ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Kerk van Christus

De Kerk van Jezus Christus

Als we de weg van Jezus Christus volgen, belooft Hij ons veel, onder meer antwoord op onze gebeden en gemoedsrust in onze ziel. We kunnen allemaal wel wat gemoedsrust gebruiken. We hebben allemaal problemen. Hij zegt tegen ieder van ons: leg uw juk neer. Laat mij uw last dragen. Keer de duisternis de rug toe en kom in het licht. Hij belooft ook vrede. ‘Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; […] Uw hart worde niet ontroerd of versaagd’ (Johannes 14:27).

De weg naar onze hemelse Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, wordt beschreven in het herstelde evangelie en verkondigd door De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Die weg begint met de doop in de kudde van Christus, met deelname aan zijn heilige verordeningen en aan de gemeenschap van zijn kerk. De weg wordt voortgezet met een liefdevolle kerkgemeente die wil opbouwen en opgebouwd wil worden — om uiteindelijk in het koninkrijk van God verlost te worden.

Onze leden

Dat is moeilijk voor te stellen, omdat de kerk in 1830 met slechts enkele leden is gesticht. In tegenstelling tot wat u misschien denkt, woont slechts zo’n veertien procent van de leden in de Amerikaanse staat Utah. En ruim de helft woont buiten de Verenigde Staten. De kerk heeft bijna dertigduizend kerkgemeenten en ruim 130 tempels over de hele wereld. De kerk drukt iedere maand tijdschriften in vijftig verschillende talen en heeft ruim honderd miljoen exemplaren van het Boek van Mormon in ruim 93 talen uitgegeven. Met ruim vijftigduizend zendelingen in 162 landen blijft het ledental van de kerk groeien. We komen iedere zondag bij elkaar in plaatselijke kerkgemeenten die wijken of gemeenten worden genoemd. Een bisschop of gemeentepresident offert iedere week vele uren op om zijn kerkgemeente te leiden, waarvoor hij niet wordt betaald.

Onze leden leren kennen

Dienstbetoon in de kerk

Stel dat uw buurvrouw ernstig ziek wordt. Ze bidt vurig dat God haar met gezondheid zal zegenen, haar gemoedsrust zal geven en haar zal helpen om voor haar kinderen te zorgen. God hoort haar gebeden en stuurt een van ons om te helpen. Als wij naar zijn influisteringen luisteren, weten we dat ze een bezoekje, hulp met haar kinderen en wellicht een warme maaltijd nodig heeft. Als we elkaar dienen, dienen we God. We dienen ook vrijwillig in onze kerkgemeente. We geven bijvoorbeeld les in een zondagsschoolklas, we geven leiding aan jongeren, we organiseren dienstbetoonprojecten of we maken het kerkgebouw schoon.

Zegeningen van de tempel

Waarom mormonen tempels bouwen 03:14

Wat geeft ons meer vreugde dan weten dat we voor eeuwig als gezin bij elkaar kunnen zijn? Het voornaamste doel van de ruim 130 heilige tempels is gezinnen voor eeuwig te verenigen. Als een man en vrouw in een tempel zijn verzegeld, eindigt hun huwelijk niet bij de dood, maar kan het voor eeuwig duren. In de tempel kunnen de leden ook belangrijke verordeningen verrichten voor familieleden die zijn overleden voordat ze de kans hebben gehad om lid van de kerk te worden. Dat houdt in dat ze zelfs na hun dood Gods heilsplan kunnen aanvaarden. Iedereen is welkom om het prachtig onderhouden tempelterrein van onze tempels te bezoeken. Voordat een tempel officieel wordt ingewijd, worden er voor iedereen open dagen gehouden. Daarna is de tempel alleen voor waardige leden van de kerk toegankelijk.

Een verbondsvolk

Een verbond is een plechtige overeenkomst tussen God en zijn kinderen. We worden een verbondsvolk door de heilige beloften dat we Gods geboden zullen gehoorzamen. De Heer heeft gezegd: ‘Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren’ (Johannes 14:15). Hij heeft ons lief en helpt ons om bij Hem terug te keren. Om ervoor te zorgen dat verbonden geldig zijn, nemen we deel aan een heilige ceremonie, een verordening genoemd, die wordt geleid door iemand die Gods gezag heeft.

