ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Goede burgers

Bijdragen aan onze gemeenschap

Door ons geloof in God worden we gemotiveerd om plichtsgetrouwe burgers van ons land, onze provincie en stad te zijn. Als we het brede perspectief voor ogen houden, beseffen we dat we allemaal zoons en dochters van God zijn — letterlijke broers en zussen. Als we als burgers ons best doen, maken we de wereld om ons heen wat mooier, vrediger en rechtschapener voor ons eigen gezin en voor onze medemensen.

Wat kunnen we in onze gemeenschap doen? Wat kunnen we doen om ons land beter te maken? Goed burgerschap kan inhouden dat we ons op de hoogte stellen van politieke kwesties zodat we goed geïnformeerd kunnen stemmen. We kunnen een voetbalcompetitie organiseren zodat de kinderen in de buurt na schooltijd iets te doen hebben dat leuk en veilig is. Misschien willen we een groot probleem in onze stad of provincie aanpakken, zoals manieren bedenken om de misdaadcijfers terug te brengen of de plaatselijke bibliotheek op te knappen. Wat we ook doen om de wereld om ons heen te verbeteren, we kunnen erop vertrouwen dat ‘wanneer gij in dienst van uw medemensen zijt, gij louter in dienst van uw God zijt’ (Mosiah 2:17).

Trouw aan uw land

Zelfs nadat plaatselijke overheden hen uit verscheidene nederzettingen hadden verdreven en de federale overheid hen niet wilde beschermen, werden de mormonen gevraagd om een bataljon soldaten uit te sturen om voor hun land in de Mexicaanse oorlog te strijden. In het twaalfde geloofsartikel van de kerk staat: ‘Wij geloven onderdanig te moeten zijn aan koningen, presidenten, heersers en magistraten, door het gehoorzamen, eerbiedigen en hooghouden van de wet.’ Toewijding aan ons geloof houdt niet in dat we ons niet ook aan ons land kunnen toewijden. Joseph F. Smith, voormalig president van de kerk, heeft gezegd dat een goede mormoon ‘beslist een goede burger zal zijn van het land waar hij geboren is, of van het land dat hij als zijn thuis heeft aangenomen. Een burger van Gods koninkrijk zou een vooraanstaande plek moeten innemen onder de besten van Gods volk in de hele wereld.’ Naast het steunen van overheidsfunctionarissen en het deelnemen aan burgerzaken, betekent trouw ook dat we proberen ons land beter te maken. Ons geloof in God en onze liefde voor onze medemensen kunnen ons inspireren om bij te dragen aan het oplossen van problemen in ons land.

Trouwe deelname in uw eigen land

De meesten van ons willen goede burgers zijn, maar we weten niet altijd hoe we dat moeten doen. Het is belangrijk om te bedenken dat we niet al onze tijd en energie hoeven te investeren om een goede burger te zijn. Af en toe enkele uren steken in onze eigen omgeving kan al een grote uitwerking hebben. Wat zou er gebeuren als de ouders niet meer als vrijwilliger zouden bijdragen aan de sportverenigingen van hun kinderen? Wat voor vriendschappen zouden er verloren gaan als niemand iets in de gemeenschap zou doen? Wat zou er gebeuren met de mensen die hulp nodig hebben als er geen vrijwilligers waren om te helpen in opvanghuizen en voedselbanken? Goed burgerschap begint thuis, en de kleine dingen die we doen om onze eigen straat aantrekkelijker te maken, heeft vaak meer invloed dan we denken. We kunnen allemaal iets nuttigs bijdragen. We hoeven alleen maar te bedenken wat we kunnen bijdragen, en dat dan ook te doen.

Goede burgers op aarde

We zijn niet alleen burgers van een stad en een land, maar ook van de aarde. God heeft deze prachtige aarde geschapen, en wij hebben de verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen. We kunnen onze dankbaarheid tonen voor zijn prachtige schepping door ons bewust te zijn van de grondstoffen die we gebruiken, het gebruik ervan terug te dringen en ze te hergebruiken. God heeft ons ‘heerschappij [gegeven] over alle dieren van het veld’ , maar die heerschappij gaat gepaard met de verwachting dat we verantwoordelijk handelen (Mozes 5:1). Er wordt van ons verwacht dat we goed voor de aarde zorgen, niet alleen omdat het een geschenk van God is, maar ook omdat we ervan afhankelijk zijn voor ons onderhoud. Er zijn niet veel mensen meer die hun eigen voedsel produceren zoals vóór de industriële revolutie, dus we vergeten maar al te snel hoe belangrijk het land voor ons is (al ons voedsel komt toch uit de supermarkt?). We mogen niet vergeten waar ons brood daadwerkelijk vandaan komt. Om onze dankbaarheid voor God kenbaar te maken, proberen we de pracht en overvloed van de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.

