ComeuntoChrist.org Visā pasaulē

Paziņojums par konfidencialitāti (Updated 2018-09-01)

Šajā Paziņojumā mēs, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca un tās organizācijas, sniedzam jums informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus. Atsaucoties uz „mums” vai „mēs”, vai „mūsu” mēs ar to domājam Baznīcu un Baznīcas organizācijas.

1. Kurš kontrolē jūsu personas datus?

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca darbojas caur saviem pārstāvjiem un Baznīcas organizācijām, kad mēs apstrādājam jūsu personas datus. Kad jūs dalāties ar mums savos personas datos, jūs tajos dalāties ar Baznīcu caur Baznīcas organizācijām.

a. Baznīca: Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca („Baznī- ca”) ir cilvēku kopiena, kuri tic tai pašai reliģiskajai doktrīnai, izpilda tos pašus reliģiskos rituālus un priekšrakstus un kuri tiek pārvaldīti ar Baznīcas principiem. Baznīcas vietējās vienības, tādas kā bīskapijas, draudzes, stabi, apgabali, misijas un reģioni ir tikai šīs ticīgo kopienas iedalījumi un nav atsevišķas juridiskās personas; tiek piemēroti daži izņēmumi.

b. Baznīcas organizācijas: lai risinātu nepieciešamās laicīgās lietas un izpildītu citus Baznīcas mērķus, Baznīcai visā pasaulē ir izveidota juridiskā struktūra, kas sastāv no noteiktām juridiskajām personām. Šīs noteiktās juridiskās personas (šeit „Baznīcas organizācijas”) ir juridiski nodalītas no Baznīcas. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidējošā bīskapa korporācija („CPB”), kopā ar vienu vai vairākām citām Baznīcas organizācijām, apstrādā jūsu personas datus kā atbildīgi, kopīgi datu kontrolieri. Dažas Baznīcas organizācijas var saņemt personas datus kā datu apstrādātāji, lai sniegtu pakalpojumus tām Baznīcas organi- zācijām, kas rīkojas kā datu kontrolieri. Pēc jūsu pieprasīju- ma mēs jums sniegsim informāciju par to, kuras Baznīcas organizācijas apstrādā jūsu personas datus.

2.  Kādus personas datus mēs apkopojam? 

Mēs apkopojam personas datus, ko: a) jūs aktīvi mums iesnie- dzat, b) mēs pierakstām un c) mēs saņemam no trešajām personām. Mēs varam apstrādāt jūsu personas datus ar vai bez automātiskiem līdzekļiem, tajā skaitā apkopojot, pierakstot, organizējot, strukturējot, glabājot, adaptējot vai mainot, izgūstot, konsultējoties, lietojot, atklājot pārsūtīšanas laikā, izplatot vai citādi padarot pieejamu, sakārtojot vai apvienojot, ierobežojot, dzēšot vai iznīcinot jūsu personas datus.

a.  Aktīvi iesniegtie dati. Jūs iesniedzat mums personas datus, kad pievienojaties Baznīcai, tiecaties saņemt Baznīcas priekšrakstus, pieprasāt Baznīcas materiālus, pieprasāt piekļuvi Baznīcas rīkiem vai pakalpojumiem, vai citādi sadarbojaties vai sazināties ar Baznīcu. Kad jūs nonākat saskarē ar Baznīcu, mēs parasti apstrādājam vārdu, uzvār- du, dzimšanas datumu, dzimšanas vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, faktisko adresi, fotogrāfiju, dzimumu, informāciju par ziedojumu/maksājumu utt. Jūs varat mums norādīt citu papildu informāciju pēc savas iniciatīvas, piedaloties aptaujās, sarīkojumos vai citās aktivitātēs vai pasākumos. Dalība aptaujās, sarīkojumos un līdzīgās aktivitātēs nav obligāta. Ja jūs nevēlaties piedalīties vai sniegt personas datus šādās aktivitātēs, tas neietekmēs jūsu Baznīcas locekļa statusu vai spējas izmantot pieejamos Baznīcas rīkus vai pakalpojumus. Katrā šādā gadījumā jūs zināsiet, kādus personas datus jūs mums sniedzat, tāpēc ka aktīvi un brīvprātīgi iesniedzat datus.

