ComeuntoChrist.org Hele verden

Gjenopprettelsen av
Jesu Kristi Kirke

Kristus organiserte sin kirke på jorden

“Jeg er veien og sannheten og livet," (Johannes 14:6) fortalte Kristus sine tilhengere under sitt korte, men effektive virke på jorden. Det var et betimelig og nødvendig budskap, ettersom mange hadde sluttet å leve ifølge Guds bud noen hundre år før hans fødsel. Kristus bragte lys tilbake til verden da han forkynte sitt evangelium akkurat slik han hadde gjort til profetene i fordums tid, som Abraham, Isak og Moses. Han valgte tolv menn til å være sine apostler – heriblant Peter, Jakob og Johannes – og la sine hender på deres hode for å gi dem myndighet, kalt prestedømmet, til å utføre dåp, lede hans kirke og utbre hans ord i hele verden.

Til tross for hans store innflytelse og mange mirakler, ble han til slutt forkastet og korsfestet. Etter hans død fortsatte hans tapre og trofaste apostler uten ham, og døpte nye medlemmer og opprettet forskjellige forsamlinger.

Kristendommens mørke middelalder

På tross av den tapre innsats som Kristi apostler og deres trofaste tilhengere gjorde, begynte den opprinnelige kirken som Kristus gjenga, å svinne bort. Medlemmene opplevde alvorlig forfølgelse, og alle unntatt én av apostlene led martyrdøden. Dette er en tidsperiode som kalles det store frafallet, da det fant sted et “frafall" (2 Tessalonikerbrev 2:1-3) fra det evangelium Kristus organiserte. Den apostoliske myndighet til å overdra prestedømmets nøkler og til å motta åpenbaring for Kirken gikk tapt, sammen med mange verdifulle læresetninger. Villfarelser med hensyn til hans læresetninger snek seg inn i kirken og førte til motstridende meninger og tapte sannheter. Denne perioden kalles det store frafall.

Uten myndighet og guddommelig veiledning strevde kristendommen med å overleve med motstridende meninger om selv de mest grunnleggende læresetninger. Uten prestedømsmyndighet eller evangeliets fylde måtte man sette sin lit til menneskers visdom for å tolke Skriftene, prinsippene og ordinansene. Mange gale oppfatninger ble forkynt som sannhet, og mye av det vi vet om Faderens, hans Sønn Jesu Kristi og Den hellige ånds sanne karakter og natur, gikk tapt. Viktige læresetninger som tro, omvendelse, dåp og Den hellige ånds gave, ble forvrengt, og viktige læresetninger ble helt borte.

Flere hundre år senere skjønte inspirerte menn som Martin Luther og John Calvin at praksis og lære var blitt forandret eller gått tapt, og forsøkte å reformere kirkesamfunnene de tilhørte. Men uten den myndighet som vår Herre Jesu Kristi apostler hadde, kunne ikke hans evangelium og kirke bringes tilbake til sin opprinnelige form.

Gud gjenopprettet Kristi kirke gjennom Joseph Smith

Hvis nabogutten fortalte oss at han var kalt av Gud til å gjenopprette hans sanne kirke på jorden, ville vi tro på ham? Sannsynligvis ikke. Mange av Nasarets innbyggere trodde heller ikke at deres nabo, tømreren Jesus Kristus, var Messias.

Etter århundrer med åndelig forvirring hadde menneskene desperat behov for Jesu Kristi opprinnelige sannheter. Da Gud utvalgte en 14 år gammel gutt i 1820 som sitt sendebud, nektet de fleste å lytte. Joseph Smith bodde i USA, som var det eneste landet som hadde religionsfrihet på den tiden. Hans familie var dypt religiøs og søkte alltid sannheten.

Joseph måtte finne ut hvilke av de mange kristne kirkesamfunnene han skulle slutte seg til. Etter grundig studium var Joseph Smith fremdeles forvirret med hensyn til hvilken kristne kirke han skulle slutte seg til. Han skrev senere: “Forvirringen og striden mellom de forskjellige trossamfunn var så stor at det var umulig for meg [som var så ung] ... å komme frem til en bestemt avgjørelse om hvem som hadde rett og hvem som tok feil . . . Midt i denne ordstrid og meningsbrytning sa jeg ofte til meg selv: Hva skal jeg gjøre? Hvilket av alle disse trossamfunn er det rette, eller er de alle på villspor? Hvis et av dem er det rette, hvilket er det, og hvordan kan jeg få vite det?" (Joseph Smith – Historie 1:8, 10).

