Jule-GIF-er

GIF-er er en type animert filformat. Jule-GIF-er har til hensikt å feire vår Frelser Jesu Kristi fødsel. Last ned og del disse animerte GIF-ene med dem du er glad i denne julen.

Matteus 1:18

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:

Lukas 1:26-27

Engelen Gabriel [ble] sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret, til en jomfru som var trolovet med en mann som hette Josef. Og jomfruens navn var Maria.

Lukas 1:26-30

Og engelen sa til henne: Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Lukas 1:31-33

Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Lukas 1:32

Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone.

Matteus 1:20-21

Mens han nå tenkte på dette, se, da viste en Herrens engel seg for ham i en drøm.

Lukas 1:41-42

Da Elisabet hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv.

Lukas 2:1

Det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulle innskrives i manntall.

Lukas 2:3

Og alle gikk for å la seg innskrive, hver til sin by.

Lukas 2:4-5

Også Josef drog opp fra Galilea… til Davids stad, som heter Betlehem… for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var med barn.

Lukas 2:7

Det var ikke var rom for dem i herberget.

Lukas 2:6

Men det skjedde mens de var der, da kom tiden da hun skulle føde.

Matteus 2:2

Vi så hans stjerne i Østen, og er kommet for å tilbe ham.

Lukas 2:8

Det var noen hyrder der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over sin hjord.

Lukas 2:9

Og se, en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Og de ble meget forferdet.

Lukas2:10

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket.

Lukas 2:13-14

Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sa: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

Matteus 2:9-10

Og se, stjernen som de hadde sett i Østen, gikk foran dem.

Lukas 2:7

Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe.

Lukas 2:19

Men Maria tok vare på alle disse ord og grunnet på dem i sitt hjerte.

Lukas 2:16

De skyndte seg av sted, og de fant både Maria og Josef, og barnet som lå i krybben.

Lukas 2:15

Da sa hyrdene til hverandre: La oss nå gå rett til Betlehem og se dette som har skjedd.

Matteus 2:1

Da kom noen vismenn fra Østerland til Jerusalem.

Matteus 2:11

Så åpnet de sine skrin og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.

Jesaja 9:6

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.