ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Gods plan
van geluk

‘Waar kom ik vandaan en waarom?’

Uw leven is niet bij uw geboorte begonnen en zal ook niet bij uw dood eindigen. Voordat u op aarde kwam, woonde u als geest bij onze hemelse Vader, die u geschapen heeft. U kende Hem, en Hij kende u en had u lief. Het was een gelukkige tijd waar we in Gods plan van geluk en het pad naar ware vreugde werden onderricht. Maar net als de meesten van ons het ouderlijk huis verlaten als we opgroeien, wist God dat wij dat ook moesten doen. Hij wist dat we geen verdere vooruitgang konden maken als we niet weggingen. Daarom liet Hij ons naar de aarde gaan om de vreugde — evenals de pijn — van een stoffelijk lichaam te ervaren.

Het leven is soms moeilijk omdat we ons buiten de tegenwoordigheid van God bevinden. En we kunnen ons het voorsterfelijk leven niet meer herinneren zodat we op ons geloof moeten vertrouwen. God heeft niet gezegd dat het gemakkelijk zou zijn, maar Hij heeft wel beloofd dat zijn Geest er zou zijn als we hulp nodig hadden. Hoewel het soms wel zo lijkt, zijn we op onze levensreis nooit alleen.

Gods plan voor u

Dat betekent niet dat Hij verwacht dat u volmaakt bent. Hij weet dat u dat niet bent. Maar Hij verwacht wel dat u hier op aarde uw uiterste best probeert te doen zodat u meer op Hem gaat lijken en van uw fouten leert. Elke keer dat u een verkeerde beslissing neemt en de gevolgen pijnlijk zijn, leidt die beslissing tot droefenis — soms onmiddellijk, soms veel later. En als we goede beslissingen nemen, leidt dat uiteindelijk tot geluk en gaan we meer op onze hemelse Vader lijken.

Ons stoffelijk lichaam ontvangen

Net als God de aarde heeft geschapen zodat u kunt leven en ervaring kunt opdoen, heeft Hij ook u geschapen. Hij heeft u een lichaam van vlees en bloed gegeven, naar het beeld van zijn verheerlijkte lichaam. In het Oude Testament heeft God gezegd: ‘Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis’ (Genesis 1:26). Jakob verklaarde dat hij God had gezien ‘van aangezicht tot aangezicht’ (Genesis 32:30). Mozes sprak ook met God ‘van aangezicht tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn vriend’ (Exodus 33:11). Toen de herrezen Christus in het Nieuwe Testament aan zijn apostelen verscheen, zei Hij: ‘Betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb’ (Lucas 24:39).

Adam en Eva hebben ons keuzevrijheid gegeven

Als Gods kinderen op aarde leefden Adam en Eva in hun paradijselijke hof. Ze hadden geen verdriet of pijn, wat op zich wel fijn lijkt, maar daarom konden ze ook geen vreugde voelen. Ze hadden geen herinnering aan hun voorsterfelijke leven. Als ze niet van de verboden vrucht hadden gegeten, zouden ze voor eeuwig zo hebben geleefd en hadden ze nooit kinderen gehad. Dan waren er verder geen andere mensen op aarde geweest.

Zoals we weten, gaven Adam en Eva zich over aan de verleidingen van Satan en aten zij van de verboden vrucht. Ze overtraden Gods gebod dat ze niet van de boom van kennis van goed en kwaad mochten eten. Als gevolg daarvan werden zij lichamelijk en geestelijk uit Gods tegenwoordigheid verwijderd. Die gebeurtenis noemen we de val. Ze werden sterfelijk — net als wij — onderhevig aan zonde, ziekte, leed en uiteindelijk de dood. Dat was niet alleen maar slecht, want ze konden toen ook vreugde voelen. ‘Adam viel, opdat de mensen zouden zijn; en de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben.’ (2 Nephi 2:25 .) Maar toen zij het evangelie van Jezus Christus gehoorzaamden, waren ze ook in staat om Gods inspiratie, openbaring en zelfs bezoeken van hemelse boodschappers te ontvangen.

