ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Gods
Geboden

Goddelijke leiding

Weet u nog dat uw ouders u allerlei regels gaven toen u nog jong was? Regels om op de stoep te blijven of niet met lucifers te spelen. Weet u nog dat de regels soms lastig waren, alsof onze ouders ze hadden bedacht om ons ervan te weerhouden iets leuks te doen — iets waarvan wij dachten dat het ons blij zou maken? Als we opgroeien, leren we hoe belangrijk die regels zijn, en gaan we begrijpen dat ernstig letsel of zelfs de dood het gevolg had kunnen zijn als we niet geluisterd hadden.

Net als onze ouders geeft onze hemelse Vader ons ook geboden, zodat we ons kunnen concentreren op wat belangrijk en veilig is. Al zijn aanwijzingen zijn bedoeld om ons te beschermen, ons te helpen een nauwe band met Hem te onderhouden, en om ons uiteindelijk meer vrijheid en geluk te geven.

Het woord ‘gebod’ kan ons doen denken aan de tien geboden — een opsomming van verboden die beginnen met ‘Gij zult niet’. God laat ons niet alleen weten wat we niet mogen doen, Hij laat ons ook weten wat we behoren te doen. Hij heeft ons eeuwige geluk voor ogen, dus we kunnen er zeker van zijn dat zijn geboden geen beperkende regels zijn. Ze maken deel uit van zijn goddelijke leiding om ons tegen het kwaad te beschermen en ons naar een betere levenswijze te leiden.

De twee grote geboden

Onze gehoorzaamheid aan Gods geboden komt voort uit ons verlangen om onze liefde te tonen voor Hem, voor onze naasten en voor onszelf. Toen Jezus Christus op aarde leefde, vroeg een man Hem: ‘Wat is het grote gebod in de wet?’ Jezus antwoordde:

Jezus Christus leert ons in enkele regels dat liefde voor God en onze medemensen de kern is van al deze geboden en verboden. Als we aan de onderstaande geboden denken, is het goed als we ons afvragen hoe ze met deze twee fundamentele geboden in verband gebracht kunnen worden.

Vaak bidden

Iedereen kan altijd en overal bidden. Of we neerknielen, zitten of staan, hardop of in stilte bidden, in een groep of alleen bidden, God zal ons horen en antwoorden. Het gebed is zo eenvoudig dat we soms niet waarderen wat een voorrecht het is. Het is een rechtstreekse verbinding met onze hemelse Vader die ons met al onze vragen en problemen wil helpen. Hoewel Hij niet altijd onmiddellijk of volgens onze verwachting antwoordt, geloven we wat in de Schriften staat: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7).

Ons is geboden om vaak te bidden, want hoe vaker we met God spreken, hoe meer we in moeilijke tijden open zullen staan voor zijn leiding. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat de zegeningen van het gebod ruimschoots tegen de vereiste inspanningen opwegen.

De Schriften bestuderen

De meeste Schriften zijn ruim duizend jaar geleden geschreven. Het kan dus moeilijk zijn om ons voor te stellen hoe het lezen ervan ons hier en nu kan helpen. Maar omdat Gods wijsheid eeuwig is, kunnen we de Schriften bestuderen en toepassen. We krijgen misschien promotie op ons werk waar we enthousiast over zijn, maar ook zenuwachtig omdat we niet weten of we die nieuwe taak wel aankunnen. Dat lijkt op een zuiver wereldse angst waarvoor we in de Schriften geen hulp kunnen vinden, maar het verhaal waarin God Henoch roept om te profeteren, kan ons met onze angst helpen. Toen God hem had gevraagd om de goddeloze mensen tot bekering te roepen, vroeg Henoch nederig: ‘Hoe komt het dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ofschoon ik maar een knaap ben […]; want spreken valt mij zwaar; waarom ben ik uw dienstknecht?’ De Heer stelde Henoch gerust en zei: Mozes 6:31-32

Henoch doet wat de Heer gebiedt en wordt een welbespraakt profeet die het hart van zijn volk verandert. Van zijn beproeving kunnen we leren dat God ons helpt met het ontwikkelen van de vaardigheden om dingen te doen waarvan we niet wisten dat we ze konden doen. Maar dan moeten we wel ons geloof gebruiken.

