ComeuntoChrist.org Wereldwijd

Zendingswerk

Een zendingskerk

Stel u voor dat u een geneesmiddel uitvindt om kanker te genezen. Hoe snel zou u dat nieuws willen verspreiden? Aan wie zou u het vertellen? Het evangelie van Jezus Christus is het geneesmiddel voor zoveel ‘levensziekten’. Mormonen willen iedereen over het goede nieuws van het eeuwige leven vertellen.

De kerk van de Heer is altijd een zendingskerk geweest. Het leven van Jezus Christus was het volmaakte voorbeeld van zendingswerk. Tijdens zijn bediening op aarde verkondigde Hij altijd en overal het evangelie. Jezus onderwees de wetgeleerden in de tempel, maar ook de zondaars, de gelovigen en de ongelovigen. Hij riep apostelen en andere discipelen om het evangelie te prediken zodat meer mensen over de zegeningen van zijn evangelie zouden horen. Het meeste zendingswerk in de tijd van Christus werd onder hun eigen volk, de Joden, gedaan. Na zijn opstanding bezocht Jezus zijn apostelen en stuurde Hij ze naar de andere volken om het evangelie te prediken. Hij gebood ze: ‘Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping’ (Marcus 16:15).

Waarom mormonen over de hele wereld zendelingen uitsturen

Het zendingswerk van de mormonen is een van de herkenbaarste eigenschappen van de kerk. Momenteel lopen, rijden of fietsen tienduizenden zendelingen over de hele wereld. Ze delen exemplaren van het Boek van Mormon uit en verkondigen het evangelie aan de mensen die ze ontmoeten. Waarom gaan deze vrijwilligers, van wie de meeste jonger dan 25 zijn, op eigen kosten van huis en wijden ze zich aan de prediking van het evangelie van Jezus Christus?

De Heer heeft gezegd: ‘Het is mijn wil dat u mijn evangelie van land tot land en van stad tot stad verkondigt […] geef getuigenis in iedere plaats, aan ieder volk’ (Leer en Verbonden 66:5, 7). We nemen dat gebod ter harte en gaan op zoek naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de zegeningen van het evangelie die wij hebben ontvangen. Jezus heeft gezegd: ‘Tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan’ (Johannes 3:5). Als we beseffen dat bepaalde verordeningen, zoals de doop, noodzakelijk zijn om bij onze hemelse Vader terug te keren, krijgen we de dringende behoefte om zoveel mogelijk mensen in die zegen te laten delen. Ons eerste belang als kerk is dat zoveel mogelijk mensenkinderen verlost en verhoogd zullen worden. Terwijl we aan ons eigen eeuwig heil werken, willen we ook de mensen om ons heen helpen. Omdat we allemaal zoons en dochters van onze hemelse Vader zijn, zullen we gelukkiger zijn als meer mensen zijn geboden onderhouden en het eeuwige leven ontvangen.

Wat zendelingen doen

De meeste zendelingen van de kerk zijn rond de twintig jaar oud, hoewel veel gepensioneerde leden ook op zending gaan. Toekomstige zendelingen sturen een aanvraagformulier naar de hoofdzetel van de kerk en ontvangen een roeping om ergens in de wereld zendingswerk te doen. Ze brengen enkele weken in een opleidingscentrum door waar sommigen van hen een nieuwe taal leren en waar iedereen het evangelie bestudeert en leert verkondigen. Vervolgens reizen ze naar het toegewezen gebied en gaan aan het werk. Zendelingen zijn volledig toegewijd aan de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Ze betalen hun eigen onkosten en stellen school, werk en omgang met vrienden uit om zich volledig op het werk van de Heer te concentreren.

Zendelingen staan om half zeven op, bestuderen de Schriften en verkondigen het evangelie. ’s Middags geven ze les of doen ze vrijwilligerswerk in de gemeenschap. ’s Avonds geven ze opnieuw les aan belangstellenden en helpen ze mensen met het leren en onderhouden van Gods geboden. Ze kunnen ook een doopdienst bijwonen van iemand die lid van de kerk wordt. Ze gaan rond half tien naar huis en vallen meestal uitgeput en gelukkig in slaap.

Ieder lid een zendeling

Het zijn niet alleen de voltijdzendelingen die het evangelie verkondigen. Omdat wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus de weg naar waar geluk is, willen we zoveel mogelijk vrienden en familieleden erover vertellen. Net als Petrus in het Nieuwe Testament geloven we dat we

Uiteraard is het overtuigendste getuigenis het goede, gelukkige leven van iemand die volgens de leringen van Jezus Christus leeft. Maar we vinden ook dat we anderen over onze ervaringen moeten vertellen, zodat we ze kunnen uitnodigen om meer over Jezus Christus te weten te komen.

Maar het evangelie verkondigen is niet altijd gemakkelijk. Velen van ons zijn bang dat we onze vrienden zullen beledigen, dat we opdringerig overkomen of iets zeggen dat verkeerd opgevat kan worden. We verzamelen moed en proberen een manier te vinden om te vertellen hoeveel het evangelie voor ons betekent, terwijl we de geloofsovertuiging en keuzes van anderen respecteren. We zijn blij als vrienden ook de vreugde van het evangelie voelen. Dat kan gebeuren als we gedurende de week bijeenkomsten en activiteiten van de kerk bijwonen en met de zendelingen overleggen hoe het evangelie hen tot zegen kan zijn. Als u een mormoon blij wilt maken, vraagt u of u een keer mee naar de kerk mag. Maar we hebben onze vrienden lief, of ze de leringen van de kerk aanvaarden of niet.

Wij verkondigen Jezus Christus

Zendelingen prediken uiteindelijk alleen het evangelie van onze Heiland, Jezus Christus. Net als Nephi zeggen we: ‘Wij spreken over Christus, wij verheugen ons in Christus, wij prediken Christus, wij profeteren over Christus, en wij schrijven volgens onze profetieën, opdat onze kinderen zullen weten op welke Bron zij mogen vertrouwen voor vergeving van hun zonden’ (2 Nephi 25:26). Het lijkt misschien vreemd dat we zoveel van ons leven op Jezus Christus richten, maar de wijsheid van het evangelie is op alles van toepassing, van het doel van het leven tot de manier waarop we ons werk doen, hoe we met anderen omgaan en hoe we voor ons lichaam zorgen. De leringen van Jezus Christus hebben meer kracht om ons eeuwig geluk te brengen dan alle successen die de wereld kan bieden. Iedere boodschap die mormoonse zendelingen brengen, gaat over Hem en hoe zijn verzoening en verordeningen ons in staat stellen om met ons gezin bij onze hemelse Vader terug te keren.

Zendelingen over de hele wereld

Er zijn momenteel zo’n 84 duizend zendelingen in 350 zendingsgebieden over de hele wereld. Ze doen zendingswerk in ieder land waar de overheid en het politieke klimaat dat toestaan. Veel zendelingen houden zoveel van de gebieden waar ze werkzaam zijn dat ze het moeilijker vinden om na hun zending naar huis te gaan dan ze het aanvankelijk vonden om op zending te gaan. Ze gaan terug naar huis als goed geïnformeerde ambassadeurs van de landen en culturen waar ze gewerkt hebben.