b. Dati, ko mēs iegūstam no trešajām pusēm, un pasīvi iesnieg- tie dati. Kad vietējie likumi to atļauj, jūs varat iesniegt personas datus, tai skaitā kontaktinformāciju par citu cilvēku (citiem vārdiem sakot, trešo personu), lai mēs varētu ar šo personu sazināties, veikt piegādi vai kā citādi izpildīt jūsu lūgumu. Kad iesniedzat personas datus par kādu cilvēku, kas neesat jūs pats, jums vispirms ir jāsaņem tās personas atļauja, ja likums pieprasa šīs personas atļauju.

Ja jūs vai kāds cits ir sniedzis mums jūsu personisko kontaktinfor- māciju un jūs vēlaties, lai mēs vairs ar jums nesazinātos, lūdzu, veiciet abonēšanas atteikuma procedūras konkrētajā mājaslapā, informatīvajā izdevumā vai e-pasta ziņojumā vai, lūdzu, sazinie- ties ar mums adresē DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

Mēs varam apstrādāt un padarīt publiski pieejamus personas datus, kas iegūti no publicētajiem avotiem. Mēs varam apstrādāt un publicēt informāciju par dzīviem cilvēkiem saskaņā ar vietē- jiem likumiem.

Informācija par jūsu atrašanās vietu var tikt apkopota dažās mobilajās lietotnēs ar nolūku palīdzēt jums atrast tuvāko templi vai sanāksmju namu vai līdzīga iemesla dēļ. Jūs varat koriģēt iestatījumus savā ierīcē, lai atteiktos no pakalpojumiem, kuros tiek noteikta jūsu atrašanās vieta.

Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu resursiem, mūsu serveri (izmantojot žurnālfailus vai filtrēšanas sistēmas) var apkopot informāciju, kuru jūsu interneta pārlūks nosūta katru reizi, kad apmeklējat kādu tīmekļvietni. Šī informācija sevī var ietvert, taču neaprobežojas ar, jūsu interneta protokola adresi (IP adrese), pārlūka tipu, operētājsistēmu, valodas iestatījumiem, jebkuru nosūtošo mājaslapu, kuru apmeklējāt, pirms nonācāt mūsu mājaslapā, katra apmeklētāja pieprasījuma datumu un laiku, informāciju par to, ko jūs meklējāt mūsu mājaslapā, un citu informāciju, ko apkopo sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām, un to, kā mēs tās izmantojam, lūdzu, izlasiet mūsu Sīkdatņu politiku katrā no mūsu mobilajām lietotnēm un tīmekļvietnēm.

3. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam personas datus? 

Mēs apstrādājam personas datus Baznīcas, ģenealoģijas, humanitāriem, sociālās labklājības, misionāru, mācīšanas un citiem operatīviem un administratīviem mērķiem.

Mēs izmantojam personas datus, lai sniegtu Baznīcas un citus saistītus pakalpojumus, lai izpildītu Baznīcas misiju. Mēs varam izmantot personas datus, lai: a) sazinātos ar jums vai citiem; b) izveidotu un uzturētu Baznīcas locekļu pierakstus; c) izpildītu jūsu pieprasījumus; d) lūgtu jūsu brīvprātīgās atsauksmes; e) pielāgotu funkcijas un saturu mūsu rīkos vai pakalpojumos; f) izvērtētu atbilstību dalībai tempļa un citos priekšrakstos, misionāru kalpošanā, brīvprātīgos vai vadības amatos vai g) pārvaldītu Baznīcas reliģisko izglītību, labklājību vai citas Baznīcas programmas. Šajā kontekstā likumīgais pamats tam, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir vai nu nepieciešamība veikt līgumiskos un citus pienākumus, kas mums ir attiecībā pret jums, vai likumīgās darbības, ko mēs veicam kā baznīca.

