ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Wie kiest de mormoonse profeet?

Officieel antwoord

Jezus Christus is het Hoofd van deze kerk. De roeping en aanstelling van de levende profeet wordt bepaald door Hem van wie deze kerk is.

Na de dood van de profeet Joseph Smith in Carthage (Illinois, VS) leidde Brigham Young de kerk naar de Salt Lake Valley en gaf hij leiding aan de groei van de kerk in het westen van de Verenigde Staten. Na zijn dood werd de senior apostel, John Taylor, de derde president van de kerk. Als een president van de kerk overlijdt, wordt de senior apostel [de apostel die het langst in functie is] de volgende president. Sinds Brigham Young zijn de volgende personen president van de kerk geweest:

 • John Taylor — 1877–1887
 • Wilford Woodruff —1887–1898
 • Lorenzo Snow — 1898–1901
 • Joseph F. Smith — 1901–1918
 • Heber J. Grant — 1918–1945
 • George Albert Smith — 1945–1951
 • David O. McKay — 1951–1970
 • Joseph Fielding Smith — 1970–1972
 • Harold B. Lee — 1972–1973
 • Spencer W. Kimball — 1973–1985
 • Ezra Taft Benson — 1985–1994
 • Howard W. Hunter — 1994–1995
 • Gordon B. Hinckley — 1995–2008
 • Thomas S. Monson — 2008–2018
 • Russell M. Nelson — 2018–heden

Iedere president van de kerk kiest twee waardige en vaardige mannen uit als raadgevers. Samen vormen deze mannen het Eerste Presidium van de kerk. Samen met de twaalf apostelen geven zij leiding aan de kerk.