ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Het Boek van Mormon

Het woord van God

Een gratis exemplaar van het Boek van Mormon aanvragen

Zendelingen delen over de hele wereld exemplaren van het Boek van Mormon uit, zelfs terwijl u dit leest. Dus wat is dit boek? Als het gratis wordt verstrekt, waarom beschouwen zoveel leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen het dan als een van hun kostbaarste bezittingen? Wat voor boek kan ertoe bijdragen dat zoveel lezers hun leven, hun denkwijze en hun hart veranderen? Wat voor boek kan de vragen beantwoorden die ogenschijnlijk niet te beantwoorden zijn?

Het Boek van Mormon is het woord van God, net als de Bijbel. Het is heilige Schriftuur, met een soortgelijke vorm en inhoud als de Bijbel. Beide boeken bevatten Gods openbaringen aan de profeten en godsdienstige geschiedenissen van verschillende beschavingen. Hoewel de Bijbel door en over de mensen in het land Israël en omgeving is geschreven, en over de periode van de schepping van de aarde tot vlak na de dood van Christus gaat, gaat het Boek van Mormon over de geschiedenis en Gods handelingen met het volk dat tussen 600 v.C. en 400 n.C. in Amerika leefde. De profeten in het Boek van Mormon hebben over Gods handelingen met zijn volk geschreven. De profeet Mormon heeft ze op gouden platen samengevat.

Voordat deze getrouwe christenen gedood werden, verborgen ze hun kronieken. Joseph Smith kreeg deze oude kronieken in 1827 in handen. Met de gave en macht van God vertaalde hij deze oude geschriften in wat nu het Boek van Mormon is. Samen met de Bijbel getuigt het Boek van Mormon dat Jezus Christus onze Heiland en Verlosser is en dat wij gemoedsrust in dit leven en eeuwig geluk in het volgende leven kunnen vinden.

Door de macht van God vertaald

Toen Joseph Smith 21 jaar oud was, overhandigde de engel Moroni hem de oude kronieken. Joseph had weinig onderwijs genoten en kende de oude taal op de gouden platen niet. Maar hij kon ze vertalen omdat God hem de benodigde gave en macht verleende. De vertaling nam minder dan drie maanden in beslag, en in 1830 werden er vijfduizend exemplaren van het Boek van Mormon uitgegeven in Palmyra (New York, VS). God koos Joseph Smith als profeet, ziener, openbaarder en vertaler om de Kerk van Jezus Christus in deze bedeling te herstellen. Het Boek van Mormon was een essentieel onderdeel van deze herstelling. Joseph Smith kreeg een uitzonderlijke roeping. En omdat hij de zegeningen van de hemel waardig was, kon hij de wereld het Boek van Mormon geven.

Meer over Joseph Smith te weten komen

Het Boek van Mormon getuigt van Christus

Wij zijn van mening dat geloof in Jezus Christus de eerste stap is om het evangelie te begrijpen en het eeuwige geluk te ontvangen dat God de Vader ons wil geven. Maar waar komt dat geloof vandaan? Hoe kunnen we geloven dat Jezus Christus onze Heiland is als we niet weten wie Hij is of wat Hij heeft gedaan? We kunnen geloof in Jezus Christus ontwikkelen door over Hem in de Schriften te lezen en te bidden om erachter te komen dat wat we gelezen hebben waar is.

Volgens het titelblad is het doel van het Boek van Mormon om ons allen ervan te overtuigen dat ‘Jezus de Christus is, de Eeuwige God, die Zich aan alle natiën openbaart’. Het is geschreven zodat wij ware kennis van Jezus Christus en zijn zending op aarde kunnen krijgen. Het Boek van Mormon bevestigt wat we in de Bijbel leren, dat Jezus Christus de Zoon van God is, die naar de aarde is gekomen om onze zonden op Zich te nemen. De mensen in het Boek van Mormon, de Nephieten en Lamanieten, hebben hun getuigenis van Jezus Christus opgeschreven. Veel profeten die de kronieken hebben geschreven waaruit het Boek van Mormon is samengesteld, hebben Christus gezien, net als de ervaring van de apostel Paulus die hij in een van zijn Bijbelboeken heeft opgeschreven (zie Handelingen 9:3–6). Het hoogtepunt van het boek is de verschijning van Jezus aan de Nephieten, na zijn opstanding. Hij zegende ze, onderwees ze in het evangelie en zei:

Het Boek van Mormon en de Bijbel bekrachtigen elkaar.