Han søkte veiledning i Bibelen. Han leste: “Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den" (Jakobs brev 1:5). Med enkel tro bestemte han seg for å gjøre nettopp det. Våren 1820 gikk han til et skogholt i nærheten og knelte ned i bønn. Han beskrev sin opplevelse: “Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode, klarere enn solen, stige ned inntil den hvilte på meg. . . Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften. En av dem talte til meg, kalte meg ved navn og sa idet han pekte på den annen: Dette er min elskede Sønn. Hør ham!" (Joseph Smith – Historie 1:16-17). I dette synet viste Gud Faderen og hans Sønn Jesus Kristus seg. Frelseren sa at Joseph ikke skulle slutte seg til noen av kirkesamfunnene. Selv om mange gode mennesker på den tiden trodde på Kristus og prøvde å forstå og forkynne hans evangelium, hadde de ikke den fulle sannhet eller prestedømsmyndighet til å døpe og utføre andre frelsende ordinanser. Dette synet markerte begynnelsen på gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke på jorden, som Gud bemyndiget å opprette 10 år senere ved en Joseph Smith som var klokere etter å ha blitt undervist fra himmelen, slik at alle igjen kan motta den glede og de velsignelser som kommer av å etterleve evangeliet.

Lær mer om Joseph Smith

Myndighet til å lede hans kirke ble gjengitt

Hva betyr det egentlig å ha guddommelig myndighet? Myndigheten til å handle i Guds navn kalles prestedømmet. Noen tror feilaktig at det gir myndighet til å fortelle andre hva de skal gjøre. I virkeligheten betyr det at en person kan handle i Guds navn på vegne av hans kirke – som når vi gir noen fullmakt slik at de kan handle på vegne av oss.

Før Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert, mottok Joseph Smith prestedømsmyndighet av døperen Johannes, Peter, Jakob og Johannes, som fikk denne samme “kraft og myndighet" av Jesus Kristus selv (Lukas 9:1). Disse mennene kom som engler og overdro prestedømmet til Joseph Smith. Profeten i dag, Russell M. Nelson, er den bemyndigede etterfølger av Joseph Smith. Han og Kirkens andre apostler kan spore sin myndighet tilbake til Jesus Kristus i en ubrutt kjede av ordinasjoner.

Mormons bok

Mormons bok vitner om at Jesus Kristus virkelig levde på jorden, og fremdeles lever i dag som vår guddommelige Frelser. Den er et annet vitne som bekrefter at Jesus Kristus lever og at Bibelen er sann. Beretningen om dens opprinnelse er like mirakuløs som de andre hendelsene i forbindelse med Kirkens gjenopprettelse.

I 1823 fikk Joseph Smith besøk av et himmelsk sendebud ved navn Moroni, på samme måte som engler ofte viste seg for apostlene i Det nye testamente. Moroni fortalte Joseph om en opptegnelse om oldtidens innbyggere på det amerikanske kontinent, som lå nedgravd i en høyde i nærheten. Han sa at den inneholdt fylden av Jesu Kristi evangelium og var skrevet på tynne gullplater. Joseph oversatte boken til engelsk. Boken ble kalt Mormons bok etter Mormon, oldtidsprofeten som samlet den.

Mormons bok, som er oversatt og skrevet i samme stil som Bibelen, forteller oss om rettferdige mennesker på den tiden som prøvde å etterleve Guds bud. Akkurat slik vi noen ganger opplever i dag, ble de ofte gjort narr av og forfulgt for sin tro. En spesielt inspirerende del av boken forteller om Kristi besøk på det amerikanske kontinent kort tid etter hans oppstandelse. Han innbød folket til å kjenne på sårene i hans hender, hans føtter og hans side. Han velsignet og helbredet dem, utførte mirakler og ga tolv menn den samme myndighet som hans tolv apostler, hvis gjerninger er nedtegnet i Bibelen. Virkningen av hans besøk var så dyptgripende at folket i nesten 170 år levde i fred og rettferdighet.

