derībām, ko mēs noslēdzam mūsu tempļos, ir laulības priekšraksts, kas saista vīrieti un sievieti kopā uz mūžību. Viņu bērni arī var būt daļa no viņu mūžīgās ģimenes.

Uzziniet vairāk par Dieva baušļiem

Svēto Rakstu studēšana

Grūti iedomāties, ka mums tagad varētu palīdzēt kaut kas, kas sarakstīts pirms vairāk nekā tūkstoš gadiem. Taču, tā kā Dieva gudrība ir mūžīga, mēs varam lasīt Svētos Rakstus un pielietot to mācības mūsdienās. Tie ir ceļveži, kas mums palīdz pārvarēt šīs dzīves grūtības. Tā ir arī vislabākā visu laiku motivējošā literatūra, kas sniedz cerību un mierinājumu katrā situācijā. Dievs prasa, lai mēs studētu Viņa Rakstus un tādējādi zinātu Viņa gribu. Par Svētajiem Rakstiem mēs uzskatām šādas grāmatas: Ķēniņa Jēkaba Bībele, Mormona Grāmata, Mācība un Derības un Dārgā Pērle.

Vairāk par Mormona Grāmatu un Bībeli

Bieži lūgt Dievu

Lūgt var ikviens — jebkurā vietā un jebkurā laikā. Dievs mūs dzirdēs un mums atbildēs neatkarīgi no tā, vai mēs metamies ceļos, sēžam vai stāvam, lūdzam balsī vai pie sevis, lūdzam grupās vai vienatnē. Lūgšana ir tik viegla un tik vienkārša, ka mēs varam nenovērtēt to, kas tā ir par privilēģiju. Tā ir tieša saziņa ar mūsu Debesu Tēvu, kurš vēlas mums palīdzēt visās mūsu problēmās un jautājumos. Kaut arī Viņš ne vienmēr atbildēs uzreiz un tieši tā, kā mēs sagaidām, mēs ticam tam, kas teikts Rakstos: „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts” (Mateja 7:7).

Mūsu vadītāju atbalstīšana

Mormoņi ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, kas apņēmušies godāt un pildīt Dieva gribu, kas tiek pausta caur Viņa pravieti un apustuļiem. Tas nozīmē, ka mēs lūgšanu pilni uzklausām viņu vārdus, atbalstām viņus un lūdzam par viņu labklājību. Sievietes, tāpat kā vīrieši kalpo misijās, ieņem vadošus amatus, piedalās vadības padomēs un regulāri māca un lūdz Dievu draudzes dievkalpojumos. Sievietes vada vairākas pasaules mēroga Baznīcas organizācijas, tostarp Palīdzības biedrību — lielāko sieviešu organizāciju pasaulē, Jauno sieviešu organizāciju, kalpojot 12 līdz 18 gadus vecām jaunajām sievietēm, un Sākumskolas organizāciju, mācot bērnus — vecumā no 18 mēnešiem līdz 12 gadiem. Kalpošanas iespējas ir gandrīz bezgalīgas, un Baznīcas sievietes un vīrieši, darbojoties kopā, cenšas atsaukties Glābēja aicinājumam, kurš lūdza Saviem mācekļiem ganīt Viņa avis (Jāņa 21:16-17).

Būt sagatavotiem

Šķiet, ka gandrīz vai katru nedēļu mēs uzzinām par kādu jaunu katastrofu, kas notikusi kādā pasaules daļā. Taču katastrofas var notikt arī personīgi mūsu pašu ģimenēs. Var notikt tādas nelaimes kā darba zaudēšana, iekļūšana lielos parādos, smags savainojums, hipotēkas maksājums, ko mēs vairs nespējam nomaksāt un tā tālāk. Mēs ticam, ka mums pēc iespējas labāk jāsagatavojas šādām grūtībām. Piemēram, mums tiek ieteikts glabāt pietiekami lielu pārtikas krājumu, dzeramā ūdens un naudas rezerves.

Humānā palīdzība un labklājības pakalpojumi

Kad pasaulē rodas zemestrīču un plūdu izraisīti postījumi, Baznīca gandrīz vienmēr sniedz Baznīcas locekļu ziedotu palīdzību. Mēs nediskriminējam cilvēkus pēc viņu reliģiskās piederības, izcelsmes vai tautības. Palīdzība tiek sniegta 147 valstīs, un tās apmērs ik gadu ir vairāki desmiti miljoni dolāru. Tas viss ir daļa no Dieva ieceres, kas paredz nest citam cita nastas un būt kā Viņa rokām uz Zemes. Baznīcas labklājības programma palīdz arī cilvēkiem jūsu apkārtnē, sniedzot tādu laicīgu palīdzību kā pārtika, apģērbs un darba meklēšana. Ja iespējams, palīdzības saņēmējiem tiek sniegta iespēja strādāt apmaiņā pret šo palīdzību.

Desmitā tiesa un gavēņa ziedojumi

Tas Kungs ir ieteicis, lai mēs maksātu desmito daļu no saviem ienākumiem kā desmito tiesu, lai tā tiktu izmantota Viņa Baznīcas celšanai šeit — uz Zemes. Baznīcā nav algotas garīdzniecības. Tiem, kas maksā desmito tiesu, Dievs ir apsolījis lielas svētības. Desmitās tiesas maksāšana ir arī veids, kā mēs parādām, ka materiālie labumi un bagātību uzkrāšana nav mūsu esamības noteicošie mērķi. Desmitā tiesa nav nekas jauns. Tā pastāvējusi kopš Vecās Derības laikiem, pirms piedzima Kristus (skat. Maleahija 3:8-10). Turklāt reizi mēnesī mēs divas ēdienreizes pēc kārtas atsakāmies no pārtikas un dzēriena un dodam gavēņa ziedojumu vismaz divu maltīšu vērtībā. Bīskapi šos ziedojumus drīkst izmantot, lai palīdzētu trūcīgajiem savā apgabalā.