Jezus laat zich dopen door Johannes de Doper De eerste daarvan is de doop. Door de doop gaat de poort open naar het pad dat ons naar zijn tegenwoordigheid terugleidt. Met dat verbond verbinden we ons om Jezus Christus de rest van ons leven te volgen. Het is een symbool van het einde van ons oude leven en het begin van een nieuw leven als discipel van Christus. Als wij ons op de weg begeven die naar God leidt, aanvaarden we ook andere verbonden en ontvangen we nog andere verordeningen. Mannen die naar de kerknormen leven, worden tot het priesterschap geordend. In onze tempels sluiten we onze belangrijkste verbonden tijdens de huwelijksverordening waarbij man en vrouw zich voor eeuwig verenigen. Hun kinderen kunnen dan deel uitmaken van hun eeuwige gezin.

Meer over Gods geboden te weten komen

De Schriften bestuderen

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat we nu baat hebben bij iets dat meer dan duizend jaar geleden is opgeschreven. Maar omdat Gods wijsheid eeuwig is, kunnen we de Schriften bestuderen en in ons leven toepassen. Ze zijn een handleiding waarmee we onze dagelijkse problemen kunnen oplossen. Ze zijn ook de beste motiverende literatuur. Ze bieden in iedere situatie hoop en troost. God wil dat we zijn Schriften bestuderen zodat we zijn wil leren kennen. Wij erkennen de volgende boeken als Schriftuur: de Bijbel, het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde.

Meer over het Boek van Mormon en de Bijbel

Vaak bidden

Iedereen kan altijd en overal bidden. Of we neerknielen, zitten of staan, hardop of in stilte bidden, in een groep of alleen bidden, God zal ons horen en antwoorden. Het gebed is zo eenvoudig dat we soms niet waarderen wat een voorrecht het is. Het is een rechtstreekse verbinding met onze hemelse Vader die ons met al onze vragen en problemen wil helpen. Hoewel Hij niet altijd onmiddellijk of volgens onze verwachting antwoordt, geloven we wat in de Schriften staat: ‘Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden’ (Matteüs 7:7).

Onze leidinggevenden steunen

Mormonen zijn lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze hebben toegezegd Gods wil te gehoorzamen. Die wil wordt ons bij monde van profeten en apostelen bekendgemaakt. Dat houdt in dat we met een gebed in ons hart naar hun woorden luisteren, ze steunen en voor hun welzijn bidden. Vrouwen en mannen gaan op zending, geven leiding, nemen deel aan raden, geven les en spreken gebeden uit tijdens de erediensten. Vrouwen geven leiding aan verscheidene wereldwijde organisaties van de kerk, zoals de zustershulpvereniging, de grootste vrouwenorganisatie in de wereld; de jongevrouwenorganisatie, voor jongevrouwen van twaalf tot achttien jaar; het jeugdwerk, voor kinderen van achttien maanden tot twaalf jaar. De mogelijkheden om dienstbaar te zijn, zijn bijna oneindig. De mannen en vrouwen in de kerk streven er samen naar om gehoor te geven aan de oproep van de Heiland, die zijn discipelen vroeg om zijn schapen te weiden (Johannes 21:16-17).

Voorbereid zijn

Het lijkt wel of we bijna wekelijks van een nieuwe ramp ergens in de wereld horen. Maar er kunnen ook calamiteiten bij ons thuis voorkomen. Calamiteiten zoals werkloosheid, overweldigende schulden, een ernstig ongeluk, een hypotheek die we niet meer kunnen betalen enzovoort. Wij geloven dat we zoveel mogelijk op dergelijke calamiteiten voorbereid moeten zijn. We krijgen bijvoorbeeld het advies om voldoende voedsel, water en financiële middelen in voorraad te hebben.

Humanitaire hulp en welzijnszorg

Als aardbevingen en overstromingen schade aanrichten, staat de kerk bijna altijd klaar om met de bijdragen van de leden hulp te bieden. We discrimineren niet op godsdienst, afkomst of nationaliteit. Er wordt hulp verleend in 147 landen, met een geschatte jaarlijkse waarde van tientallen miljoenen euro’s. Als onderdeel van Gods plan moeten we elkaars lasten dragen en zijn helpende handen hier op aarde zijn. Het welzijnsprogramma van de kerk helpt ook mensen in onze omgeving door ze materiële hulp in de vorm van voedsel, kleding en arbeidsbemiddeling te bieden. Ontvangers krijgen de kans om zo mogelijk voor de hulp te werken.

