ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Joseph Smith

Joseph Smith: een profeet van God

Het westelijke gedeelte van de staat New York stond in het begin van de negentiende eeuw bekend als het ‘Verzadigde gebied’. De bezieling voor godsdienst was intensief. Veel godsdiensten stuurden predikanten om bekeerlingen aan hun kudden toe te voegen. Er werd verondersteld dat er niemand meer te bekeren was. Het was een tijd en plek van godsdienstige beproering.

In die omstandigheden werd Joseph Smith jr., zoon van Joseph Smith en Lucy Mack Smith, geboren. Hun grote gezin bevond zich in het hart van dit gebied met godsdienstig oproer. Ze wilden een goed leven leiden, maar wisten niet zeker bij welke kerk ze zich moesten aansluiten. De gezinsleden neigden naar verschillende godsdiensten, maar geen van hen wist zeker dat zijn of haar kerk de ware kerk van Christus was.

Leden van de mormoonse kerk vertellen over hun gevoelens en geven hun getuigenis van de profeet Joseph Smith.

Op zoek naar de waarheid

Als veertienjarige jongeman had Joseph al een verlangen naar de waarheid. Net als de rest van zijn gezin was hij heel godsdienstig, en toen het tijd werd om zich bij een van de vele christelijke kerken aan te sluiten, wist hij niet wat hij moest doen. Na zorgvuldig onderzoek was hij nog steeds in de war. Later schreef hij: ‘Zo groot waren de verwarring en de twist tussen de verschillende gezindten dat het onmogelijk was voor iemand van mijn jeugdige leeftijd […] om met enige zekerheid uit te maken wie er gelijk had en wie ongelijk […]. Te midden van deze woordenstrijd en botsende meningen vroeg ik me vaak af: Wat staat mij te doen? Welke van al deze groeperingen heeft gelijk, of hebben ze allemaal ongelijk? Als er één gelijk heeft, welke is dat dan en hoe kom ik dat te weten?’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:8, 10 .)

Joseph zocht in de Bijbel naar een antwoord. Hij las:

Deze tekst maakte grote indruk op hem. Hij besloot om in gebed te vragen wat hij moest doen. Hij geloofde dat God hem zou horen en antwoorden.

Een profeet van God

In het voorjaar van 1820 ging Joseph vlakbij zijn huis naar een bos en knielde neer in gebed. Hij heeft zijn ervaring als volgt beschreven: ‘[Ik zag] recht boven mijn hoofd een lichtkolom, de helderheid van de zon overtreffend, die geleidelijk neerdaalde tot zij op mij viel. […] Toen het licht op mij rustte, zag ik twee Personen, wier glans en heerlijkheid elke beschrijving tarten, boven mij in de lucht staan. Een van Hen sprak tot mij, mij bij de naam noemend, en zei, wijzend op de ander: Dit is mijn geliefde Zoon. Hoor Hem!’ (Geschiedenis van Joseph Smith 1:16–17 .)

Zie hoe God door de profeet Joseph Smith de volheid van zijn evangelie op aarde heeft teruggebracht (19:15).

Het visioen van onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus was het begin van de roeping van Joseph Smith als profeet van God. Zij vertelden hem dat geen van de kerken op aarde de volledige waarheid hadden. Joseph Smith werd gekozen om de kerk van Christus opnieuw op aarde te vestigen en het priesterschap te herstellen, de bevoegdheid om in Gods naam te handelen. Hij werd door God naar een oude kroniek geleid en kreeg de vaardigheid om die in het Engels te vertalen. Deze kroniek wordt het Boek van Mormon genoemd. De rest van zijn leven bleef hij bidden en openbaringen voor de kerk ontvangen. Deze openbaringen zijn in een boek verzameld dat de Leer en Verbonden wordt genoemd. Daaruit blijkt dat God ook in deze tijd zijn kinderen leidt. Joseph Smith stichtte De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op 6 april 1830.

