ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Jezus Christus

Onze Heiland Jezus Christus

Jezus Christus is de Heiland van de wereld en de Zoon van God. Hij is onze Verlosser. In de Bijbel staat dat Maria de moeder van Jezus was. Zijn aardse vader was Jozef. Hij was geboren in Betlehem en opgegroeid in Nazaret. Hij werkte samen met Jozef als timmerman. Toen hij dertig was, begon hij aan zijn driejarige zending om de mensen in het heilige land te onderwijzen, te zegenen en te genezen. Hij stichtte ook zijn kerk en gaf zijn apostelen ‘macht en gezag’ (Lucas 9:1) om met zijn werk te helpen.

Maar wat bedoelen we als we zeggen dat Hij de Heiland van de wereld is? De Verlosser? Deze titels wijzen op de waarheid dat Jezus Christus de enige persoon is door Wie we bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Jezus leed en werd gekruisigd voor de zonden van de wereld, waardoor Hij al Gods kinderen de gave van bekering en vergeving gaf. Alleen door zijn barmhartigheid en genade kunnen we verlost worden. Door zijn opstanding heeft Hij het mogelijk gemaakt dat iedereen de lichamelijke dood kan overwinnen. Deze gebeurtenissen worden de verzoening genoemd. Kortom, Jezus Christus heeft ons van zonde en dood gered. Daarom is Hij letterlijk onze Heiland en Verlosser. In de toekomst zal Jezus Christus terugkeren om duizend jaar lang op aarde te regeren. Jezus Christus is de Zoon van God, en Hij zal altijd onze Heiland zijn.

Wat Jezus Christus voor ons betekent

God is onze hemelse Vader, en net als iedere ouder wil Hij dat wij, zijn kinderen, gelukkig zijn. In de Schriften zegt Hij: ‘Dit is mijn werk en mijn heerlijkheid: de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mens tot stand te brengen’ (Mozes 1:39). Het eeuwige leven betekent voor eeuwig in de hemel wonen, in zijn tegenwoordigheid, met onze familie. God heeft ons geboden gegeven, die ons leren wat goed en kwaad is, en die ons de weg naar het grootste geluk wijzen. Jezus Christus heeft gezegd: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ (Johannes 14:15). Maar in de Schriften staat ook: ‘Niets wat onrein is, kan bij God wonen’ (1 Nephi 10:21). Hoe goed we ook ons best doen om rechtschapen te leven, we zondigen allemaal. Dus hoe kunnen we in Gods volmaakte koninkrijk wonen als we onvolmaakt zijn?

God heeft Jezus Christus naar de aarde gestuurd om onze zonden en onvolmaaktheden op Zich te nemen. ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe’ (Johannes 3:16).

Jezus Christus heeft voor ons geleden

Zelfs voordat God de wereld schiep, bereidde Hij een plan voor dat ons in staat zou stellen om te leren en te groeien. Jezus Christus staat centraal in dat plan. Christus had niet alleen de taak om ons over God de Vader te vertellen en hoe we moeten leven, maar ook om voor ons de weg te bereiden zodat wij vergeving van onze zonden konden ontvangen. Een zonde is meer dan een vergissing. Als we zondigen, overtreden we Gods geboden of handelen we niet in overeenstemming met onze kennis van de waarheid (Jakobus 4:17).

Voordat Hij werd gekruisigd, bad Jezus in de Hof van Getsemane voor ons tot God. Christus’ lijden voor onze zonden in Getsemane en aan het kruis op Golgota wordt de verzoening genoemd. Hij leed voor ons zodat wij rein kunnen worden en bij onze hemelse Vader kunnen terugkeren. Het evangelie van Jezus Christus is het ‘goede nieuws’ van het offer dat Christus voor ons heeft gebracht, zodat wij bij de Vader kunnen terugkeren. ‘Hoe belangrijk is het dus om deze dingen bekend te maken aan de bewoners der aarde, opdat zij zullen weten dat geen vlees in de tegenwoordigheid Gods kan wonen, behalve door de verdiensten en de barmhartigheid en de genade van de heilige Messias’ (2 Nephi 2:8).

