ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wat leert het mormonisme over geloof?

Officieel antwoord

‘Wij geloven dat door de verzoening van Christus de gehele mensheid kan worden gered door gehoorzaamheid aan de wetten en verordeningen van het evangelie’ (Geloofsartikelen 1:3). De doop in water is een verordening die essentieel is voor ons eeuwig heil. Als we ons laten dopen, laten we aan God zien dat we bereid zijn om zijn geboden te onderhouden. Jezus heeft ons het goede voorbeeld gegeven door Zich te laten dopen, hoewel Hij zonder zonden was (zie Mosiah 18:8-10). De Heiland heeft de juiste methode van dopen aan de profeet Joseph Smith geopenbaard en duidelijk gemaakt dat de verordening door onderdompeling verricht moet worden door iemand die het priesterschap draagt (zie Leer en Verbonden 20:72-74).

Onderdompeling is symbolisch voor de dood van iemands zondige leven en de wedergeboorte tot een geestelijk leven, gewijd aan de dienst aan God en zijn kinderen. Maar ook een symbool van de dood en de opstanding. (Zie Romeinen 6:3-6.) Jonge kinderen worden door de genade van Jezus Christus verlost. Zij zijn ‘levend in Christus’ en kunnen niet zondigen. Zij hebben de doop niet nodig totdat ze het verschil tussen goed en kwaad begrijpen. De Heer heeft geopenbaard dat kinderen op achtjarige leeftijd gedoopt moeten worden. (Zie Boek van Mormon, Moroni 8:8-24; Leer en Verbonden 29:46-47, 68:27.)