Het gebod om de Schriften te bestuderen lijkt op het gebod om vaak te bidden. God wil dat we zijn woorden lezen omdat ze ons zijn wil bekendmaken. Het is altijd goed voor ons om zijn wil te doen. In de Schriften staan de openbaringen die God door middel van zijn profeten aan zijn kinderen heeft gegeven.

De sabbat heiligen

In deze tijd lijkt de zondag steeds meer op de andere dagen. Velen van ons moeten werken, en daarna proberen we nog van alles te doen waar we op zaterdag geen tijd voor hadden. Het lijkt wel of het weekeinde drukker is dan de rest van de week. Maar de zondag, ofwel de sabbat, is een dag om God te aanbidden en uit te rusten van onze dagelijkse verplichtingen. Toen God de aarde had geschapen, zei Hij dat de zevende dag een dag van rust en herdenking is. Op zondag brengen we tijd door met familie en vrienden, bezoeken we zieken en eenzamen, studeren we extra in de Schriften en gaan we naar de kerk. In de kerk zingen we, bidden we en praten we over het evangelie met andere kerkleden. We nemen ook deel aan het avondmaal, ter nagedachtenis aan de Heiland. In de kerk nemen mormonen deel aan het avondmaal. Ze eten brood en drinken water dat wordt gezegend als zinnebeeld van het lichaam en bloed van Jezus Christus. Dan kunnen we nadenken hoe Jezus Christus ons kan helpen en hoe wij de beloften beter kunnen naleven die we met Hem hebben gesloten.

Naast het uitrusten van de drukke werkweek, tonen we door sabbatsheiliging ook respect voor God en worden we eraan herinnerd dat we even moeten uitrusten van ons drukke leven om onze Schepper te bedanken. Zondag is een dag om naar uit te kijken, een tijd om te genieten van de dingen die echt belangrijk zijn.

Doop en bevestiging

Een van de doelen van de doop is het symbolisch wegwassen van onze zonden. Zelfs Jezus Christus, die een volmaakt leven leidde, heeft Zich laten dopen. Jezus liet Zich dopen omdat het een gebod is en omdat Hij een volmaakt voorbeeld wilde geven van gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader.

De verordeningen van doop en de bevestiging zijn een manier om te laten zien dat we bereid zijn de naam van Jezus Christus op ons te nemen, wat inhoudt dat we christen worden en ons best doen om altijd christelijk te leven. Eerst worden we door onderdompeling gedoopt door iemand die het gezag van God bezit. De doop is een symbool van de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus, en vertegenwoordigt het einde van ons oude leven en het begin van een nieuw leven als discipel. Na onze doop legt iemand met de juiste bevoegdheid zijn handen op ons hoofd, bevestigt ons als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en verleent ons de gave van de Heilige Geest.

De profeet volgen

Hebt u ooit iemand zijn of haar kant van een verhaal horen vertellen, gevolgd door het tegenovergestelde gezichtspunt van een ander van hetzelfde verhaal, en dat beide versies geloofwaardig overkomen? Hoe kunnen we weten wat we moeten geloven als er zoveel mensen en meningen om onze aandacht vragen? Om ons zijn wil bekend te maken — om ons te leren wat waar is — roept God profeten en apostelen als zijn woordvoerder. Een profeet is een rechtschapen, getrouwe man die door God is geroepen om op aarde in zijn naam te spreken. Apostelen zijn profeten die door God zijn gekozen als bijzondere getuige van Jezus Christus en zijn goddelijke afkomst. Om in Gods naam te spreken, moeten profeten en apostelen het priesterschap hebben, het goddelijke gezag dat nodig is voor zo’n heilige taak.

In de loop van de geschiedenis heeft God profeten geroepen. In de Bijbel lezen we over profeten als Adam, Abraham, Mozes, Paulus en vele andere. Wij geloven dat God ook nu profeten heeft geroepen om ons te leiden. Joseph Smith was de eerste profeet in deze bedeling van de kerk, en er is sindsdien altijd een profeet op aarde geweest. De man die momenteel in naam van God spreekt en zijn kerk leidt, is Russell M. Nelson.