Viņa vārda sludināšana

Tieši to dara mūsu vairāk nekā 50 000 pilnlaika misionāru. Iespējams, ka tu esi viņus redzējis savas pilsētas ielās. Misionāri ir labi pamanāmi, jo viņi ceļo pa pāriem, valkā tumšus uzvalkus (elderi) vai kleitas (māsas) un nozīmīti ar savu uzvārdu. Vairums misionāru ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, taču ir arī daudz senioru, kuri arī izvēlējušies kalpot. Viņu uzticība un ziedošanās ir iespaidīga, ņemot vērā to, ka vairums no viņiem kalpo 18 līdz 24 mēnešus un pilnībā apmaksā savas misijas izdevumus, izņemot transporta izdevumus uz misijas vietu un no tās. „Tie bija manas dzīves divi vislabākie gadi!” bieži vien saka atgriezušies misionāri.

Mēs arī izplatām un mācām Kristus vārdu mājās, savā apkaimē un savās draudzēs. Visi Pēdējo dienu svētie, tostarp bērni un pusaudži, mūsu Baznīcā uzstājas par evaņģēlija tēmām.

Mēs mācām evaņģēlija nodarbības Sākumskolā (bērnu organizācijā), Jauno vīriešu un Jauno sieviešu organizācijā (mūsu jauniešu organizācijās), Palīdzības biedrībā (pieaugušajām sievietēm) un priesterības stundās (vīriešiem). Darbdienās mēs mācām reliģiskās izglītības nodarbības pusaudžiem un koledžas (augstskolas) vecuma Baznīcas locekļiem. Dieva vēstījuma izplatīšana ar saviem vārdiem un rīcību ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa.

Iepazīstieties ar Pēdējo dienu svēto misionāriem savā rajonā

Palīdzēt saviem kaimiņiem

Mēs sludinām Dieva vārdu, kad veicam Viņa darbus. Tas nozīmē, ka mēs sniedzamies ārpus savas draudzes robežām. Tas nozīmē tādus darbus kā sabiedriskā kalpošana un palīdzības sniegšana nabadzīgajiem un trūcīgajiem. Kristus teica:

„Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” (Mateja 25:40).

Agrīnie Pēdējo dienu svētie daudz cieta no vajāšanām, jo viņu kaimiņi uztvēra viņus kā komerciālu, politisku un reliģisku apdraudējumu. Pat mūsdienās ir cilvēki, kuriem patīk izsmiet mūs par dažām mūsu sabiedrībā neizplatītiem uzskatiem, piemēram, alkohola nelietošanas, pirmslaulību šķīstības saglabāšanas un piedienīgu drēbju valkāšanas dēļ. Mūsu Baznīcas vadītāji allaž mudina mūs aicināt citus savā pulkā, cienīt un apbrīnot pasaules reliģijas, un brīdina mūs nekļūt paštaisniem.

Ģimenes vēsture

„Kāpēc tik liela interese par ģimenes vēsturi?” mums bieži tiek jautāts. Tādēļ, ka mēs ticam, ka mūsu tempļu augstākās svētības ir ceremonijas, ka savieno vīriešus, sievietes un bērnus mūžīgas ģimenes attiecībās. Mēs vēlamies, lai ikvienam būtu iespēja tās baudīt — pat mūsu priekštečiem, kas jau ir miruši, — tādēļ mēs veicam šos un citus tempļa priekšrakstus viņu labā. Tiem, kuri ir miruši, ir iespēja garu pasaulē pieņemt vai noraidīt šos — viņu labā veiktos — priekšrakstus. Tādēļ ģenealoģijas jeb ģimenes vēstures izpēte ir būtisks priekšnoteikums, lai varētu tikt veikts tempļa darbs mirušo labā.

Apzinoties, ka miljoniem cilvēku visā pasaulē ir savi iemesli, kāpēc tie interesējas par ģimenes vēsturi, mūsu mikrofilmu un digitālie pieraksti ir brīvi pieejami visiem cilvēkiem. Ģimenes vēstures bibliotēka Soltleiksitijā, Jūtas štatā, faktiski ir vislielākā ģenealoģiskā bibliotēka pasaulē, un tā nodrošina pieeju daudzām pierakstu kolekcijām, kurās ir vairāk par diviem miljardiem mirušu cilvēku vārdu. Mēs arī uzturam vienu no populārākajām ģenealoģijas bezmaksas interneta vietnēm www.familysearch.org . Šajā vietnē atrodas aptuveni miljards vārdu no vairāk nekā 110 valstīm un teritorijām, un citu pierakstu starpā tur ir 1880. gada Amerikas Savienoto Valstu tautas skaitīšanas dati, 1881. gada Kanādas tautas skaitīšanas dati, 1881. gada Britu salu tautas skaitīšanas dati, Elisailendas datubāze un Frīdmana bankas pieraksti.

Kāpēc ģimenes vēsture ir tik svarīga?