ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Privacykennisgeving (Bijgewerkt 2018-09-01)

In deze kennisgeving geven wij, De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en haar entiteiten, u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we ‘ons’ of ‘we’ of ‘onze’ zeggen, bedoelen we de kerk en kerkelijke entiteiten.

1. Wie beheert uw persoonsgegevens? 

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen verwerkt uw persoonsgegevens door middel van haar agenten en kerkentiteiten. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, deelt u ze met de kerk via kerkentiteiten.

a. De kerk: De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de ‘kerk’) is een gemeenschap van mensen die dezelfde godsdienstige leer aanhangen, dezelfde godsdienstige ceremonies en verordeningen beoefenen, en zich door geestelijke beginselen laten leiden. Plaatselijke units van de kerk zoals wijken, gemeenten, ringen, districten, zendingsgebieden en gebieden, zijn slechts afdelingen van deze geloofsgemeenschap en zijn geen afzonderlijke rechtspersonen; hier kunnen enkele uitzonderingen op gelden.

b. Entiteiten van de kerk: om aan de materiële behoeften en andere oogmerken van de kerk te voldoen, is er een wette- lijke structuur met meerdere afzonderlijke rechtspersonen die de kerk over de hele wereld assisteert. Deze afzonderlijke rechtspersonen (in dit document ‘entiteiten van de kerk’) hebben geen wettelijke banden met de kerk. De Corporation of the Presiding Bishop of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (‘CPB’) verwerkt uw persoonsgegevens in samenwerking met een of meerdere andere kerkentiteiten als verantwoordelijke gezamenlijke gegevensbeheerders. Sommige kerkentiteiten kunnen als verwerkers van gegevens persoonsgegevens ontvangen om diensten te verlenen aan de entiteiten van de kerk die als gegevensbeheerders fungeren. Op uw verzoek lichten wij u in welke entiteiten van de kerk uw persoonsgegevens verwerken.

2.  Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

We verzamelen persoonsgegevens die (a) u actief indient, (b) wij opslaan, en (c) wij van derden krijgen. We kunnen uw persoons- gegevens al dan niet geautomatiseerd verwerken. Dit houdt in de verzameling, opslag, organisatie, structurering, aanpassing of wijziging, ophaling, raadpleging, aanwending, onthulling door verzending, verspreiding of andere vormen van verschaffing, gegevensafstemming of -combinatie, beperking, verwijdering, of vernietiging van uw persoonsgegevens.

a.  Actief ingediende gegevens. U dient persoonsgegevens in wanneer u zich bij de kerk aansluit, kerkelijke verordeningen, kerkelijk materiaal of toegang tot tools of diensten van de kerk aanvraagt, of bij andere vormen van interactie of communicatie met de kerk. Bij uw interactie met de kerk verwerken we doorgaans uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, woonadres, foto, geslacht, bijdragen-/betalingsgegevens enzovoort. U kunt ons uit eigen beweging nadere gegevens verschaffen om aan enquêtes, wedstrijden of andere activiteiten of evenementen deel te nemen. Deelname aan enquêtes, wedstrijden en soortgelijke activiteiten is vrijblijvend. Als u niet wenst deel te nemen aan zulke activiteiten, of voor die activiteiten geen persoonsgegevens wenst te verschaffen, heeft dit geen invloed op uw lidmaatschapsstatus of uw vermogen om de beschikbare tools of diensten van de kerk te gebruiken. In al die gevallen weet u welke persoonsgege- vens u aan ons verschaft omdat u die gegevens actief en vrijwillig indient.

b. Gegevens die we van derden krijgen en passief ingediende gegevens. Als de plaatselijke wet dit toestaat, kunt u persoonsgegevens indienen, inclusief de contactgegevens van iemand anders dan uzelf (of met andere woorden een derde) om ons in staat te stellen contact op te nemen met die persoon, iets af te leveren, of anderszins aan uw verzoek te voldoen. Als u persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf verstrekt, moet u eerst de geïnformeerde toestemming van die persoon verkrijgen als dit wettelijk vereist wordt.

Als u of iemand anders ons uw persoonlijke contactgegevens heeft verstrekt en u ons wilt verzoeken om verder geen contact met u op te nemen, volg dan alstublieft de procedures om u uit te schrijven of af te melden die op de bewuste site staan, in de nieuwsbrief of e-mailkennisgeving. U kunt ook contact met ons opnemen op: DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org.

We kunnen persoonsgegevens uit gepubliceerd bronmateriaal verwerken en openbaar maken. We kunnen alle adresgegevens verwerken en publiceren in overeenstemming met de toepasse- lijke plaatselijke wetten.

