ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Dienstbaarheid

We kunnen allemaal dienen

Jezus Christus heeft gezegd: ‘Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden’ (Johannes 15:13). Dat betekent niet dat we hoeven te sterven om te laten zien dat we van onze vrienden houden. Elke keer als we de behoeften van iemand anders op de eerste plaats zetten, zetten we ons leven in. (De term ‘vrienden’ in bovenstaande tekst slaat op iedereen, aangezien Jezus ons ook heeft geboden om ‘elkaar lief te hebben.’)

We zetten ons leven in door dienstbetoon. Leden van de kerk hebben veel mogelijkheden om te dienen. We kunnen iets aardigs voor onze buren doen, deelnemen aan dienstverleningsprojecten in de gemeenschap, onze taken in de kerk vervullen of bijdragen aan de grootschalige humanitaire hulp die de kerk verleent. Als we aan dergelijke grote of kleine activiteiten deelnemen, voelen we ons gelukkig omdat we een band met onze broeders en zusters scheppen. Dan worden we eraan herinnerd dat God ons vaak in staat stelt om de gebeden van anderen te beantwoorden.

Het doel van dienstverlening

Een echtpaar kwam helpen toen ze zagen dat een alleenstaande moeder in het huis naast hen trok. De hele zaterdag droegen ze dozen naar binnen, maakten ze vloeren schoon en hielden ze de twee jonge kinderen van de vrouw bezig. Toen al het werk gedaan was, nodigde de moeder haar nieuwe buren uit om de volgende week bij haar te komen eten. Aanvankelijk sloegen ze de uitnodiging af omdat het duidelijk was dat ze niet veel geld had, maar ze drong aan met tranen in haar ogen. Het echtpaar besefte dat er een betere voedingsbodem voor vriendschap en respect zou ontstaan als ze haar uitnodiging aanvaardden dan als ze die beleefd afsloegen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen leert dat we alles van God hebben gekregen. Daarom moeten we bereid zijn om alles te delen — van onze bezittingen en ons geld tot en met onze tijd en talenten — om behoeftige mensen te helpen (en het is belangrijk om te bedenken dat we allemaal op de een of andere manier behoeftig zijn). Als we anderen dienen, worden we eraan herinnerd dat niets in dit leven blijvender is dan de vriendschappen die we sluiten. En er is geen betere manier om een band met anderen te scheppen dan samen aan een goed doel te werken. De voormalige profeet Spencer W. Kimball heeft uitgelegd: ‘God ziet ons en waakt over ons. Maar Hij komt meestal door een ander aan onze behoeften tegemoet.’ (‘The Abundant Life’, Tambuli , juni 1979, p. 3.) God heeft de macht om zijn werk zelf te doen, maar Hij stelt ons in staat om te helpen omdat het zo’n goed gevoel geeft als we anderen dienen.

Hoe we kunnen dienen

Denk aan iemand die volledig zelfredzaam lijkt — iemand die een goede baan heeft, een leuk huis en over het algemeen gelukkig is. Kunnen we die persoon toch nog dienen? Is dat nodig, als het erop lijkt dat hij of zij geen hulp nodig heeft? Het evangelie van Jezus Christus leert ons dat niet alleen de ontvanger baat heeft bij dienstbetoon, maar ook de gever. Dienstbetoon heeft niet alleen tot doel dat we behoeften lenigen, maar ook dat we onze broeders en zusters liefde betonen.

Iemand kan zichzelf nauwelijks een christen noemen als hij niet het verlangen heeft om zijn medemensen te dienen. Toen Hij op aarde was, zei Jezus Christus dat we elkaar moeten liefhebben. Hij zei ook: ‘Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander’ (Johannes 13:35). We tonen onze liefde voor God door elkaar te dienen. Gelukkig zijn de verschillende manieren waarop we elkaars lasten kunnen dragen bijna onbeperkt. Denk maar eens aan alle vormen van financiële, emotionele, stoffelijke en geestelijke hulp die we anderen kunnen bieden. En vergeet uw eigen talenten niet. Misschien kunt u goed rekenen, bent u erg creatief, wordt u niet snel boos — enzovoort. Bedenk hoeveel die talenten betekenen als u ze gebruikt om iemand te helpen die uw deskundigheid nodig heeft. Zelfs de kleine dingen die we doen, zoals iemand in de tuin helpen of een deur openhouden, kan het leven van een ander een stuk aangenamer maken. We hoeven niet ver weg naar mogelijkheden te zoeken om van onze tijd en energie te geven. Als we het voorbeeld van Christus volgen, hoeven we niet te evalueren wie, wanneer of hoe we dienen. Dan hoeven we alleen maar in actie te komen. Dienstbetoon kan geplande of spontane hulp zijn, voor iemand die we kennen of een vreemde. Christelijk dienstbetoon draait niet om erkenning, aanvaardt geen beloning en komt alleen uit liefde voort.

Dienstverleningsprojecten

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft talrijke voorraadwinkels, conservenfabrieken en verwerkingsbedrijven waar vrijwilligerswerk kan worden verricht.

