ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Levenslang leren

Kennis vergaren

Op hoeveel van onze bezittingen hebben we een levenslange garantie? Als we geluk hebben misschien een messenset, een keukentafel of wat gereedschap. Welke van onze bezittingen hebben een eeuwige garantie? Joseph Smith heeft gezegd: ‘Welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het met ons herrijzen’ (Leer en Verbonden 130:18). Dat betekent dat alles wat we nu leren bij ons zal blijven en ons tot nut zal zijn, ook na ons aardse leven. God verwacht van ons dat wij zoveel mogelijk kennis vergaren — op school, op ons werk en door zelfstudie. Als we dat doen, kunnen we de dagelijkse problemen overwinnen, dichter bij Hem komen en ons op het volgende leven voorbereiden.

Belang van geestelijk en wereldlijk onderwijs

Stel u voor hoe onevenwichtig een musicus zou zijn als hij slechts één soort muziek had gestudeerd. Wij groeien en ontwikkelen ons sneller als we onze geestelijke studie combineren met hard werken en studeren, net als Jezus Christus deed toen hij op aarde kwam, de natuur observeerde en het vak van timmerman leerde. We zouden zijn voorbeeld moeten volgen door toe te nemen ‘in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen’ (Lucas 2:52).

Mormonen worden aangemoedigd om zowel wereldlijke als geestelijke kennis te vergaren. Wereldlijke kennis zoals de vakken die we op school leren — wiskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, literatuur, talen, muziek enzovoort. Geestelijke kennis leren we door Schriftstudie, gebed en kerkgang — zoals kennis over het plan van geluk van onze hemelse Vader, het evangelie van Jezus Christus en de manier waarop we ons geloof kunnen ontwikkelen. Door beide soorten kennis kunnen we te weten komen hoe we op evenwichtige wijze onze problemen kunnen overwinnen.

We komen op aarde volgens Gods plan, zodat we alle geweldige en moeilijke dingen op aarde kunnen leren en ervaren. We moeten goede leerlingen zijn om van onze tijd op aarde het beste te maken.

Wereldlijke kennis en geestelijke kennis kunnen elkaar aanvullen. Omdat God de aarde en alles daarop heeft geschapen, kunnen we geologie, natuurkunde en biologie studeren om meer over onze Schepper te leren. Schrijvers en dichters kunnen met hemelse inspiratie schrijven. Als we hun werk lezen, kunnen we inzicht krijgen in de aard van onze ziel en wat het betekent om mens te zijn. Soms kunnen we Gods liefde voelen als we naar een muziekstuk luisteren. Wereldlijke kennis en geestelijke kennis zijn gebaat bij samenspraak. Beide vereisen observatie, werk en oefening. Hoewel we wereldlijk en geestelijk soms als tegenovergesteld of zelfs tegenstrijdig beschouwen, zullen we door ware kennis van God en de wereld die Hij heeft geschapen beter begrijpen dat kennis van de ene wordt aangevuld door kennis van de andere.

Scholing en alfabetisme

Alfabetisme is essentieel om wereldlijke en goddelijke zaken te begrijpen. We moeten weten wat er in de Schriften en andere goede boeken staat. Want hoe beter opgeleid we zijn, hoe sneller we materieel en geestelijk vooruitgang maken. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt cursussen om mensen te leren lezen. De kerk schenkt ook geld aan andere internationale initiatieven.

Als we kunnen lezen en een goede opleiding volgen, krijgen we kennis en wijsheid, waardoor we in staat zijn om goede beslissingen te nemen en te weten wat waar is. Onderwijs en alfabetisme zijn ook sleutels tot persoonlijke groei en dienen als voorbereiding op een baan. Ze dragen bij tot een sterk gezin en dienstbaarheid in de kerk, en maken een zinvolle bijdrage aan de samenleving mogelijk. Als we kunnen lezen en naar school kunnen gaan, worden we betere burgers, betere gezinsleden, betere werknemers en betere kinderen van God. President Dieter F. Uchtdorf van het Eerste Presidium van de kerk heeft gezegd: ‘Moedig uw gezinsleden […] aan om te leren en beter opgeleid te worden. Als u niet de kans hebt om een opleiding te volgen, zorg er dan voor dat u toch zoveel mogelijk blijft leren. In die omstandigheden kunnen de beste boeken in zekere zin uw “universiteit” worden — een klaslokaal dat altijd open is en waar iedereen wordt toegelaten.’ Joseph Smith heeft gezegd: ‘Het is voor een mens onmogelijk om in onwetendheid gered te worden’ (Leer en Verbonden 131:6). Als we onze taak vervullen door zo veel mogelijk te leren, kunnen we bijdragen aan de wereld om ons heen en ons voorbereiden om onze hemelse Vader te ontmoeten.

Permanent studiefonds

In 2001 heeft Gordon B. Hinckley, de toenmalige profeet van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een stoutmoedig plan aangekondigd om jongeren in ontwikkelingslanden de kans te geven om een opleiding te volgen die ze zelf niet kunnen bekostigen. Het permanent studiefonds is een programma waardoor mormonen zonder financiële middelen geld kunnen lenen om een beroepsopleiding of gevorderde studie te volgen. Met deze hulp kunnen ze een goede baan vinden om in hun eigen onderhoud te voorzien en uit de armoede te komen. Als ze zich gevestigd hebben, betalen ze de lening terug aan het fonds zodat andere studenten het geld op dezelfde manier kunnen gebruiken. ‘Onderwijs is de sleutel tot allerlei mogelijkheden’, heeft president Hinckley gezegd. De afgelopen negen jaar hebben veertigduizend mannen en vrouwen in veertig landen van dit programma gebruik gemaakt. Het programma wordt gefinancierd door bijdragen van leden en vrienden van de kerk.

Meer over het Permanent studiefonds te weten komen

Seminaries en instituten voor godsdienstonderwijs

Omdat wij van mening zijn dat geestelijk onderwijs een belangrijke plek naast wereldlijk onderwijs inneemt, heeft de kerk in 142 landen het seminarie en instituut georganiseerd.

Op het seminarie kunnen leerlingen van het voortgezet onderwijs — leden van de kerk en anderen — gedurende de week gratis godsdienstlessen volgen. De meeste cursisten komen ’s morgens bij elkaar, voordat ze naar school gaan. Het instituut is een soortgelijk programma voor jongeren van achttien tot dertig dat zij naast hun universitaire of beroepsopleiding volgen. Deze lessen gaan over verschillende onderwerpen, zoals de Schriften, het eeuwig huwelijk, voorbereiding op een zending en vele andere. Vorig jaar hebben ruim zevenhonderdduizend cursisten aan het seminarie en instituut deelgenomen.

Studenten moeten hard aan hun studie werken, maar velen van hen merken dat ze beter met de stress van hun studie kunnen omgaan als ze aan het seminarie of instituut deelnemen. Wij zijn van mening dat als we de geestelijke dimensie van ons geloof op onze studie toepassen — zelfs van stoffelijke zaken — onze intellectuele vaardigheid kan groeien. ‘En indien uw oog alleen op [Gods] eer is gericht, zal uw gehele lichaam met licht vervuld zijn’ en zult u alle dingen doorgronden (Leer en Verbonden 88:67).