Toen ze de hof verlaten hadden, waren ze in staat om vooruitgang te maken en meer op onze hemelse Vader te gaan lijken. Daarnaast konden ze ook kinderen krijgen, waardoor de overige geestkinderen van God (wij allen) op aarde konden komen om een lichaam te krijgen en door onze dagelijkse keuzes op de proef te worden gesteld. Net als voor Adam en Eva geldt voor ons dat er aan al onze goede of slechte keuzes gevolgen verbonden zijn. Blijvend geluk en vooruitgang zijn alleen mogelijk als we kiezen wat God van ons verwacht. Het woord waar het om draait, is ‘kiezen’. Over het algemeen weerhoudt God ons niet van de slechte keuzes waartoe Satan ons probeert te verleiden. Maar als wij ons hart openstellen, biedt Hij ons wel zijn liefde, goddelijke leiding en waarschuwingen.

Het geheim van geluk

We worden vaak in verleiding gebracht om te denken dat een nieuwe auto, een promotie, nieuwe make-up of een bepaalde mate van beroemdheid ons gelukkig zal maken. En dat doen ze vaak ook — maar tijdelijk. Dergelijk geluk is kortstondig omdat rijkdom, macht, schoonheid en beroemdheid geen blijvend geluk brengen, hoe graag we dat ook zouden willen. We krijgen waar geluk als we het voorbeeld van Christus volgen en goddelijke eigenschappen als goedheid, liefde, rechtschapenheid en genade ontwikkelen.  Als we anderen dienen en ze helpen om het voorbeeld en de leringen van Jezus Christus te volgen. Als we lichamelijke lusten overwinnen en gehoor geven aan de influisteringen van de Heilige Geest. Als we hard werken, gezond leven, vrienden en familie hebben, en persoonlijke prestaties leveren.  Ongeacht wat u al dan niet bezit in dit leven komt uw grootste en blijvendste geluk voort uit het kennen en volgen van Gods plan.

Als er nare dingen gebeuren

We worden ziek. Dierbaren overlijden. We worden ontslagen of raken ons huis kwijt. Onze huwelijkspartner is ons ontrouw. Dan kunnen we ons afvragen waarom God het toestaat dat we zoveel lijden. God schept geen plezier in uw lijden, maar Hij weet dat moeilijkheden, waar die ook door veroorzaakt worden, u nader tot Hem kunnen brengen en u sterker maken als u ze getrouw doorstaat (2 Nephi 2:2 , Openbaring 3:19).

Het is een troost om te weten dat Gods Zoon, Jezus Christus, dat alles heeft doorstaan. Hij begrijpt uw pijn en kan u door die moeilijke beproevingen heen helpen. Als u geloof hebt in God en in zijn plan, kunt u er zeker van zijn dat alles wat u hier op aarde overkomt een doel heeft. Onze tijd hier is kort vergeleken met ons eeuwige leven. Zoals de Heer tegen Joseph Smith zei toen hij een periode van intens lijden doormaakte:

Rampspoed doorstaan kan ons sterker en barmhartiger maken. Dan leren we, groeien we en willen we anderen dienen. Het doorstaan van beproevingen is een van de voornaamste manieren waarop we in het sterfelijk leven worden beproefd en onderwezen. Onze dierbare hemelse Vader kan ons compensatie geven voor onrechtvaardigheden die wij in dit sterfelijk leven moeten verduren. Als wij ze getrouw doorstaan, geeft Hij ons in het toekomende leven een grotere beloning dan wij kunnen bevatten (1 Korintiërs 2:9). Met Gods hulp kunt u zelfs in tijden van beproeving vreugde ervaren en de dagelijkse problemen met gemoedsrust onder ogen zien.