Een leider van de kerk van Jezus Christus

Als we een verantwoordelijke positie hebben bereikt, hebben we soms het gevoel dat we geen hulp meer nodig hebben. Maar Joseph Smith vertrouwde steeds meer op de Heer toen hij profeet was geworden. Hij wist dat hij niet zijn eigen leringen moest verkondigen, maar de beginselen die God aan hem had geopenbaard. De meeste afdelingen in de Leer en Verbonden zijn Gods antwoorden op de gebeden en vragen van Joseph Smith. Hij vroeg God om onderdelen van het evangelie te verduidelijken, en hij vroeg hoe hij de kerk en het toenemende aantal mormonen moest leiden. God zei dat hij apostelen, profeten en andere leiders moest roepen om de kerk te leiden.

Omdat hun naasten dachten dat ze een commerciële, politieke en godsdienstige bedreiging waren, werden de mormonen vroeger hevig vervolgd. Joseph en de mensen die hij had geroepen om hem te helpen, moesten geregeld naar vriendelijker gebieden verhuizen. Ondanks al het leed dat zij moesten doorstaan, bouwden de leden tempels, deden ze tempelwerk, bouwden ze steden en dienden sommigen in het Amerikaanse leger toen ze naar het westen trokken. Jaren voordat Joseph overleed, gaf de Heer hem de opdracht om het Quorum der Twaalf Apostelen te organiseren, en uiteindelijk verleende hij hun alle sleutels, rechten en bevoegdheden die zij nodig hadden om de kerk te leiden. Na de dood van Joseph Smith werd Brigham Young, de senior apostel, de tweede profeet en president van de kerk. Momenteel is Russell M. Nelson de bevoegde profeet van God. Hij en de andere apostelen van de kerk kunnen hun priesterschapsgezag met een ononderbroken lijn van ordeningen via Joseph Smith tot Jezus Christus terugvoeren.

Een toegewijde echtgenoot en vader

Een van de latere profeten van de kerk heeft gezegd: ‘Geen enkel succes weegt op tegen falen in het gezin.’ Deze uitspraak is ruim een eeuw na de dood van Joseph Smith gedaan, maar Joseph is zijn hele leven een voorbeeld van dit beginsel geweest. Hoewel Joseph vaak werd vervolgd en soms ten onrechte in de gevangenis werd gezet, dacht hij altijd eerst aan zijn gezin. Toen hij in de gevangenis in Missouri zat, schreef hij zijn vrouw, Emma.

Joseph leefde de leerstelling na die hij verkondigde — dat we ons moeten concentreren op het versterken van ons gezin. Toen zijn leven op het spel stond, vertrouwde Joseph op zijn geloof in Jezus Christus, niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn vrouw en kinderen.

Een martelaar van het herstelde evangelie

We denken soms dat sterven voor een goede zaak de zuiverste vorm van toewijding is, maar ergens voor leven is meestal veeleisender. Joseph Smith deed beide. Hij bracht zijn leven in dienst van God door. Hij werd bespot en mishandeld om zijn geloof. Hij overleed niet publiekelijk, met de waardering van de wereld. Hij werd doodgeschoten door een bende terwijl hij op valse aanklachten in de gevangenis zat.

In leven en dood toonde hij zijn toewijding aan God. Er wordt van hem gezegd: ‘In de ogen van God en van zijn volk leefde hij als een groot man en stierf hij als een groot man; en […] heeft hij zijn zending en zijn werken bezegeld met zijn eigen bloed’ (LV 135:3).

Hij deed Gods werk tot aan het einde van zijn leven, en wij eren hem om zijn geloof, nederigheid en toewijding. Wij zijn dankbaar dat hij de kerk heeft gevestigd, dat hij Schriftuur heeft vertaald, dat hij openbaringen heeft ontvangen en dat hij ons in de wegen van God heeft onderricht.

Door de getrouwe wijze waarop Joseph Smith gedurende zijn korte leven zijn werk heeft volbracht, worden wij geïnspireerd om onze eigen taken te vervullen, hoe groot of klein die ook mogen zijn.