ComeuntoChrist.org Wereldwijd

In welke opzichten verschilt het Boek van Mormon van de Bijbel? Hoe heeft Joseph Smith de ‘gouden platen’ of het Boek van Mormon verkregen?

Officieel antwoord

Het Boek van Mormon is een ander testament dat getuigt dat Jezus Christus op aarde heeft geleefd, dat Hij de Zoon van God was en is. Het bevat de geschriften van profeten vanouds. Een van hen, Lehi, woonde rond 600 v.C. in Jeruzalem. God gebood Lehi om een kleine groep mensen naar Amerika te leiden. Daar groeiden zij uit tot een grote beschaving.

God bleef profeten onder dit volk roepen. Het Boek van Mormon is een verzameling geschriften van hun profeten en kroniekschrijvers.

In september 1823 kreeg Joseph Smith bezoek van een hemelse boodschapper die Moroni heette — de laatste van deze oude profeten die de kroniek bijhield — op dezelfde manier waarop engelen in het Nieuwe Testament aan kerkleiders verschenen (zie vooral het boek Handelingen). De engel Moroni vertelde Joseph dat God iets van hem verwachtte. Moroni zei tegen Joseph dat er een kroniek van de oude inwoners van Amerika in een nabijgelegen heuvel was begraven en dat die kroniek de volheid van het evangelie van Jezus Christus bevatte.

In september 1827 kreeg Joseph de kroniek, die op dunne gouden platen was gegraveerd. We weten nu dat het voor de mensen in dat tijdperk van het oude Amerika niet ongebruikelijk was om kronieken op metalen platen bij te houden. Onder inspiratie van God vertaalde Joseph het boek in het Engels. Het is in 1892 in het Nederlands uitgegeven. Het boek heet: Het Boek van Mormon: eveneens een testament aangaande Jezus Christus. Het is genoemd naar Mormon, een profeet uit de oudheid die een samenvatting van de heilige kronieken van zijn volk maakte.

Het Boek van Mormon is in 1830 gepubliceerd. Sinds die tijd is het miljoenen mensen tot zegen met zijn krachtige boodschap over Jezus Christus en zijn evangelie.

Als testament van Christus bevestigt het boek dat Jezus Christus leeft en dat Hij lid van de Godheid is. Deze profeten kenden het plan van onze hemelse Vader voor zijn kinderen en de zending van Jezus Christus. Zij schreven op dat Christus na zijn opstanding aan de mensen in Amerika verscheen, ze in het evangelie onderwees en zijn kerk onder hen stichtte. Het boek bevat de leringen van Jezus Christus en getuigt van zijn verzoening en zijn liefde. Het bekrachtigt de Bijbel. In de Bijbel staan profetieën over deze mensen in Amerika (zie Ezechiël 37:15-17, Jesaja 29:18).

Het Boek van Mormon besluit met de grote belofte dat zij die het lezen en er oprecht over bidden door de Heilige Geest te weten kunnen komen dat het waar is (Moroni 10:4).