Wat Jezus Christus voor u heeft gedaan

Jezus Christus heeft voor ons geleden 02:21

Uw vergissingen kunnen uiteenlopen van eenvoudigweg de gevoelens van een vriend kwetsen tot veel ernstiger zonden. Als we de pijn zien die we hebben veroorzaakt en spijt hebben, kunnen de gevoelens van schaamte en schuld soms overweldigend en vernietigend zijn. We vragen ons af of we ooit onze fouten zullen overwinnen en de gemoedsrust van vergeving zullen voelen. Dat kan zeker — door de verzoening van Jezus Christus en het proces van bekering. We kunnen onze zonden aan God belijden en om zijn vergeving vragen. En Hij heeft beloofd dat Hij ‘er niet meer aan’ zal denken (Leer en Verbonden 58:42). Onze hemelse Vader heeft zijn zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om vrijwillig te lijden en te betalen voor onze zonden. Wij kunnen niet volledig begrijpen hoe Jezus voor onze zonden geleden heeft. Maar wij weten dat de last van onze zonden Hem in de hof van Getsemane zo kwelde dat Hij uit iedere porie bloedde (Lucas 22:39-44). Toen Hij later aan het kruis hing, onderging Jezus vrijwillig een pijnlijke dood, op een van de wreedst denkbare wijzen (Alma 7:11).

Maar zijn mentale en geestelijke leed was veel erger dan de pijn aan het kruis. De Heiland zei: ‘Want zie, Ik […] heb deze dingen voor allen geleden, opdat zij niet behoeven te lijden […] zoals Ik’ (Leer en Verbonden 19:16–17).

We moeten niet alleen God om vergeving vragen, maar ook de persoon die we hebben benadeeld, om te zien of we de schade kunnen vergoeden, en beloven dat we niet weer dezelfde vergissing zullen begaan. Dan kunnen we Gods liefde voelen en de gemoedsrust en vreugde ontvangen die uit volledige vergeving voortkomt.

Om zijn verzoening optimaal werkzaam te maken, moet u:

  • In Hem geloven.
  • Zich bekeren.
  • Zich laten dopen.
  • De Heilige Geest ontvangen.
  • Besluiten om de rest van uw leven zijn leringen te volgen.

‘Wat gebeurt er als ik doodga?’

Stel u voor dat uw hand in een handschoen zit. De handschoen beweegt alleen als uw hand beweegt. Haal uw hand uit de handschoen. Dan ligt de handschoen levenloos op tafel. Dat is een eenvoudige manier om u voor te stellen wat er gebeurt als u overlijdt. Stel u voor dat uw lichaam de handschoen is die wordt bestuurd door wie u daadwerkelijk bent — uw geest. Als u overlijdt, blijft uw lichaam achter, levenloos als een handschoen. Maar uw geest blijft eeuwig leven.

In talrijke geschriften en persoonlijke verslagen van profeten in de loop der geschiedenis staat dat dit waar is.

Als u degene bent die achterblijft — degene die een dierbare verliest — is de pijn van dat verlies heel erg. Maar u kunt veel troost vinden in de wetenschap dat u hem of haar zult weerzien. En door de opstanding van Christus zullen ons lichaam en onze geest op enig moment herenigd worden (herrijzen) en vervolmaakt worden om nooit meer te worden gescheiden.

Onsterfelijkheid — een van Gods grootste gaven

De meesten van ons zouden waarschijnlijk zeggen dat we willen blijven leven. En dat is precies wat God een ieder van ons gaf toen Hij zijn Zoon, Jezus Christus, voor ons naar de aarde stuurde om onze zonden op Zich te nemen. Dat wordt de opstanding genoemd, en alle mensen die op aarde zijn geboren, ook de goddelozen, ontvangen deze gave van onsterfelijkheid (1 Korintiërs 15:22).

Op de derde dag na zijn kruisiging werd Jezus Christus de eerste persoon die herrees. Zijn geest werd herenigd met zijn verheerlijkte, vervolmaakte lichaam dat niet meer kon sterven. Toen de vrienden van Christus naar zijn graf gingen, zeiden de engelen: ‘Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, gelijk Hij gezegd heeft’ (Matteüs 28:6).

‘Ga ik naar de hemel?’

Ja! God oordeelt alle mensen eerlijk en beloont ze op gepaste wijze met een plek in zijn koninkrijk.