Mēs arī varam izmantot jūsu datus, lai atbilstu piemērojamiem likumiem un izmantotu juridiskās tiesības, kas ir mūsu datu apstrādes pamatā.

Mēs arī varam izmantot jūsu personas datus iekšējām vajadzī- bām, tai skaitā auditam, datu analīzei, sistēmas pārbaudei un izpētei. Šajos gadījumos mēs pamatojam datu apstrādi uz likumīgām interesēm Baznīcas aktivitāšu veikšanā.

4. Ar ko mēs dalāmies personas datos?

Mēs dalāmies jūsu personas datos ar citām pusēm šādos gadījumos:

a. Trešās puses izpildītāji. Mēs varam sniegt personas datus izmantošanai trešajām pusēm, lai nodrošinātu funkciju izpildi mūsu labā, kas esam datu apstrādātāji (piemēram, maksāju- mu apstrādi, uzturēšanu, drošību, datu analīzi, satura mitināšanu, mērījumu pakalpojumus, datu virzītu sociālo mediju ziņapmaiņu, aptaujas un tā tālāk). Šādos gadījumos, saskaņā ar šo Paziņojumu un piemērojamajiem likumiem, izpildītājiem uz līguma pamata būs jānodrošina personas datu aizsardzība pret apstrādāšanu citiem nolūkiem (tai skaitā mārketinga nolūkiem) un pret pārsūtīšanu.

b. Baznīcas organizācijas. Mēs varam pārsūtīt personas datus jebkurai Baznīcas organizācijai, lai īstenotu Baznīcas mērķus.

Ja jūs esat Baznīcas loceklis, jūsu vispārējā Baznīcas locekļa informācija un jebkura papildinformācija, kuru jūs varat izvēlēties sniegt (piemēram, e-pasta adrese un fotogrāfija) var tikt koplietota ar Baznīcas locekļiem jūsu bīskapijā vai draudzē un stabā vai apgabalā, kā tas ir nepieciešams iepriekš minēto Baznīcas mērķu sasniegšanai. Zināma jūsu informācija var arī būt skatāma ierobežotā veidā mūsu interneta resursos, tajā skaitā LDS.org. Jūs varat atteikties no informācijas koplietošanas vai ierobežot papildinformāciju, ko koplietojat, mainot sava profila preferences attiecīgajos resursos.

c. Tiesiskās prasības. Mēs varam piekļūt un atklāt jūsu perso- nas datus, postus, dienasgrāmatas ierakstus, tiešsaistes sarunas, personīgās piezīmes, saturu un citu jebkurā resursā iesniegto informāciju, ja mums ir godprātīga pārliecība, ka tas ir jādara tiesas pavēstes, tiesisku vai administratīvu lēmumu rezultātā vai ja to citādi pieprasa likums. Turklāt mēs varam atklāt jūsu personisko informāciju un citu informāciju: ja to pieprasa likums vai lai izmantotu vai aizstāvētu juridis- kās tiesības; lai veiktu piesardzības pasākumus pret atbildī- bas iestāšanos; lai aizsargātu jebkuras personas vai sabiedrības resursa tiesības, īpašumu vai drošību; uzturētu un aizsargātu mūsu pakalpojumu un infrastruktūras drošību un viengabalainību; aizsargātu sevi un savus pakalpojumus no krāpnieciskas, aizskarošas vai nelikumīgas izmantošanas; lai izmeklētu un aizsargātu sevi pret trešo pušu tiesiskām prasībām vai nepamatotiem apgalvojumiem; vai palīdzētu valsts tiesībsargājošām iestādēm.

5. Kur mēs glabājam personas datus? 

Mēs varam glabāt jūsu personas datus datu centros Amerikas Savienotajās Valstīs, mākoņu krātuves risinājumos vai Baznīcas organizāciju telpās. Lai nodrošinātu adekvātu aizsardzību datiem, ko mēs pārsūtām citām jurisdikcijām, mēs esam noslēguši datu pārsūtīšanas un apstrādes vienošanās starp attiecīgajām Baznīcas organizācijām un viņu pakalpojumu sniedzējiem; šo vienošanās skaitā ir Standartlīgumus, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, saskaņā ar ES likumu (ko jums var būt tiesības pārska- tīt, ja jūs sazināsieties ar mums, kā ieteikts šī Paziņojuma beigās).