Rechtschapenheid verheft een volk

Of we nu een gekozen functionaris zijn, leerkracht op een openbare school of een doorsnee kiezer, door de manier waarop we onze burgerplicht doen, dragen we bij aan de ontwikkeling of het verval van ons deel van de wereld. Een land, een provincie of een gemeenschap is net als een familie — onvermijdelijk onvolmaakt, maar zo net zo goed als de mensen die er deel van uitmaken. De integriteit van een land wordt uiteindelijk door de burgers bepaald. Als we ons land niet volmaakt kunnen maken, wil dat nog niet zeggen dat we geen verantwoordelijkheid hebben. Als integere mensen niet deelnemen aan de politieke beslissingen die hun leven vormen, zullen anderen met zelfzuchtige denkbeelden die leemtes opvullen.


Eer bewijzen aan de keizer en aan God

Toen een van de Farizeeën aan Jezus vroeg wat Hij vond van de belasting die aan de keizer betaald moest worden, zei Hij: ‘Geeft […] de keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is’ (Matteüs 22:21). We zijn onze overheid belasting verschuldigd voor de wegen die we gebruiken, de school van onze kinderen, de politie die ons beschermt en de andere openbare diensten. We zijn God iets verschuldigd voor ons bestaan en onze eeuwige mogelijkheden. We betalen deze schulden op verschillende manieren. We moeten beide schuldeisers betalen voor onze zegeningen in dit leven en voor de zegeningen die ons voor het volgende leven beloofd worden.

Politieke neutraliteit en beschaving

Hoewel we van mening zijn dat we pal moeten staan voor morele zaken, blijven we als kerk neutraal op het gebied van partijpolitiek in de vele landen waar onze kerk is gevestigd. Kerkleiders geven niet aan op wie — of tegen wie — de leden moeten stemmen, ook niet als een kandidaat het niet eens is met een bepaald standpunt van de kerk. De leden van de kerk zijn vrij om zich bij elke willekeurige politieke Politieke neutraliteit partij of organisatie aan te sluiten, volgens de stem van hun eigen geweten.

Daarnaast worden mormonen aangemoedigd om zich in politieke zaken goed te gedragen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Bepaalde kwesties zijn zo persoonlijk en controversieel dat het moeilijk kan zijn om andermans opinie te respecteren. Maar de Heer zegt in het Boek van Mormon: ‘Hij die de geest van twisten heeft, is niet van Mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is, en hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander’ (3 Nephi 11:29).

Naar eigen believen handelen

Soms als een gekozen functionaris lid van een kerk of andere organisatie met een duidelijke overtuiging is, zijn sommige mensen bang dat hij of zij zal doen wat de kerk of organisatie voorschrijft. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is van mening dat kerk en staat gescheiden moeten blijven. Wij zijn van mening dat godsdienstig gezag zich niet mag bemoeien met politieke zaken en dat het gekozen functionarissen of ambtenaren volkomen vrij staat om hun taken uit te oefenen. Als er mormonen zijn die zich niet volgens die beginselen gedragen, is dat een overtreding van de gevestigde beginselen en het beleid van de kerk.

De Heer heeft ‘het de mensenkinderen gegeven naar eigen believen te handelen’ (Leer en Verbonden 104:17). Gekozen functionarissen en ambtenaren die mormoon zijn nemen hun eigen beslissingen en zijn het niet noodzakelijkerwijs eens met alle officiële standpunten van de kerk. De kerk mag haar standpunt aan hen bekendmaken, net als aan alle andere gekozen functionarissen, maar ze erkent dat deze mannen en vrouwen hun eigen beslissingen nemen, gebaseerd op hun eigen oordeel en met het oog op de kiezers die zij vertegenwoordigen.