ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Herstelling van
de kerk van Jezus Christus

Christus stichtte zijn kerk op aarde

‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6) zei Christus tegen zijn volgelingen tijdens zijn korte maar krachtige zending op aarde. Het was een geschikte en noodzakelijke boodschap omdat veel mensen enkele honderden jaren voor zijn geboorte de geboden van God niet meer naleefden. Christus bracht licht terug op aarde toen Hij zijn evangelie verkondigde, net zoals Hij tegen de profeten vanouds als Abraham, Isaak en Mozes had gedaan. Hij koos twaalf mannen als zijn apostelen — waaronder Petrus, Jakobus en Johannes. Hij legde zijn handen op hun hoofd om ze het gezag van het priesterschap te verlenen, zodat ze konden dopen, zijn kerk konden leiden en zijn woord over de hele wereld verspreiden.

Ondanks zijn grote invloed en vele wonderen werd Hij uiteindelijk verworpen en gekruisigd. Na zijn dood gingen zijn moedige en getrouwe apostelen zonder Hem verder. Ze doopten nieuwe leden en stichtten verscheidene gemeenten.

De grote afval

Ongeacht de moedige inspanningen van de apostelen van Christus en hun trouwe volgelingen begon de kerk van Christus te verdwijnen. De leden werden ernstig vervolgd en op één na werden alle apostelen gedood. Die periode wordt de grote afval genoemd, toen er een ‘afval’ (2 Tessalonicenzen 2:1–3) van het evangelie van Christus was. Het apostolische gezag om priesterschapssleutels te verlenen en openbaringen voor de kerk te ontvangen, ging verloren, evenals veel waardevolle leringen. Er slopen fouten over zijn leringen in de kerk die tot tegenstrijdige meningen en verloren waarheden leidden. Deze periode wordt de grote afval genoemd.

Het christendom heeft het zonder gezag of goddelijke leiding moeilijk gehad met tegenstrijdige meningen over de meest fundamentele evangelieleer. Zonder het priesterschapsgezag of het volledige evangelie waren de mensen op hun eigen wijsheid aangewezen om de Schriften, beginselen en verordeningen te interpreteren. Valse denkbeelden deden hun intrede en veel van de kennis omtrent de ware aard van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest ging verloren. Onmisbare leerstellingen zoals geloof, bekering, doop en de gave van de Heilige Geest werden verdraaid en belangrijke beginselen raakten in zijn geheel verloren.

Eeuwen later zagen geïnspireerde mensen, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, in dat gebruiken en leerstellingen waren veranderd of verloren gegaan en ze probeerden de kerken waartoe zij behoorden te hervormen. Maar zonder het gezag van de apostelen van de Heer Jezus Christus konden zijn evangelie en zijn kerk niet in hun oorspronkelijke staat worden teruggebracht.

Door Joseph Smith herstelde God de kerk van Christus

Als de buurjongen ons vertelde dat hij door God geroepen was om zijn ware kerk op aarde te herstellen, zouden we hem dan geloven? Waarschijnlijk niet. Ook veel mensen in Nazaret geloofden niet dat hun buurjongen, de timmerman Jezus Christus, de Messias was.

Na eeuwenlange geestelijke verwarring hadden de mensen dringend behoefte aan de oorspronkelijke waarheden van Jezus Christus. Toen God in 1820 een veertienjarige jongen als boodschapper uitkoos, wilden de meeste mensen niet luisteren. Joseph Smith woonde in de Verenigde Staten, op dat moment het enige land waar godsdienstvrijheid heerste. Zijn familie was heel godsdienstig en voortdurend op zoek naar de waarheid.

Joseph moest beslissen bij welke van de vele christelijke kerken hij zich moest aansluiten. Na zorgvuldig onderzoek wist Joseph nog steeds niet van welke kerk hij lid moest worden. ‘Zo groot waren de verwarring en de twist tussen de verschillende gezindten dat het onmogelijk was voor iemand van mijn jeugdige leeftijd […] om met enige zekerheid uit te maken wie er gelijk had en wie ongelijk. […] Te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg ik me vaak af: Wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperingen heeft gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te weten?’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:8, 10 .)