Geloof in Jezus Christus

Geloof in Jezus Christus leidt ons ertoe om goede werken te doen. In de Bijbel staat dat ‘het geloof zonder de werken niets uitwerkt’ (Jakobus 2:20). Dat houdt niet in dat we door goede werken verlost kunnen worden, want er is geen hoeveelheid goede werken die zonder het zoenoffer van Christus onze ziel kan reinigen of zelfs maar een kleine zonde kan wegwassen. Maar wie oprecht geloof in Christus hebben, zullen Hem volgen en net als Hij goede werken verrichten, zoals armen en behoeftigen helpen, zieken verzorgen, eenzame mensen bezoeken en goede wil en liefde aan alle mensen tonen.

Als we zijn voorbeeld volgen en naar zijn woorden leven, voelen we ons geloof groeien totdat het een actieve kracht in ons leven wordt, waarmee we ons van onze zonden kunnen bekeren en onze problemen kunnen overwinnen. Geloof in Jezus Christus is niet slechts een geloofsuiting — het is een bron van kracht die we iedere dag kunnen hernieuwen door zijn woorden te bestuderen, te bidden en getrouw zijn voorbeeld te volgen.

Bekering

Door ons geloof in Jezus Christus willen we een goed leven leiden. Als we hebben gezondigd en ons bekeren, hebben we berouw en verdriet over wat we hebben gedaan. Toen Hij de aarde schiep, wist God dat we niet volmaakt zouden zijn. Daarom zorgde Hij ervoor dat we onze zonden konden overwinnen. De mogelijkheid om ons te bekeren, is een van onze grootste zegeningen.

Als we ons willen bekeren, moeten we berouw hebben van wat we verkeerd hebben gedaan, ons uiterste best doen om eventuele schade te herstellen en onze zonden verzaken. Bekering kan moeilijk zijn en er is veel eerlijkheid voor nodig. Maar de vreugde en vrijheid die we voelen als we ons van onze zonden afkeren, is zeker de moeite waard. Omdat Christus voor onze zonden geleden heeft, kunnen wij vergeving ontvangen als wij ons bekeren. Daarom is de verzoening zo belangrijk voor ons allemaal.

Wij geloven dat we door de verzoening van Christus in staat worden gesteld om ons te bekeren en van onze zonden gereinigd te worden. Als we zeggen dat we ons van onze zonden moeten bekeren, klinkt dat als een straf. Maar de werkelijke straf bestaat uit de schuldgevoelens, het verdriet en de teleurstelling die we ervaren als we zondigen. Bekering is daarom het tegenovergestelde van straf, omdat we erdoor in staat gesteld worden om in Gods ogen rein te worden en de schuldgevoelens kwijt te raken die uit verkeerde beslissingen voortkomen.

Doop

De doop is een belofte of een verbond dat we Jezus Christus de rest van ons leven zullen volgen. Als we geloof in Hem ontwikkelen en ons van onze zonden bekeren, doopt iemand met het gezag van God ons door onderdompeling. Deze verordening, of ceremonie, is een symbool van de begrafenis om ons oude leven af te sluiten en de wedergeboorte om als volgeling van Jezus Christus een nieuw leven te beginnen.

Als we gedoopt worden, nemen we de naam van Christus op ons. Als christenen proberen we Hem in alle aspecten van ons leven te volgen. Toen Jezus Christus op aarde was, liet Hij zich dopen. Hij heeft ons gevraagd om zijn voorbeeld te volgen en ons te laten dopen (zie 2 Nephi 31:12). Hij heeft beloofd dat als we zijn voorbeeld volgen en de verbonden naleven die we bij de doop sluiten, we zijn Geest bij ons zullen hebben om ons te leiden. Omdat onze hemelse Vader een rechtvaardige en liefdevolle God is, krijgt iedereen de kans om door middel van de doop Jezus Christus te aanvaarden, in dit leven of in het volgende leven.

