Paasweek

In de laatste week van het leven van Jezus Christus veranderde de wereld voorgoed. Zie hoe elke dag van die week ons meer inzicht geeft in zijn wonderbaarlijke bediening — toen en nu.
 • Jezus Christus rijdt Jeruzalem binnen. Zijn volgelingen spreiden eerbiedig kleren en palmtakken uit op de weg. Het is niet de eerste keer dat Hij de stad binnengaat. In de drie jaar van zijn bediening reist Hij door het Heilige Land. Hij geeft onderwijs, verricht wonderen en verbreidt het licht van het evangelie. Maar deze keer bereidt Jezus Christus zich voor op het verrichten van het wonder aller wonderen.

  De intocht van Jezus Christus vervult profetie, zoals alles wat Hij doet profetie vervult. Zijn aankomst in Jeruzalem is het krachtige bewijs dat God zijn beloften aan zijn kinderen nakomt. Onze hemelse Vader baant voor ons een weg die zonde en dood tenietdoet — en Hij baant die door zijn Zoon, Jezus Christus.

 • Na aankomst in Jeruzalem gaat Jezus Christus bijna onmiddellijk naar de tempel. Daar, in het huis van zijn Vader, ziet Jezus kooplieden en wisselaars hun waar aan de man brengen. Met het gezag dat Hem eigen is, gebiedt Hij hun weg te gaan.

  De reiniging van de tempel in Jeruzalem was een heldhaftige daad. Jezus Christus deed wat Hij juist achtte, ongeacht of het populair was of niet. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Als we Hem volgen, ontvangen wij de kracht om hetzelfde te doen.

 • Jezus’ aanwezigheid in Jeruzalem gaat niet ongemerkt aan de machthebbers voorbij. Zij vinden dat Jezus een gevaar vormt en proberen hem in opspraak te brengen. Op de Tempelberg stellen zij Hem aan de kaak in de hoop dat ze Hem op iets kunnen betrappen wat ze tegen Hem kunnen gebruiken. Maar Jezus’ geïnspireerde antwoorden zijn onberispelijk en zijn vijanden brengen alleen zichzelf in opspraak.

  Ondanks onvoorstelbare tegenwerking kan het werk van Jezus niet worden tenietgedaan. Zijn liefde voor ons is zo groot dat we niet alleen voor de problemen van het leven staan. Als we zijn hulp inroepen, kunnen we zelfs de grootste problemen aan.

 • Wat zich op woensdag heeft afgespeeld is niet bekend. Laten we ons echter niet bezighouden met de vraag waar Jezus geweest zou kunnen zijn, maar ons liever richten op wat Jezus gedurende zijn bediening heeft onderwezen.

  Jezus is de Meesterleraar. Door ons hart voor Hem te openen, krijgen wij antwoord op de belangrijkste vragen van het leven. Maar dan moeten we wel zoals de discipelen vanouds zijn — nederig en oprecht.

 • Jezus viert het Pascha met zijn apostelen, wat later het laatste avondmaal zal worden genoemd. Hij betuigt hun zijn liefde, zowel in woord als in daad. Daarna vertrekken zij naar een rustige tuin die Gethsémané wordt genoemd. Maar wat volgt, dient Jezus alleen te doorstaan. Hij bidt en wordt overmand door onvoorstelbare zielenstrijd. Dit is het begin van de climax van de heilige bediening van Jezus Christus. Hij neemt de zonden van de wereld op Zich.

  Hoewel Hij zelf volmaakt is, boet Jezus Christus voor al onze zonden. Hij brengt een offer dat alleen Hij kan brengen, en Hij doet dat vrijwillig — voor u en voor ieder van ons.

 • Vroeg in de ochtend wordt Jezus verraden en aan de machthebbers uitgeleverd. Na een reeks partijdige rechtszaken wordt Hij tot de kruisdood veroordeeld. Die middag sterft Hij aan het kruis, in het bijzijn van zijn discipelen en aanklagers als getuigen.

  Jezus Christus heeft zoveel pijn geleden, dat Hij zich volmaakt kan inleven in de pijn die wij hebben, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is weer tot leven gekomen. Daarom heeft Hij de macht om ons boven onze moeilijkheden te laten uitstijgen, ongeacht hoe donker en duister die er ook mogen uitzien.

 • De avond ervoor was het lichaam van Jezus Christus in het graf gelegd. De Schriften zwijgen in alle toonaarden over de dag die op de kruisiging volgt.

  Het is waarschijnlijk een dag van diepe reflectie voor zijn volgelingen en hun familieleden geweest. Evenzo vragen wij u en uw gezin tijd vrij te maken om diep na te denken over het lijden van Jezus Christus en waarom Hij daartoe bereid was.

 • Vroeg in de ochtend komt Maria Magdalena, een vriendin en volgelinge van Jezus, bij het graf om het lichaam van Jezus Christus te verzorgen. Tot haar ontsteltenis ziet ze dat het graf leeg is. Ze is daar echter niet alleen. Een man spreekt haar aan. De tuinman veronderstelt zij. Maar dan zegt Hij haar naam: ‘Maria!’ En dan ziet ze het. Het is Jezus. De Christus leeft.

  Jezus Christus heeft de dood overwonnen en is uit het graf opgestaan. En omdat Hij leeft, zullen wij allemaal herleven. Omdat Hij leeft — niet alleen op die derde dag, maar vandaag en elke dag — kunnen wij Hem vinden.

Of lees meer over het leven en de zending van Jezus Christus hier.