Hij zocht in de Bijbel naar een antwoord. Hij las: ‘Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden’ (Jakobus 1:5). Met zijn eenvoudige geloof besloot hij dat te proberen. In het voorjaar van 1820 ging hij naar een nabijgelegen bos en knielde neer in gebed. Hij beschrijft zijn ervaring als volgt: ‘[Ik zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. […] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17 .) In zijn visioen verschenen God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus. De Heiland zei dat Joseph zich bij geen van de kerken moest aansluiten. Hoewel veel goede mensen in Christus geloofden en zijn evangelie probeerden te begrijpen en verkondigen, hadden ze destijds niet alle waarheid noch het gezag om te dopen en andere verlossende verordeningen te verrichten. Het visioen was het begin van de herstelling van de kerk van Jezus Christus op aarde, die in opdracht van God tien jaar later door een wijzere, door hemelse boodschappers opgeleide Joseph Smith werd gesticht. Opnieuw kon iedereen de vreugde en zegeningen ervan ontvangen.

Meer over Joseph Smith te weten komen

Bevoegdheid om zijn herstelde kerk te leiden

Wat houdt goddelijk gezag eigenlijk in? De bevoegdheid om in Gods naam te handelen, wordt het priesterschap genoemd. Sommige mensen denken ten onrechte dat iemand de macht krijgt om andere mensen te vertellen wat ze moeten doen. Het gezag houdt in dat iemand ten behoeve van de kerk in Gods naam kan handelen — net als we iemand een volmacht geven om namens ons te handelen.

Voordat Joseph Smith De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen stichtte, kreeg hij het gezag van het priesterschap van Johannes de Doper, Petrus, Jakobus en Johannes, die hun ‘macht en gezag’ van Jezus Christus hadden ontvangen (Lucas 9:1). Deze mannen verschenen als engelen en verleenden het priesterschap aan Joseph Smith. Momenteel is Russell M. Nelson de bevoegde profeet van God. Hij en de andere apostelen van de kerk kunnen hun priesterschapsgezag met een ononderbroken lijn van ordeningen tot Jezus Christus terugvoeren.

Het Boek van Mormon

Het Boek van Mormon getuigt dat Jezus Christus daadwerkelijk op aarde heeft geleefd en nog steeds onze Heiland is. Het is ook een testament dat het bestaan van Jezus Christus en de waarheid van de Bijbel bevestigt. Het verslag van de oorsprong ervan is net zo wonderbaarlijk als de andere gebeurtenissen rond de herstelling van de kerk.

In 1823 werd Joseph Smith bezocht door een hemelse boodschapper die Moroni heette, net als engelen in het Nieuwe Testament vaak aan de apostelen verschenen. Moroni zei tegen Joseph dat er een verslag van de oude inwoners van Amerika in een nabijgelegen heuvel was begraven. Hij zei dat het verslag de volheid van het evangelie van Jezus Christus bevatte en dat het op dunne gouden platen was gegraveerd. Joseph vertaalde het boek in het Engels. Het boek werd het Boek van Mormon genoemd, naar Mormon, de profeet vanouds die het had samengesteld.

Het Boek van Mormon, dat in dezelfde schriftuurlijke stijl als de Bijbel is geschreven, gaat over de moeilijkheden van de rechtschapen mensen in die tijd. Zij probeerden de geboden van God na te leven. Net als tegenwoordig soms gebeurt, werden ze vanwege hun geloof uitgelachen en vervolgd. Een bijzonder inspirerend gedeelte van het boek gaat over het bezoek van Christus in Amerika vlak na zijn opstanding. Hij liet de mensen de littekens van de wonden in zijn handen, voeten en zijde voelen. Hij zegende en genas ze, Hij verrichtte wonderen en Hij verleende twaalf mannen dezelfde bevoegdheid als zijn twaalf apostelen die in de Bijbel genoemd worden. De invloed van zijn bezoek was zo groot dat het volk bijna 170 jaar lang in vrede en rechtschapenheid leefde.