Uw locatiegegevens kunnen door bepaalde mobiele applicaties worden gebruikt om u naar de dichtstbijzijnde tempel of kerk- gebouw te leiden, of kunnen om een soortgelijke reden worden gebruikt. U kunt de instellingen op uw toestel aanpassen om de diensten die uw locatie registreren uit te schakelen.

Als u een van onze sites bezoekt, kunnen onze servers (door middel van logbestanden of filtersystemen) gegevens vergaren die uw webbrowser elke keer verstuurt als u een website bezoekt. Die gegevens kunnen omvatten, maar niet uitsluitend beperkt blijven tot, uw Internet Protocol-adres (IP-adres), de soort browser, uw besturingssysteem, uw taalvoorkeur, de doorverwij- zende webpagina die u bezocht voordat u op onze site kwam, de datum en tijd van elk verzoek door een bezoeker, de informatie waar u naar zoekt op onze sites, en alle andere gegevens die door cookies of soortgelijke technologieën worden verzameld. U kunt ons beleid inzake cookies op elk van onze mobiele applica- ties en websites nalezen om meer over cookies en soortgelijke technologieën en ons gebruik ervan te weten te komen.

3. Met welke doeleinden verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens voor doeleinden inzake kerkbestuur, familiegeschiedenis, humanitaire hulp, welzijnszorg, zending, onderwijs en andere operationele en administratieve doeleinden.

We gebruiken persoonsgegevens om kerkelijke en andere aanverwante diensten te leveren om de zending van de kerk te verwezenlijken. We kunnen persoonsgegevens gebruiken om: (a) contact met u op te nemen, (b) lidmaatschapskaarten aan te maken en bij te werken, (c) verzoeken die u doet te vervullen, (d) naar uw vrijwillige reacties te vragen, (e) functies of inhoud van onze tools of diensten aan te passen, (f) geschiktheid voor deelname aan tempel- en andere verordeningen te evalueren, alsmede de geschiktheid voor een functie als zendeling, vrijwil- liger of leidinggevende te evalueren, of (g) godsdienstonderwijs, welzijns- of andere programma’s van de kerk uit te voeren. Binnen deze context zijn we wettelijk bevoegd om uw persoons- gegevens te verwerken omdat we ze nodig hebben om onze contractuele en andere verplichtingen jegens u te vervullen of om onze wettelijke activiteiten als kerk te kunnen uitvoeren.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om aan de toepasselijke wetten te voldoen en wettelijke rechten als basis voor onze gegevensverwerking uit te oefenen.

Ook kunnen we gebruik maken van uw persoonsgegevens voor interne doeleinden, zoals verificaties, data-analyse, systeemfout- correcties en onderzoek. In die gevallen is onze verwerking gebaseerd op legitieme belangen in het uitoefenen van de activiteiten van de kerk.

4. Met wie delen wij persoonsgegevens? 

We bezorgen uw persoonsgegevens aan derden in de onder- staande gevallen:

a. Derden die diensten voor ons verrichten. We kunnen persoonsgegevens aan derden verstrekken om voor ons als gegevensverwerkers functies uit te voeren (bijvoorbeeld de verwerking van betalingen, onderhoud, beveiliging, gege- vensanalyse, hosting, metingsdiensten, door data aange- stuurde berichtgeving op sociale media, enquêtes enzovoort). In dergelijke gevallen zijn de dienstverleners, in overeenstemming met deze Kennisgeving en toepasselijke wetgeving, contractueel verplicht uw particuliere gegevens te beschermen tegen additionele verwerking (inclusief marketingdoeleinden) en overdracht.

b. Kerkentiteiten. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan elke kerkentiteit om doeleinden van de kerk te volbrengen.

Als u kerklid bent, kunnen uw algemene lidmaatschapsgege- vens en alle andere facultatieve gegevens die u eventueel beslist te verschaffen (bijvoorbeeld uw e-mailadres en foto) voor de bovengenoemde kerkelijke doeleinden met kerk- leden in uw wijk of gemeente en ring of district worden gedeeld. Sommige van uw gegevens kunnen ook beperkt te bekijken zijn op onze internetbronnen, waaronder LDS.org. U kunt u afmelden voor het delen van gegevens, of kunt de te delen facultatieve gegevens beperken, door uw profielvoor- keuren op individuele bronnen aan te passen.

c. Wettelijke vereisten. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens en die vrijgeven, en dit geldt tevens voor opmerkingen die u plaatst, dagboekvermeldingen, online chats, persoonlijke notities, teksten of andere inzen- dingen naar elke informatiebron, als wij het goede vertrou- wen hebben dat dit vereist wordt in het kader van een dagvaarding, een andere rechterlijke of bestuurlijke opdracht, of als dit anderszins wettelijk vereist wordt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven, alsmede andere gegevens waarvan dit wettelijk verplicht is of nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedi- gen; om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprake- lijkheidskwesties; eigendoms- of andere rechten of de veiligheid van de site te beschermen, of diezelfde rechten van enig individu of het publiek in het algemeen; om de veiligheid en integriteit van onze diensten of infrastructuur te beschermen; om onszelf en onze diensten te beschermen tegen frauduleus of onwettig gebruik, of ander misbruik, te beschermen; om onderzoek te plegen en ons te bescher- men tegen aanspraken of aantijgingen van derden; of om wetshandhavende overheidsinstanties behulpzaam te zijn.