Sommige mensen denken dat we alleen het Boek van Mormon lezen, niet de Bijbel. Dat is gewoon niet waar. Het is alsof iemand zegt dat we geen sinaasappels eten omdat we appels eten. Beide zijn goede vruchten! Het Boek van Mormon vervangt de Bijbel niet. Omdat het Boek van Mormon en de Bijbel allebei het evangelie van Jezus Christus bevatten, zoals het aan verschillende beschavingen is geopenbaard, kan een studie van beide enkele leringen verduidelijken die moeilijk te begrijpen zijn. In het Boek van Mormon staat dat we de Bijbel moeten lezen en bevestigt dat de boodschap van de Bijbel waar is (Mormon 7:8–10). In de Bijbel zei Jezus tegen zijn apostelen: ‘Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder’ (Johannes 10:16). Na zijn opstanding bezocht Christus deze ‘andere schapen’ in Amerika. Hij gaf de Nephieten dezelfde boodschap die Hij in Israël had verkondigd. In het Boek van Mormon staat duidelijk dat de boodschap van Jezus Christus en zijn verzoening niet voor slechts één volk bestemd zijn. Ze zijn voor iedereen, overal, van het begin van de aarde tot het einde. Het Boek van Mormon als testament van Jezus Christus herinnert ons eraan dat Hij ons indachtig is.

Het Boek van Mormon beantwoordt zielsvragen

De meesten van ons hebben weleens moeilijke vragen — vragen die niemand anders voor ons kan beantwoorden. Sommige daarvan zijn verstrekkende vragen over de aard van ons bestaan, zoals:

Vraag een gratis exemplaar aan van het
Boek van Mormon.

In het Boek van Mormon lezen we over het evangelie en Gods plan van geluk . Door die kennis kunnen we onze vragen in een eeuwig perspectief plaatsen. We lezen bijvoorbeeld dat dit leven ‘een tijd [is] om zich voor te bereiden om God te ontmoeten’. We kunnen daaruit opmaken dat er voor ons een leven na de dood is en dat we terug naar de hemel kunnen keren als we de geboden onderhouden (Alma 12:24). We kunnen er ook uit opmaken dat bekering, vergeving en anderen dienen van onmisbaar belang zijn voor ons eeuwig heil. Door het evangelie van Jezus Christus uit het Boek van Mormon toe te passen, krijgen we een antwoord op deze zielsvragen.

Het Boek van Mormon brengt mensen tot God

Sommige beschrijvingen van God klinken abstract en ongenaakbaar, of boos en wraakzuchtig, maar in het Boek van Mormon staat dat ‘God ieder volk indachtig is’ (Alma 26:37) en dat wij net als de profeet Lehi in het Boek van Mormon ‘voor eeuwig in de armen van zijn liefde’ gesloten kunnen worden (2 Nephi 1:15).

Hoewel we in dit leven niet van aangezicht tot aangezicht met God zullen spreken, heeft Hij ons de Schriften gegeven om dichter bij Hem te komen. De profeet Joseph Smith heeft van het Boek van Mormon gezegd dat ‘de mens dichter bij God komt door zich aan de leringen daarin te houden, dan door welk ander boek ook.’ We komen dichter bij God als we ons geloof in Hem versterken, en we versterken ons geloof als we zijn plan leren kennen en zijn geboden onderhouden.

In het Boek van Mormon wordt Gods plan uitgelegd en staat beschreven dat zij die volgens zijn raad leven in dit leven en het volgende leven gezegend worden. Als we het Boek van Mormon met een gebed in ons hart bestuderen, zal de Heilige Geest ons diep in ons hart laten weten dat de woorden in het boek een boodschap van onze hemelse Vader zijn om ons te helpen.

Hoe we kunnen weten dat het Boek van Mormon waar is

Er is uiteraard een verschil tussen het Boek van Mormon lezen en diep in ons hart weten dat het waar is. Wij ontvangen dit oprechte geloof in, of getuigenis van, de waarheid van het Boek van Mormon als God zijn Geest stuurt om van de waarheid te getuigen. We kunnen deze bevestiging krijgen als we het Boek van Mormon met ijver en geloof bestuderen, zoals in de volgende tekst wordt beloofd:

Gods methode is eenvoudig: we lezen het Boek van Mormon; we vragen Hem in gebed of het gelezene waar is; en Hij geeft ons antwoord via de Heilige Geest, die ons gevoelens van gemoedsrust en geruststelling geeft. Ten eerste moeten we het Boek van Mormon ijverig bestuderen, de beginselen in ons leven toepassen en ons best doen om de lessen te begrijpen die we van God moeten leren. Ten tweede moeten we bidden ‘met een oprecht hart, met een eerlijke bedoeling en met geloof in Christus.’ We moeten hopen en geloven dat God ons zal antwoorden, en we moeten wellicht meerdere malen bidden. Ten slotte moeten we bereid zijn om het antwoord te accepteren, hoe we het ook ontvangen. Als we geloven dat het Boek van Mormon daadwerkelijk het woord van God bevat, houdt dat in dat we bereid zijn om de geloofsnormen erin na te leven en te gehoorzamen. God heeft beloofd dat Hij ons zal zegenen met veel meer dan we nodig hebben om zijn hoge normen na te leven.