Kom meer over het Boek van Mormon te weten

God is uw dierbare hemelse Vader

Een van de voornaamste waarheden van de herstelde kerk is dat God onze hemelse Vader is en dat wij zijn geestkinderen zijn. Hij kent ons persoonlijk en heeft ons meer lief dan we kunnen begrijpen. Hij wil dat wij succes hebben in dit leven en bij Hem terugkeren. Ons leven op aarde maakt deel uit van zijn plan om ons een lichaam te geven en ons te laten leren, groeien en vreugde vinden. Soms is het leven moeilijk, eenzaam of beangstigend, maar uw hemelse Vader bekommert Zich altijd om u. In antwoord op uw gebeden geeft Hij u troost, gemoedsrust en leiding.

Hij heeft een pad voor ons bereid waardoor wij gezegend worden als we het volgen. Dat is het pad dat we moeten volgen om bij Hem terug te keren. Het stelt ons ook in staat om de volheid van de zegeningen van de verzoening te ontvangen. Als we het volgen, zullen we meer gemoedsrust en vreugde in dit leven en in het hiernamaals vinden.

Het gezin is een essentieel onderdeel van Gods plan

Misschien zijn we opgegroeid in een gelukkig en veilig gezin met twee liefdevolle ouders. Misschien was dat niet zo en was onze jeugd moeilijk, zonder de liefde en steun waar we zoveel behoefte aan hadden. Maar ook als volwassene willen we een gelukkig gezinsleven.

Het is niet altijd eenvoudig om vredig in een gezin te leven, maar in Gods herstelde kerk zijn het huwelijk en het gezin de belangrijkste maatschappelijke eenheden op aarde en in de eeuwigheid. God verwacht van ons dat wij ons uiterste best doen om ons op ons eeuwige gezin voor te bereiden. Als we ons huwelijk en gezin grondvesten op, en in stand houden met, de beginselen van geloof, gebed, bekering, vergeving, respect, liefde, mededogen, werk en gezonde ontspanning, kan het gezin een toevluchtsoord van gemoedsrust en grote vreugde zijn.

We mogen niet ontmoedigd raken. Hoe goed we ook ons best doen, ons huwelijk en gezin zullen niet volmaakt zijn. Ze maken deel uit van het groeiproces dat we doormaken. God wil dat we leren om geduldig en liefdevol te zijn als onze huwelijkspartner, peuter of tiener weerspannig is. Het is onze taak om ze te dienen, waardoor we meer op God gaan lijken.

Meer te weten komen over het verstevigen van de gezinsbanden

Hoe God tegenwoordig tot ons spreekt

Hij geeft ons ook instructies door middel van zijn profeten die het gezag hebben om in zijn naam te spreken en te handelen. In de geschiedenis hebben moedige profeten als Noach, Abraham, Mozes, Petrus, Johannes de Doper, de apostel Paulus en vele anderen een krachtig getuigenis van Christus gegeven om ons geloof in Hem te laten groeien.

Toen Joseph Smith in 1844 in Carthage (Illinois, VS) werd vermoord, kwam het leiderschap van de herstelde kerk op de schouders van Brigham Young terecht, die de senior apostel was. Onder leiding van Christus bestuurde hij 33 jaar lang de kerk. In 1847 leidde hij de eerste groep pioniers over de vlakten naar de Salt Lake Valley. Hij hield toezicht op de emigratie van ruim zeventigduizend mensen uit de Verenigde Staten en Europa, en hij vestigde 350 nederzettingen in het westen van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De opvolging van de profeten is tot op heden voortgezet. Russell M. Nelson is onze huidige profeet en president van de kerk. Hij wordt bijgestaan door twee raadgevers: Dallin H. Oaks en Henry B. Eyring. Samen vormen zij het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (net als Petrus, Jakobus en Johannes in de tijd van Christus). Net zoals God de Israëlieten door middel van zijn profeet Mozes uit slavernij naar een betere plek leidde, leidt Hij ons naar een gelukkiger, vrediger leven als wij besluiten om Jezus Christus te volgen door diens hedendaagse profeet te volgen. Wij zijn allemaal uitgenodigd om de woorden van de hedendaagse profeten te lezen of ernaar te luisteren, en te overwegen wat ze in ons dagelijks leven kunnen betekenen.