Toen Jezus was gedoopt, zei een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen’ (Marcus 1:11). Wij geloven dat God ook zijn welbehagen in ons heeft als wij zijn Zoon volgen en ons laten dopen. Hij ziet alles wat wij doen, Hij kent ons bij naam, en Hij wil dat wij rein worden zodat we in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren.

De gave van de Heilige Geest

Toen Jezus Christus op aarde leefde, zei Hij tegen Nikodemus: ‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5). Nadat we ‘uit water’ geboren zijn, worden we uit ‘Geest’ geboren wanneer we de gave van de Heilige Geest ontvangen. Iemand met het gezag van God legt zijn handen op ons hoofd om ons de gave van de Heilige Geest te verlenen (Handelingen 8:17). Deze ceremonie wordt de bevestiging genoemd. De Heilige Geest is een geest. Hij is het derde lid van de Godheid, samen met onze hemelse Vader en Jezus Christus. Als we de gave van de Heilige Geest ontvangen en in ootmoed voor God wandelen, kan Hij altijd bij ons zijn. We noemen het een gave omdat we van God de Heilige Geest krijgen om ons te leiden als we moeilijke beslissingen moeten nemen, ons te troosten als we verdrietig zijn, ons verstand en onze gevoelens te beïnvloeden, en ons de waarheid te doen inzien. Deze goddelijke hulp herinnert ons eraan dat God ons allen liefheeft en ons in moeilijke tijden wil helpen.

Onophoudelijk christelijk leven

Een band met Jezus Christus lijkt op een band met anderen — hij kan vervagen als we niet veel contact hebben. Er is inspanning voor nodig om voldoende geloof in Christus te hebben om ons te bekeren, ons te laten dopen en de Heilige Geest te ontvangen. Maar we moeten ons best doen om Christus te volgen als we al Gods zegeningen willen ontvangen.

Het gaat erom dat we het evangelie van Jezus Christus als een levenswijze beschouwen, niet als een controlelijst. We kunnen ons geloof in Christus dagelijks ontwikkelen door zijn woorden in de Schriften te bestuderen en tot onze hemelse Vader te bidden. Als we zondigen, kunnen we ons met een berouwvol hart bekeren omdat de verzoening van Jezus Christus oneindig is. We kunnen ons de beloften en zegeningen van de doop herinneren als we iedere zondag in de kerk aan het avondmaal deelnemen. Terwijl Hij ons terug naar God leidt, kunnen we op de troost en leiding van de Heilige Geest blijven vertrouwen.

Zelfs als we ons best doen om het voorbeeld van Christus te volgen, worden we soms met problemen geconfronteerd die frustratie, teleurstelling en zelfs wanhoop kunnen veroorzaken. Veel dingen die ons deprimeren zijn niet het gevolg van zonde. De dood of ziekte van een dierbare, spanning op het werk, of moeilijkheden met het opvoeden van de kinderen kunnen bijvoorbeeld problemen of hartzeer veroorzaken. Jezus Christus heeft gezegd: ‘Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Matteüs 11:28). Zodra we bereid zijn op Hem te vertrouwen, zullen we zijn liefde voelen. Dat is ook een zegen van onophoudelijk christelijk leven — hoe dichter we bij Jezus Christus komen, hoe meer we gaan beseffen dat God Zich bewust is van onze vreugde en ons verdriet. Dan vinden we troost in de gedachte dat God een plan van geluk voor ons heeft. Met de hulp van Christus kunnen we blijmoedig dat plan vervullen en bij onze Vader in de hemel terugkeren. Dat geeft ons meer inzicht en helpt ons met de problemen in het dagelijks leven.