  • United Way is een wereldwijd netwerk dat het algemeen welzijn bevordert en iedereen mogelijkheden biedt op een beter leven door nadruk te leggen op drie belangrijke bouwstenen: onderwijs, inkomen en gezondheid. LIVE UNITED [eensgezind leven] is een oproep voor iedereen om deel te nemen aan de verandering. Om in uw gebied vrijwilligerswerk voor United Way te doen, gaat u naar:

    www.liveunited.org

  • Naast binnenlandse hulpverlening biedt het Rode Kruis hulp op vijf andere gebieden: hulp aan behoeftigen in de gemeenschap; steun en troost voor militairen en hun gezin; het verzamelen, verwerken en distribueren van levensreddend bloed en bloedproducten; educatieve programma’s die gezondheid en veiligheid bevorderen; en internationale hulp- en ontwikkelingsprogramma’s. Om in uw omgeving vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis te doen, gaat u naar:

    www.rodekruis.nl of www.rodekruis.be

  • Bent u op zoek naar manieren om iets in de gemeenschap te doen? Via All for Good kunt u vrijwilligerswerk vinden en vrienden en familieleden erover vertellen. Geïnspireerd door een oproep van de president van de Verenigde Staten om meer Amerikanen vrijwilligerswerk te laten doen, zijn mensen met ervaring op de gebieden van technologie en marketing met mensen uit de openbare sector bij elkaar gekomen om een website te ontwikkelen waar u vrijwilligerswerk kunt vinden en adverteren. Om in uw omgeving vrijwilligerswerk te vinden, gaat u naar:

    www.allforgood.org

Jezus Christus gaf het volmaakte voorbeeld van dienstbetoon

Na zijn laatste avondmaal op aarde zat Jezus bij zijn discipelen. Hij wist dat het einde van zijn aardse leven nabij was. Hij wist dat Hij voor de zonden van de wereld zou lijden. Hij wist dat een van zijn apostelen Hem zou verraden aan het gepeupel dat Hem zou kruisigen. Hoewel Hij het gewicht van al die bezwarende gedachten moet hebben gevoeld, knielde Jezus Christus nederig neer en waste de voeten van zijn discipelen voordat Hij weg ging. De Zoon van God, die een volmaakt leven had geleid, die de macht had om de zieken te genezen, de doden op te wekken en water in wijn te veranderen, verrichtte deze eenvoudige en nederige dienst. Hoewel niemand machtiger is of meer toewijding verdient, knielde Hij neer en waste de voeten van zijn discipelen. De Heiland gaf ons het volmaakte voorbeeld van hulpbetoon. Iedere minuut van zijn aardse bediening werd in dienst van zijn medemensen besteed.

Hij voedde de mensen die honger hadden. Hij genas de zieken. Hij zegende de behoeftigen. Hij diende door te onderwijzen. Zelfs als twaalfjarige jongen was Hij bezig ‘met de dingen [zijns] Vaders’ (Lucas 2:49). Het lijkt soms overweldigend om het volmaakte voorbeeld van dienstbetoon van Christus te volgen, maar we mogen niet vergeten dat zelfs uit de kleinste liefdediensten onze vastberadenheid blijkt om op Hem te gaan lijken. Als we de zieken of eenzamen bezoeken, volgen we het voorbeeld van Jezus. Als we onze buren met een lekkend dak helpen, als we iemand iets te eten brengen, als we geld aan een rampgebied schenken, als we iemand vergeven die ons heeft gekwetst, dienen we zoals Hij zou dienen. Dienen zoals Jezus heeft gediend heeft een reinigende invloed op ons. Dan gaan we begrijpen dat onze tijd, talenten en bezittingen niet alleen van ons zijn.

Dienstbetoon in de kerk

Al het werk in de plaatselijke kerkgemeentes van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt door vrijwilligers verricht. Bisschoppen en andere leiders hebben hun eigen beroep en worden niet voor hun kerkwerk betaald. Ieder lid van de kerk krijgt de kans om in zijn of haar kerkgemeente dienstbaar te zijn. Mormonen (leden van de kerk) dragen op verschillende wijzen bij: ze organiseren activiteiten voor groepen jonge mannen en vrouwen, ze geven les aan volwassenen of kinderen in de zondagsschool, ze leiden de muziek, maken het kerkgebouw schoon, werken in de mediatheek enzovoort. Buiten de plaatselijke gemeentes worden sommige mensen gevraagd om in de tempel te werken, mensen aan een baan te helpen, op zending te gaan enzovoort. Leden worden door hun plaatselijke leiders ‘geroepen’ om deze taken te vervullen, maar het staat hen vrij om die taken al dan niet te aanvaarden. Taken in de kerk worden niet verricht om erkend te worden of alleen uit plichtsbesef, maar om de mensen om ons heen te dienen en onze tijd en talenten te gebruiken die we van de Heer hebben gekregen.

Humanitaire hulp

Naast kleine, persoonlijke hulpverlening biedt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hulp op grote schaal aan gebieden in nood. De mormoonse kerk heeft sinds 1985 meer dan een miljard Amerikaanse dollar aan contanten en goederen uitgegeven om in 167 verschillende landen humanitaire hulp te verlenen. Ze heeft tenten, dekzeilen, luiers, dekens en andere hulpgoederen naar gebieden in Chili gestuurd die in februari 2010 door een aardbeving waren getroffen. En ze heeft in januari 2010 twee vliegtuigladingen met ruim 36 duizend kilo voedsel en hulpgoederen naar Haïti gestuurd. De plaatselijke, nationale en internationale organisatie van de kerk zorgt ervoor dat hulpgoederen snel verstuurd kunnen worden, zodat voedsel, goederen en vrijwilligers beschikbaar zijn wanneer ze het hardst nodig zijn.

Meer over onze humanitaire hulp te weten komen