Lær mer om Mormons bok

Gud er din kjærlige himmelske Fader

Den sentrale sannhet i den gjenopprettede kirke er at Gud er vår himmelske Fader, og vi er hans åndebarn. Han kjenner oss personlig, og elsker oss høyere enn vi kan fatte. Han ønsker at vi skal lykkes i dette liv, og vende tilbake til ham. Vårt liv på jorden er en del av hans plan for at vi skal få en kropp, lære, vokse og finne glede. Iblant kan livet være vanskelig, ensomt eller skremmende, men din himmelske Fader bryr seg alltid om deg. Som svar på dine bønner er han rede til å gi deg trøst, fred og veiledning.

Han har beredt en vei for oss å følge, som vil være til velsignelse for oss. Denne veien er nødvendig for at vi skal kunne vende tilbake til ham. Dette vil gjøre oss i stand til å motta den fulle virkningen av Kristi sonoffer. Når vi gjør det, vil vi finne større fred og glede både i dette liv og i livet heretter.

Familier er helt avgjørende i Guds plan

Kanskje vi ble oppdratt i en lykkelig og trygg familie med to kjærlige foreldre. Kanskje skjedde ikke det, og oppveksten ble vanskelig uten den kjærlighet og støtte vi higet etter. Som voksne ønsker vi sannsynligvis et lykkelig hjem.

Å leve fredelig i en familie er ikke alltid lett, men i Guds gjenopprettede kirke tror vi at ekteskap og familier er den viktigste samfunnsenhet både nå og i evigheten. Gud ønsker at vi gjør alt vi kan nå for å forberede oss til å leve sammen med vår familie for evig. Hvis vi bygger vårt ekteskap og vår familie rundt Kristi prinsipper, herunder tro, bønn, omvendelse, tilgivelse, respekt, kjærlighet, medfølelse, arbeid og sunn moro, kan hjemmet være et sted for tilflukt, fred og stor glede.

Vi må ikke bli motløse. Uansett hvor hardt vi prøver, vil ikke vårt ekteskap og hjem bli fullkomment. Dette er en del av vekstprosessen vi er ment å gjennomgå. Gud ønsker at vi skal lære å være tålmodige og kjærlige når vår ektefelle, smårolling eller tenåring handler altfor menneskelig. Vår oppgave er å hjelpe dem, noe som i sin tur vil hjelpe oss å bli mer lik Gud.

Lær mer om å styrke familier

Hvordan Gud taler til oss i dag

Han gir oss også veiledning gjennom sine profeter som har myndighet til å tale og handle i hans navn. Gjennom hele historien har modige profeter som Noah, Abraham, Moses, Peter, døperen Johannes, apostelen Paulus og utallige andre båret glødende vitnesbyrd om Kristus for å hjelpe vår egen tro på ham å vokse.

Da Joseph Smith tragisk nok led martyrdøden i Carthage, Illinois i 1844, ble lederskapet i den gjenopprettede kirke overført til Brigham Young, som var seniorapostelen på den tiden. Han ledet Kirken under Kristi veiledning gjennom de neste 33 år – og ledet den første gruppen med pionerer over slettene til Saltsjødalen i 1847. Han førte tilsyn med tilflyttingen av over 70 000 andre fra USA og Europa, og grunnla over 350 bosettinger i det vestlige USA, Canada og Mexico.

Suksesjonen av profeter fortsetter i dag med vår nåværende profet og president for Kirken, Russell M. Nelson. Han får hjelp av to rådgivere: Dallin H. Oaks og Henry B. Eyring. Sammen utgjør de Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Helliges første presidentskap (i likhet med Peter, Jakob og Johannes på Kristi tid). Akkurat slik Gud ledet israelittene ut av fangenskap til et bedre sted gjennom sin profet Moses, leder han oss til et lykkeligere, fredeligere liv når vi velger å følge Jesus Kristus ved å følge hans levende profet. Vi oppfordres alle til å lese eller lytte til levende profeters ord og overveie hvordan kunnskapen om Guds vilje kan hjelpe oss.