Door van ons te verwachten dat we de profeten volgen, vraagt God eigenlijk van ons dat we een nauwe band met Hem onderhouden. Om die reden verwacht Hij ook van ons dat we vaak bidden en de Schriften bestuderen. Als we naar de profeten luisteren, kunnen we te weten komen wat we moeten doen om de verzoening van Jezus Christus te aanvaarden en in aanmerking te komen voor alle zegeningen van God. God belooft dat zij die de profeten volgen zijn ‘erfgenamen van het koninkrijk Gods’ worden (Mosiah 15:11).

De tien geboden onderhouden

Toen Mozes de Israëlieten uit slavernij had bevrijd, ging hij naar de top van de berg Sinaï om met God te praten. Toen hij naar beneden kwam, had hij tien geboden die de Heer op stenen tafelen had gegraveerd. Duizenden jaren later volgen we deze geboden nog steeds.

De wet van kuisheid naleven

Het voortplantingsvermogen is een heilig aspect van Gods plan. Het is een uitdrukking van liefde en stelt man en vrouw in staat om nieuw leven te scheppen. God heeft geboden dat het heilige vermogen en voorrecht tot voortplanting alleen gebruikt mag worden in een wettig heteroseksueel huwelijk. Dit gebod wordt de wet van kuisheid genoemd. Deze wet houdt in dat iemand zich vóór het huwelijk van seks onthoudt en in het huwelijk volkomen trouw is aan de huwelijkspartner. God verwacht van ons dat wij onze gedachten rein houden, fatsoenlijke taal gebruiken en ons fatsoenlijk kleden en gedragen (Matteüs 5:27–28).  We mogen ons ook niet overgeven aan pornografie en homoseksuele relaties.

We begrijpen dat de beginselen van de wet van kuisheid De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van andere gezindten onderscheiden. In de ogen van de wereld kan die wet wat streng zijn, maar door gehoorzaamheid aan dit gebod worden we gezegend met gemoedsrust, zelfrespect en zelfbeheersing.

Het woord van wijsheid naleven

Wat we al dan niet consumeren, is een van de duidelijkste kenmerken van ons geloof, en vloeit voort uit onze overtuiging dat ons lichaam een kostbaar geschenk van God is. We geloven dat Hij ons richtlijnen heeft gegeven om er goed voor te zorgen. In 1833 heeft hij aan Joseph Smith een gezondheidswet geopenbaard, het zogeheten woord van wijsheid. Het woord van wijsheid verbiedt de consumptie van alcohol, koffie en thee, en het gebruik van tabak. We mogen ook geen drugs gebruiken of medicijnen misbruiken.

Het woord van wijsheid moedigt ons aan om veel fruit en groente te eten, granen en een matige hoeveelheid vlees. We worden eraan herinnerd dat we deze dingen ‘met beleid en dankzegging’ moeten gebruiken (Leer en Verbonden 89:11). Naast deze specifieke raad moedigt de kerk ons aan om gezond te leven, voldoende te slapen, voor lichaamsbeweging te zorgen en extreme voedingswijzen te vermijden. In het woord van wijsheid staat dat God begaan is met onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Door ons te ontmoedigen om verslavende middelen te consumeren, geeft Hij aan hoe belangrijk onze keuzevrijheid is. Als we verslaafd zijn aan tabak of alcohol — en dat geldt ook voor andere verslavingen — worden we er afhankelijk van. Dan zijn we niet meer volledig in staat om onze eigen beslissingen te nemen en zelf te bepalen hoe we ons leven leiden.

Omdat ons leven op aarde tot doel heeft om door onze eigen beslissingen te leren en te groeien, kunnen we begrijpen waarom God ons vraagt om alles te vermijden dat onze keuzevrijheid beperkt. Als we het woord van wijsheid naleven, belooft God ons niet alleen een betere gezondheid, maar ook ‘wijsheid’ en ‘grote schatten aan kennis’ (Leer en Verbonden 89:19). Gehoorzaamheid aan het woord van wijsheid is onmisbaar als we leiding van Gods Geest willen ontvangen.

