Kerst-GIF’s

Een GIF-animatie is een bestand met bewegende beelden. Met deze kerst-GIF’s vieren we de geboorte van onze Heiland, Jezus Christus. Downloaden en deel deze GIF-animaties in deze kersttijd met uw dierbaren.

Mattheüs 1:18

De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt.

Lukas 1:26-27

In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

Lukas 1:30

En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

Lukas 1:31

En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.

Lukas 1:32

Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven.

Mattheüs 1:20

Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom.

Lukas 1:41

En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot.

Lukas 2:1

Er [ging] een gebod [uit] van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.

Lukas 2:3

En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad.

Lukas 2:4-5

Ook Jozef ging op weg, van Galilea […] naar de stad van David, die Bethlehem heet, […] om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was.

Lukas 2:7

Er [was] voor hen geen plaats in de herberg.

Lukas 2:6

En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou.

Mattheüs 2:2

Wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Lukas 2:8

En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en ’s nachts de wacht hielden over hun kudde.

Lukas 2:9

En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.

Lukas 2:10

En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal.

Lukas 2:13-14

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.

Mattheüs 2:9-10

En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor.

Lukas 2:7

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon [en] wikkelde Hem in doeken.

Lukas 2:19

Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart.

Lukas 2:16

En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de kribbe.

Lukas 2:15

De herders [zeiden] tegen elkaar: Laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is.

Mattheüs 2:1

Wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan.

Mattheüs 2:11

Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.

Jesaja 9:5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.