Tiende en vastengaven

De Heer heeft ons geboden om een tiende deel van ons inkomen te betalen om zijn kerk op aarde te financieren. De kerk heeft geen betaalde geestelijken. God belooft grote zegeningen aan wie hun tiende betalen. Tiende betalen is ook een manier om te laten zien dat materiële zaken en het vergaren van rijkdom niet de belangrijkste doelen in ons leven zijn. Tiende is niet iets nieuws. Al in het Oude Testament, vóór de geboorte van Christus, wordt tiende genoemd (zie Maleachi 3:8-10). Eén keer per maand wordt er ook van ons verwacht dat we twee maaltijden overslaan en minimaal de tegenwaarde daarvan als vastengave betalen. Bisschoppen kunnen deze bijdragen gebruiken om in hun gebied voor de armen te zorgen.

Zijn woord verkondigen

De kerk heeft ruim vijftigduizend zendelingen die dat doen. U hebt ze vast weleens op straat gezien. Ze vallen op omdat ze altijd met z’n tweeën zijn, een donker pak of een jurk dragen, en een naambordje op hebben. De meeste zijn jonge mensen onder de 25, maar er zijn ook veel gepensioneerde echtparen die op zending gaan. Hun toewijding is indrukwekkend als je bedenkt dat de meeste tussen de 18 en 24 maanden werkzaam zijn en hun zending volledig zelf bekostigen, met uitzondering van de reis naar en van hun zendingsgebied. ‘Dat was de beste tijd van mijn leven!’ is een veel gehoorde uitdrukking van teruggekeerde zendelingen.

We verkondigen het woord van Christus ook thuis, in onze omgeving en in onze kerkgemeente. Alle mormonen, waaronder kinderen en tieners, houden toespraken in de kerk. We geven lessen in het jeugdwerk (de kinderorganisatie), de jongemannen en de jongevrouwen (onze jongeren).

We geven lessen in het jeugdwerk (de kinderorganisatie), de jongemannen en de jongevrouwen (onze jongeren), de zustershulpvereniging (voor volwassen vrouwen) en de priesterschap (voor mannen). We geven doordeweekse godsdienstlessen aan tieners en studenten. Gods boodschap in woord en daad verkondigen is een essentieel onderdeel van ons leven.

In uw eigen omgeving met mormoonse zendelingen praten

Onze naasten helpen

We verkondigen Gods woord als we aan zijn werk bijdragen. Dat houdt in dat we verder kijken dan onze eigen kerkgemeente. Het betekent dat we vrijwilligerswerk in de gemeenschap doen en de armen en behoeftigen helpen. Christus heeft gezegd:

‘In zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan’ (Matteüs 25:40).

De eerste mormonen moesten veel vervolging doorstaan omdat hun naasten zich commercieel, politiek en godsdienstig bedreigd voelden. Zelfs tegenwoordig worden we nog uitgelachen vanwege enkele afwijkende geloofsovertuigingen zoals het feit dat we geen alcohol drinken, kuisheid betrachten vóór het huwelijk en fatsoenlijke kleding dragen. Onze kerkleiders moedigen ons altijd aan om anderen welkom te heten in onze kudde, andere godsdiensten te respecteren en te bewonderen, en niet zelfgenoegzaam te zijn.

Familiegeschiedenis

We krijgen vaak de vraag: ‘Waarom zo’n belangstelling voor familiegeschiedenis?’ Omdat we geloven dat de weergaloze zegeningen van onze tempel de ceremonies zijn die man, vrouw en kinderen voor eeuwig aan elkaar verbinden. We willen dat iedereen de kans krijgt om ze te ontvangen — zelfs onze voorouders die al zijn overleden. Daarom verrichten we de tempelverordeningen plaatsvervangend voor ze. Wie is overleden, krijgt dan de kans om ze in de geestenwereld te aanvaarden of te verwerpen. Daarom is genealogisch of familiehistorisch onderzoek de belangrijke voorloper van het tempelwerk voor de doden.

Omdat we inzien dat miljoenen mensen over de hele wereld om allerlei redenen interesse in familiegeschiedenis hebben, stellen wij onze verzamelingen met gemicrofilmde en gedigitaliseerde documenten gratis ter beschikking. De bibliotheek voor familiegeschiedenis in Salt Lake City (Utah, VS) is de grootste genealogische bibliotheek in de wereld en biedt toegang tot vele documenten, met ruim twee miljard namen van overleden mensen. We hebben ook een van de populairste genealogische websites, die gratis toegankelijk is op www.familysearch.org . De website bevat zo’n miljard namen uit ruim 110 landen en gebieden en bevat onder andere de volkstelling van de Verenigde Staten van 1880, de volkstelling van Canada van 1881, de volkstelling van Groot-Brittannië van 1881, het gegevensbestand van Ellis Island en de documenten van Freedman’s Bank.

Waarom is familiegeschiedenis belangrijk?