De wet van tiende naleven

Als we een deel teruggeven van alles waarmee de Heer ons zegent, kunnen we bijdragen aan zijn werk op aarde. Tiende betalen houdt in dat we een tiende deel van ons inkomen aan de kerk geven om Gods werk op aarde te bekostigen. Sommige mensen denken dat het een last is, maar dat is het niet — het is een zegen. Al sinds de oudheid verwacht God van zijn volk dat ze de wet van tiende naleven.

Tien procent van ons inkomen is veel geld, vooral voor velen van ons die al met een krappe begroting moeten rondkomen. Maar als wij de wet van tiende naleven, belooft God ‘de vensters van de hemel’ te openen en ‘zegen in overvloed’ over ons uit te gieten (Maleachi 3:10).

We kunnen veel verschillende soorten zegeningen ontvangen. Soms worden we gezegend met het inzicht om meer met minder geld te doen, of manieren te vinden om geld te besparen zonder dat ons geluk erdoor wordt aangetast. Vaak kunnen we na het betalen van tien procent van ons inkomen de overgebleven negentig procent zorgvuldiger begroten. En met een begroting gaat het geld altijd langer mee. Wat voor zegeningen we ook ontvangen, tiende betalen herinnert ons eraan dat goddelijke zaken duurzamer zijn dan wereldse zaken. We worden er ook aan herinnerd dat al onze bezittingen van God afkomstig zijn. We kunnen onze dankbaarheid tonen door Hem een klein deel terug te geven.

De wet van vasten nakomen

Een keer per maand verwacht God van ons dat we vasten, dat we twee maaltijden overslaan. Als er problemen met gezondheid of leeftijd zijn (zoals hele jonge kinderen) kan het vasten aan de individuele omstandigheden worden aangepast. Maar vasten zonder bidden is volgens sommige mensen gewoon honger lijden. We bidden tijdens het vasten om hulp met een bepaalde behoefte of vraag. Mozes, David, Ester, Jezus en vele anderen hebben gevast om dichter tot God te komen en ontvankelijker te zijn voor zijn leiding. Als we vol geloof vasten en bidden, merken we dat we nederiger zijn en dat we beter in staat zijn om Gods liefde te voelen en zijn wil te kennen. Als we vasten, laten we ook zien dat we bereid zijn om onze lichamelijke verlangens te beheersen. En dat geeft ons kracht als we met andere beproevingen geconfronteerd worden.

In De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wordt er op de eerste zondag van iedere maand verwacht dat de leden vasten. Ons is gezegd

De wet gehoorzamen en respecteren

Wij geloven dat we de wetten van ons land moeten gehoorzamen ( Geloofsartikelen 1:12).    Mormonen krijgen de raad goede burgers te zijn, politiek betrokken te zijn en hun stem uit te brengen, en vrijwilligerswerk in de gemeenschap te doen.

Intelligente gehoorzaamheid

God wil niet dat we zijn leiding blindelings of uit angst voor straf volgen. Hij wil dat we uit eigen vrije wil gehoorzaam zijn. We moeten er zelf van overtuigd zijn dat de geboden daadwerkelijk van Hem afkomstig zijn en ons gelukkiger kunnen maken. Om dat getuigenis te krijgen, moeten we ons geloof oefenen. We moeten een oprecht verlangen hebben, en we moeten bereid zijn om te doen wat nodig is.
In het Boek van Mormon geeft onze hemelse Vader de volgende belofte:

We kunnen zelf te weten komen dat deze dingen waar zijn. Als we weten dat iets waar is, willen we daar de rest van ons leven ook naar leven. Dan vinden we de geboden geen willekeurige regels van een afstandelijke God. Dan zijn ze voor ons de goddelijke leiding waarmee we de verwarring van het aardse leven kunnen omzeilen. Dan gaan we inzien hoe belangrijk het is om deze leiding in ons dagelijks leven te volgen, en krijgen we meer gemoedsrust en spiritualiteit.