ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wie is nu de mormoonse profeet?

Officieel antwoord

God heeft profeten geroepen om zijn kerk in onze tijd te leiden, net als vroeger. De huidige profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is Russell M. Nelson. Hij wordt bijgestaan door twee raadgevers: Dallin H. Oaks en Henry B. Eyring. Samen vormen zij het Eerste Presidium van de kerk (net als Petrus, Jakobus en Johannes na de dood van Christus).

Alle leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen zijn apostel en profeet. De huidige apostelen zijn:

 • M. Russell Ballard
 • Jeffrey R. Holland
 • Dieter F. Uchtdorf
 • David A. Bednar
 • Quentin L. Cook
 • D. Todd Christofferson
 • Neil L. Andersen
 • Ronald A. Rasband
 • Gary E. Stevenson
 • Dale G. Renlund
 • Gerrit W. Gong
 • Ulisses Soares