6. Kā mēs nodrošinām personas datu drošību?

Mēs izmantojam tehniskus un organizatoriskus risinājumus, lai aizsargātu personas datus pret pazušanu, nepareizu izmantoša- nu un neautorizētu mainīšanu, un aizsargātu to konfidencialitāti. Mēs regulāri pārskatām mūsu drošības procedūras un izskatām atbilstošas jaunākās tehnoloģijas un metodes. Mēs arī izmanto- jam jaunākās kodēšanas tehnoloģijas, lai kodētu datus mūsu pierakstīšanās lapās. Tomēr, tāpēc ka mēs nevaram garantēt pilnīgu šo tehnoloģiju drošību, lūdzu, esiet piesardzīgi, kad iesniedzat personas datus tiešsaistē.

7. Cik ilgi mēs paturam personas datus?

Mēs paturam apkopotos personas datus, tajā skaitā informāciju, kas apkopota caur mobilajām lietotnēm un citādi iesniegta, uz saprātīgu laika posmu, lai izpildītu iepriekš minētos datu apstrā- des mērķus. Mēs tad to arhivējam uz laiku, ko pieprasa likums vai juridiskie apsvērumi. Kad arhivēšana vairs netiek pieprasīta, mēs izdzēšam personas datus no saviem pierakstiem, izņemot ierobežotu vēsturiskā profila informāciju, vispārējos ģenealoģijas pierakstus un personas informāciju, kas tiek paturēta kā daļa no pastāvīgā ģenealoģiskā, Baznīcas locekļa piederības vai Baznīcas vēsturiskā pieraksta.

8. Kā jūs varat piekļūt saviem personas datiem un izlabot tos?

Mēs pūlamies uzturēt personas datu precizitāti un paļaujamies uz jums, ka jūs parūpēsieties, lai jūsu personas dati būtu pilnīgi un precīzi. Jūs varat pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un apstiprināt, izlabot vai koriģēt (tajā skaitā atjaunināt) tos, un bloķēt savus personas datus, reģistrējoties konkrētajā mājaslapā, savā profilā vai arī savā PDS kontā, ja tas ir piemērojami.

Ja jūs esat Baznīcas loceklis, daļa jūsu personas datu var būt atjaunota, tikai izdarot izmaiņas jūsu Baznīcas locekļa pierakstā. Šādas izmaiņas var tikt veiktas, sazinoties ar jūsu draudzes lietvedi un pieprasot veikt nepieciešamās izmaiņas.

Jūs varat sazināties ar mums, lai īstenotu citas likumā noteiktās tiesības, tādas kā datu pārnesamība, iebildumi saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, apstrādes ierobežojums un jūsu personas datu dzēšana. Jums arī ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Ja jūs saskaraties ar grūtībām, veicot savu personas datu modificēšanu vai atjaunināšanu, jūs varat ar mums sazināties, kā ieteikts šī Paziņojuma beigās.

9. Spēkā stāšanās datums un grozījumi. 

Šis Paziņojums stājas spēkā 2018. gada 1. septembrī un laiku pa laikam var tikt grozīts.

10. Sazinieties ar mums. 

Mums ir globālais galvenais datu aizsardzības inspektors, kurš var atbildēt uz jautājumiem par datu konfidencialitāti vai drošības problēmām. Jautājumus par šo Paziņojumu vai personas datu, ko mēs apstrādājam, drošību var sūtīt pa tālāk norādīto e-pastu, faksu vai pasta adresi:

E-pasts:          DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fakss:              +1-801-240-1187
Pasts:              Data Privacy Office
                        50 E. North Temple Street
                        Salt Lake City, UT 84150-0013
                        USA