5. Waar slaan wij persoonsgegevens op? 

Uw persoonsgegevens kunnen in datacentra in de Verenigde Staten, in cloudoplossingen voor gegevensopslag, of in de gebouwen van de entiteiten van de kerk worden opgeslagen. Om de gegevens die we naar andere jurisdicties overdragen vol- doende te beschermen, hebben we overeenkomsten inzake gegevensoverdracht en -verwerking gesloten tussen de respec- tievelijke kerkentiteiten en hun dienstverleners, welke overeen- komsten modelcontractbepalingen insluiten die door de Europese Commissie en in overeenstemming met de wetten van de EU zijn goedgekeurd. (U hebt mogelijk het recht om die in te zien als u, zoals aan het einde van deze kennisgeving wordt voorgesteld, contact met ons opneemt.)

6. Hoe beschermen we persoonsgegevens? 

We nemen technische en organisatorische maatregelen om de ontvangen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde wijzigingen, en om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. We evalueren geregeld onze beveiligings- procedures en overwegen passende nieuwe beveiligingstechnie- ken en -methodes. We gebruiken ook de nieuwste encryptietechnieken om de overdracht van data op onze inlogpagina’s te versleutelen. Wij kunnen echter niet de volledige veiligheid van deze encryptietechnieken garanderen, dus ga alstublieft voorzichtig te werk als u online persoonsgegevens indient.

7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

We bewaren persoonsgegevens, waaronder informatie die via mobiele applicaties en andere inzendingen is verzameld, gedurende een redelijke tijdsperiode om te voldoen aan de bovenstaande verwerkingsdoeleinden. Daarna worden de gegevens voor een tijdsperiode bewaard die door de wet of juridische overwegingen wordt vereist. Als archivering niet meer vereist is, verwijderen wij persoonsgegevens vervolgens uit onze bestanden, met uitzondering van beperkte historische profiel- gegevens, algemene genealogische gegevens, en persoons- gegevens die deel uitmaken van een permanent genealogisch, lidmaatschaps- of kerkelijk historisch bestand.

8. Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien en verbeteren?

Wij trachten de juistheid van persoonsgegevens te bewaken, en vertrouwen erop dat u er zelf voor zorgt dat uw persoonsgege- vens volledig en juist zijn. U kunt toegang verkrijgen tot uw persoonsgegevens om die te verifiëren of te corrigeren (en ook bij te werken), en te blokkeren via elk van uw websiteprofielen of via uw LDS-account, wat ook van toepassing is.

Als u kerklid bent, kunt u bepaalde persoonsgegevens uitsluitend bijwerken door wijzigingen in uw kerkelijke lidmaatschapskaart aan te brengen. Dergelijke wijzigingen dient u aan te brengen door contact op te nemen met de administrateur van uw kerkunit en de wijziging aan te vragen.

U kunt contact met ons opnemen om bijkomende statutaire rechten uit te oefenen, zoals gegevensoverdraagbaarheid, een protest in overeenstemming met de toepasselijke wetten, en verwijderen van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht om een klacht bij een toezichthoudend orgaan te deponeren.

Als u problemen ondervindt bij het wijzigen of bijwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen zoals aan het einde van deze kennisgeving wordt voorgesteld.

9. Ingangsdatum en amendementen. 

Dit beleid gaat per 12 mei 2018 in en kan af en toe bijgewerkt worden.

10. Contact met ons opnemen. 

We hebben een wereldwijd hoofdfunctionaris voor gegevens- bescherming die vragen met betrekking tot de vertrouwelijkheid of beveiliging van gegevens kan beantwoorden. Vragen met betrekking tot deze kennisgeving of de veiligheid van persoons- gegevens die wij verwerken, kunt u per e-mail, fax of post sturen naar:

E-mail:            DataPrivacyOfficer@churchofjesuschrist.org
Fax:                +1-801-240-1187
Post:               Data Privacy Office
                       50 E. North Temple Street
                       Salt Lake City, UT 84150-0013
                       USA